a

Завършили

Списък на завършили
и актуализирали сертификат

Вижте пълния списък

Станислава Веселинова Дайнова CYT200369071910199/230112 йога учител 200, актуализиран до 12.02.24, 8 години стаж.
Stanislava Veselinova Daynova CYT200369071910199/230112 yoga teacher 200, renewal up to 12.02.2024, 8 years experience.

Пепа Ангелова Тодорова CYT2003690719777/170516 йога учител 200, актуализиран до 21.05.24, 8 години стаж.
Pepa Angelova Todorova CYT2003690719777/170216 yoga teacher 200 h, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Богдана Димова Недева CYT2003690719776/170216 йога учител 200, актуализиран до 21.05.23, 8 години стаж.
Bogdana Dimova Nedeva CYT2003690719776/170216 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Ели Николаева Кунева CYT2003690719797/170216 йога учител 200, актуализиран до 21.05.23, 8 години стаж.
Eli Nikolaeva Kunеva CYT2003690719797/170210 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Велислава Иванова Латeва CYT2003690719788/170216 йога учител 200, актуализиран до 21.05.23, 8 години стаж.
Velislava Ivanova Lаteva CYT2003690719788/170216 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Марина Василева Лещарска CYT2003690719799/170216 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.24, 8 години стаж.
Marina Vesileva Leshtarska CYT2003690719799/170216 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Калина Петрова Александрова CYT2003690719711/170216 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.24, 6 години стаж.
Kalina Petrova Aleksandrova CYT2003690719711/170216 yoga teacher 200 h, renewal up to 21.05.2024, 6 years experience.
Неделя Георгиева Домусчиева CYT2003690719711/170216 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.24, 6 години стаж.
Nedelya Georgieva Domuschieva CYT2003690719711/170210 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Анита Иванова Атанасова – Николова CYT2003690719550/200822 йога учител 200 ч, актуализиран до 20.08.24, 2 години стаж.
Anita Ivanova Atanasova – Nikolova CYT2003690719550/200822 yoga teacher 200 h, renewal up to 20.08.2023, 2 years experience.
Моника Ганчева Колева CYT200369071910323/170820 йога учител 200 ч, обновен до 20.12.2024, 3 години стаж.
Monika Gancheva Koleva CYT200369071910323/170820 yoga teacher 200 h, renewal up to 20.12.2023, 3 years experience.
Яблена Любчева Иванова CTBF2003690719278/190324 йога учител красиво лице 200 ч, актуализиран до 24.03.24, 4 години стаж.
Yablena Lyubcheva Ivanova CTBF2003690719278/190320 yoga teacher beautiful face 200 h, renewal up to 20.12.2023, 3 years experience.
Ивана Драгомирова Латева CTBF2003690719272/190319 йога учител красиво лице 200 ч, актуализиран до 24.03.24, 4 години стаж.
Ivana Dragomirova Lateva CTBF2003690719272/190320 yoga teacher beautiful face 200 h, renewal up to 20.03.2023, 3 years experience.
Бояна Петрова Зайкова CTBF2003690719261/200322 йога учител красиво лице 200 ч, актуализиран до 24.03.23, 3 години стаж.
Boyana Petrova Zaykova CTBF2003690719261/210324 yoga teacher beautiful face 200 h, renewal up to 21.03.2024, 3 years experience.
Мария Атанасова Стоичкова CPT2003690719572/200320 Пилатес учител 200 ч,
актуализиран до 24.03.23, 2 години стаж.
Mariа Atanasova Stoichkova CPT2003690719572/200320 Pilates teacher 200, renewal up to 24.03.2023, 2 years experience.
Анна Mонева Петрова CPT2003690719594/210320 Пилатес учител 200, актуализиран до 21.03.23, 2 година стаж.
Anna Моneva Petrova CPT2003690719594/210320 Pilates teacher 200 h,
renewal up to 24.03.2024, 3 years experience.
Христина Маринова Сабриева CPI803690719568/210518 Пилатес инструктор 80 ч.
Hristina Marinova Sabrieva CPI803690719568/210518 Pilates instructor 80 h.
Елица Георгиева Иванова CPI803690719569/210518 Пилатес инструктор 80 ч.
Elitsa Georgieva Ivanova CPI803690719569/210518 Pilates instructor 80 h.
Елена Илианова Маринова CPI803690719579/210518 Пилатес инструктор 200 ч, актуализиран до 21.05.24, 3 година стаж.
Elena Ilianova Marinova CPI803690719579/210518 Pilates instructor 200, renewal up to 24.03.2023, 2 years experience.
Илиана Иванова Тошева CPT2003690719585/210518 Пилатес инструктор 200 ч, актуализиран до 21.05.23, 2 година стаж.
Iliana Ivanova Tosheva CPT200 CPT2003690719585/210518 Pilates teacher 200, renewal up to 24.03.2024, 3 years experience.
Елиана Антонова Вучева CYT2003690719609/210518 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.23, 2 година стаж.
Eliana Antonova Vucheva CYT2003690719609/210518 yoga teacher 200, renewal up to 24.03.2023, 2 years experience.
Вера Владова Момчилова CYT2003690719611/210518 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.23, 2 година стаж.
Vera Vladova Momchilova CYT2003690719611/210518 yoga teacher 200 h, renewal up to 24.03.2023, 2 years experience.
Антонин Валентинов Георгиев CTI1003690719580/211020 Табата инструктор 100 ч, актуализиран до 24.06.23, 2 година стаж.
Antonin Valentinov Georgiev CTI803690719580/ 211020 Tabata instructor 100 h.renewal up to 24.06.2023, 2 years experience.

Адриана Стоянова Косинкова CYT2003690719782/221205 йога учител 200 ч.
Adriana Stoyanova Kosinkova CYT2003690719782/221205 yoga teacher 200 h.
Мария Маринова Вачкова CYT2003690719783/221205 йога учител 200 ч.
Maria Marinova Vachkova CYT2003690719783/221205 yoga teacher 200 h.
Диана Пламенова Жекова CYT2003690719784/221205 йога учител 200 ч.
Diana Plamenova Zhekova CYT2003690719784/221205 yoga teacher 200 h.
Деляна Красимирова Лазарова CYT2003690719785/221205 йога учител 200 ч.
Delyana Krasimirova Lazarova CYT2003690719785/221205 yoga teacher 200 h.
Цветина Цветанова Караджова CYT2003690719786/221205 йога учител 200 ч.
Tsvetina Tsvetanova Karadzhova CYT2003690719786/221205 yoga teacher 200 h.
Маргарита Златкова Петкова CYT2003690719787/221205 йога учител 200 ч.
Margarita Zlatkova Petkova CYT2003690719787/221205 yoga teacher 200 h.
Вероника Ивайлова Иванова CYT2003690719788/221205 йога учител 200 ч.
Veronika Ivaylova Ivanova CYT2003690719788/221205 yoga teacher 200 h.
Анелия Йовкова Плачкова CYT2003690719789/221205 йога учител 200 ч.

Aneliya Yovkova Plachkova CYT2003690719789/221205 yoga teacher 200 h.
Полина Василева Василева CPT2003690719691/221205 Пилатес учител 200 ч.
Polina Vasileva Vasileva CPT2003690719691/221205 Pilates teacher 200 h.
Венелина Венелинова Петрова CPT2003690719692/221205 Пилатес учител 200 ч.
Venelina Venelinova Petrova CPT2003690719692/221205 Pilates teacher 200 h.
Вероника Ивайлова Иванова CPT2003690719693/221205 Пилатес учител 200 ч.
Veronika Ivaylova Ivanova CPT2003690719693/221205 Pilates teacher 200 h.
Милен Рафаилов Вълков CPI1003690719694/221205 Пилатес иструктор 100 ч.
Milen Rafailov Valkov CPI1003690719694/221205 Pilates instructor 100 h.
Ивелина Костадинова Георгиева CYCT1003690719395/221205 инструктор йога деца 100 ч.
Ivelina Kostadinova Georgieva CYCT1003690719395/221205 yoga teacher children 100 h.
Наташа Петрова Лилова- Петрова CDFI10036907195137/221205 Денсфит инструктор 100 ч.
Natasha Petrova Lilova-Petrova CDFI10036907195137/221205 Денсфит инструктор 100 ч.
Ивета Димчова Колева CDFI10036907195138/221205 Денсфит инструктор 100 ч.
Iveta Dimchova Koleva CDFI10036907195138/221205 Dance Fit instructor 100 h.
Людмила Станиславова Лазарова CDFI10036907195139/221205 Денсфит инструктор 100 ч.
Lyudmila Stanislavova Lazarova CDFI10036907195139/221205 Dance Fit instructor 100 h.
Десислава Бойкова Витанска CYCT1003690719400/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Desislava Boykova Vitanska CYCT1003690719400/230112 yoga teacher children 100 h.
Доника Бонева Иванова CYCT1003690719401/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Donika Boneva Ivanova CYCT1003690719401/230112 yoga teacher children 100 h.
Величка Петрова Моллова CYCT1003690719402/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Velichka Petrova Mollova CYCT1003690719402/230112 yoga teacher children 100 h.
Ина Петрова Николова CYCT1003690719403/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Ina Petrova Nikolova CYCT1003690719403/230112 yoga teacher children 100 h.
Дияна Илиева Илиева CYCT1003690719404/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Diyana Ilieva Ilieva CYCT1003690719404/230112 yoga teacher children 100 h.
Анелия Мирославова Лазарова CYCT1003690719405/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Anelia Miroslavova Lazarova CYCT1003690719405/230112 yoga teacher children 100 h.
Ваня Илианова Илиева CYCT1003690719406/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Vanya Ilianova Ilieva CYCT1003690719406/230112 yoga teacher children 100 h.
Евгения Любомирова Николова CYCT1003690719407/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Evgeniya Liubomirova Nikolova CYCT1003690719407/230112 yoga teacher children 100 h.
Габриела Евелинова Минчева CYCT1003690719400/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Gabriela Evelinova Mincheva CYCT1003690719400/230112 yoga teacher children 100 h.
Юлия Станимирова Петрова CYCT1003690719408/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Yulia Stanimirova Petrova CYCT1003690719408/230112 yoga teacher children 100 h.
Росица Димитрова Кралева CYCT1003690719409/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Rositsa Dimitrova Kraleva CYCT1003690719409/230112 yoga teacher children 100 h.
Радина Павлинова Манолова CYCT1003690719410/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Radina Pavlinova Manolova CYCT1003690719410/230112 yoga teacher children 100 h.
Натали Димитрова Димитрова CYCT1003690719411/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Natali Dimitrova Dimitrova CYCT1003690719411/230112 yoga teacher children 100 h.
Ралица Маринова Гаврилова CYCT1003690719412/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Ralitsa Marinova Gavrilova CYCT1003690719412/230112 yoga teacher children 100 h.
Милица Петкова Петкова CYCT1003690719413/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Militsa Petkova Petkova CYCT1003690719413/230112 yoga teacher children 100 h.
11-03-23 йога
Христина Радостинова Дечева CYT2003690719791/230311 йога учител 200 ч.
Hristina Radostinova Decheva CYT2003690719791/230311 yoga teacher 200 h.
Нина Николова Георгиева CYT2003690719792/230311 йога учител 200 ч.
Nina Nikolova Georgieva CYT2003690719792/230311 yoga teacher 200 h.
Павла Ефтимова Вълчева CYT2003690719793/230311 йога учител 200 ч.
Pavla Eftimova Valcheva CYT2003690719793/230311 yoga teacher 200 h.
Марина Валентинова Николова CYT2003690719794/230311 йога учител 200 ч.
Marina Valentinova Nikolova CYT2003690719794/230311 yoga teacher 200 h.
Николета Пейчева Ганчева CYT2003690719795/230311 йога учител 200 ч.
Nikoleta Peycheva Gancheva CYT2003690719795/230311 yoga teacher 200 h.
Сияна-Мария Красимирова Петрова CYT2003690719796/230311 йога учител 200 ч.
Siyana-Maria Krasimirova Petrova CYT2003690719796/230311 yoga teacher 200 h.
Весела Панайотова Люцканова CYT2003690719797/230311 йога учител 200 ч.
Vesela Panayotova Lyutskanova CYT2003690719797/230311 yoga teacher 200 h.
Ивет-Нанси Георгиева Найденова CYT2003690719798/230311 йога учител 200 ч.
Ivet-Nansi Georgieva Naidenova CYT2003690719798/230311 yoga teacher 200 h.
Корнелия Иванова Колева CYT2003690719799/230311 йога учител 200 ч.

Korneliya Ivanova Koleva CYT2003690719799/230311 yoga teacher 200 h.
Вергиния Иванова Иванова CYT20036907197100/230311 йога учител 200 ч.
Verginia Ivanova Ivanova CYT20036907197100/230311 yoga teacher 200 h.
Даниела Пламенова Стойнева CYT20036907197101/230311 йога учител 200 ч.
Daniela Plamenova Stoyneva CYT20036907197101/230311 yoga teacher 200 h.
Петя Иванова Гавраилова CYT20036907197102/230311 йога учител 200 ч.
Petya Ivanova Gavrailova CYT20036907197102/230311 yoga teacher 200 h.
Ралица Венелинова Первазова CYT20036907197103/230311 йога учител 200 ч.
Ralitsa Venelinova Pervazova CYT20036907197103/230311 yoga teacher 200 h.
Василена Тодорова Георгиева CYT20036907197104/230311 йога учител 200 ч.
Vasilena Todorova Georgieva CYT20036907197104/230311 yoga teacher 200 h.
Янка Георгиева Чакова CYT20036907197106/230311 йога учител 200 ч.
Yanka Georgieva Chakova CYT20036907197106/230311 yoga teacher 200 h.
Василиса Генчева Божинова CYT20036907197107/230311 йога учител 200 ч.
Vasilisa Gencheva Bozhinova CYT20036907197107/230311 yoga teacher 200 h.
Таня Иванова Шмит CYT20036907197108/230311 йога учител 200 ч.
Tanya Ivanova Schmitt CYT20036907197108/230311 yoga teacher 200 h.
Валерия Махновска CYT20036907197109/230311 йога учител 200 ч.
Valeriia Makhnovska CYT20036907197109/230311 yoga teacher 200 h.
Калина Цветомирова Кръстева CYT20036907197110/230311 йога учител 200 ч.
Kalina Tsvetomirova Krasteva CYT20036907197110/230311 yoga teacher 200 h.
Лорета Леди Митова CYT20036907197111/230311 йога учител 200 ч.
Loreta Ledi Mitova CYT20036907197111/230311 yoga teacher 200 h.
Елена Георгиева Такова-Танчева CYT20036907197112/230311 йога учител 200 ч.
Elena Georgieva Takova-Tancheva CYT20036907197112/230311 yoga teacher 200 h.
Янка Димитрова Лолова CYT20036907197113/230311 йога учител 200 ч.
Yanka Dimitrova Lolova CYT20036907197113/230311 yoga teacher 200 h.
Димитрийка Михайлова Златанова CYT20036907197114/230311 йога учител 200 ч.
Dimitriyka Mihaylova Zlatanova CYT20036907197114/230311 yoga teacher h.
Анастасия Сотирова Янчева CYT20036907197115/230311 йога учител 200 ч.
Anastasiya Sotirova Yancheva CYT20036907197115/230311 yoga teacher h.
Деляна Николова Иванова CYT20036907197116/230311 йога учител 200 ч.

Delyana Nikolova Ivanova CYT20036907197116/230311 yoga teacher h.
Ваня Николова Дончева CPT3003690719121/230311 Пилатес учител 300 ч.

Vanya Nikolova Doncheva CPT3003690719121/230311 Pilates teacher 300 h.

Жанина Станиславова Янева CPT3003690719122/230311 Пилатес учител 300 ч.

Zhanina Stanislavova Yaneva CPT3003690719122/230311 Pilates teacher 300 h.

Василена Бориславова Кокилева CPT2003690719123/230311 Пилатес учител 200 ч.
Vasilena Borislavova Kokileva CPT2003690719123/230311 Pilates teacher 200 h.
Теодора Димитрова Костадинова CPT2003690719124/230311 Пилатес учител 200 ч.
Teodora Dimitrova Kostadinova CPT2003690719124/230311 Pilates teacher 200 h.
Златина Иванова Ангелова CPT2003690719125/230311 Пилатес учител 200 ч.
Zlatina Ivanova Angelova CPT2003690719125/230311 Pilates teacher 200 h.
Габриела Димитрова Димитрова CPT2003690719126/230311 Пилатес учител 200 ч.
Gabriela Dimitrova Dimitrova CPT2003690719126/230311 Pilates teacher 200 h.
Доротея Андреева Белорешка CPT2003690719127/230311 Пилатес учител 200 ч.
Doroteya Andreeva Beloreshka CPT2003690719127/230311 Pilates teacher 200 h.
Станислава Миткова Кирова CPT2003690719128/230311 Пилатес учител 200 ч.
Stanislava Mitkova Kirova CPT2003690719128/230311 Pilates teacher 200 h.
Мария Славова Калинчева CPI10036907196129/230311 Пилатес инструктор 100 ч.
Maria Slavova Kalincheva CPI10036907196129/230311 Pilates instructor 100 h.
Кристин Мари Стоянова CPI10036907196130/230311Пилатес инструктор 100 ч.
Christine Marie Stoyanova CPI10036907196130/230311 Pilates instructor 100 h.

Соня Петрова Христова CYCT1003690719501/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Sonya Petrova Hristova CYCT1003690719501/230515 yoga teacher children 100 h.

Таня Иванова Шмит CYCT1003690719502/230515 инструктор йога деца 100 ч.
Tanya Ivanova Schmitt CYCT1003690719502/230515 yoga teacher children 100 h.

Галина Емилова Ламбева CYCT1003690719503/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Galina Emilova Lambeva CYCT1003690719503/230515 yoga teacher children 100 h.
Татяна Цветанова Каменова CYCT1003690719504/230515 инструктор йога деца 100 ч.
Tatyana Tsvetanova Kamenova CYCT1003690719504/230515 yoga teacher children 100 h.

Вяра Христова Михова CYCT1003690719505/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Vyara Hristova MihovaCYCT1003690719505/230515 yoga teacher children 100 h.

Славена Петрова Бозовайска CYCT1003690719506/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Slavena Petrova Bozovayska CYCT1003690719506/230515 yoga teacher children 100 h.
Ива Пламенова Вачкова CYCT1003690719507/230515 инструктор йога деца 100 ч.
Iva Plamenova Vachkova CYCT1003690719507/230515 yoga teacher children 100 h.

Дима Петрова Ганчева CYCT1003690719508/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Dima Petrova Gancheva CYCT1003690719508/230515 yoga teacher children 100 h.
Нина Тодорова Александрова CYCT1003690719509/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Nina Todorova Alexandrova CYCT1003690719509/230515 yoga teacher children 100 h.

Златина Славчева Тошева CYCT1003690719510/230515 инструктор йога деца 100 ч.
Zlatina Slavcheva Tosheva CYCT1003690719510/230515 yoga teacher children 100 h.

Тотка Атанасова Кохчиева CYCT1003690719511/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Totka Atanasova Kohchieva CYCT1003690719511/230515 yoga teacher children 100 h.

Антоанета Аспарухова Десподова - Брандл CYCT1003690719512/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Antoaneta Asparuhova Despodova - Brandl CYCT1003690719512/230515 yoga teacher children 100 h.

Саадет Ердуан Мехмед CYCT1003690719513/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Saadet Erduan Mehmed CYCT1003690719513/230515 yoga teacher children 100 h.
Катя Михайлова Плачкова

CYCT1003690719514/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Katya Mihaylova Plachkova CYCT1003690719514/230515 yoga teacher children 100 h

Мая Димова Ангелова CYCT1003690719515/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Maya Dimova Angelova CYCT1003690719515/230515 yoga teacher children 100 h

Ивелина Николаева Иванова CYT20036907197301/230515 йога учител 200 ч.

Ivelina Nikolaeva Ivanova CYT20036907197301/230515 yoga teacher 200 h.

Анелия Стефанова Стоянова CYT20036907197302/230515 йога учител 200 ч.

Aneliya Stefanova Stoyanova CYT20036907197302/230515 yoga teacher 200 h.

Спаска Тодорова Смиленова CYT20036907197303/230515 йога учител 200 ч.

Spaska Todorova Smilenova CYT20036907197303/230515 yoga teacher 200 h.

Алица Каменова Димитрова CYT20036907197304/230515 йога учител 200 ч.
Alica Kamenova Dimitrova CYT20036907197304/230515 yoga teacher 200 h.

Катя Георгиева Николова CYT20036907197305/230515 йога учител 200 ч.

Katya Georgieva Nikolova CYT20036907197305/230515 yoga teacher 200 h.
Симона Цветанова Борисова CYT20036907197306/230515 йога учител 200 ч.
Simona Tsvetanova Borisova CYT20036907197306/230515 yoga teacher 200 h.

Дима Петрова Ганчева CYT20036907197307/230515 йога учител 200 ч.

Dima Petrova Gancheva CYT20036907197307/230515 yoga teacher 200 h.

Весела Руменова Димитрова CYT20036907197308/230515 йога учител 200 ч.
Vesela Rumenova Dimitrova CYT20036907197308/230515 yoga teacher 200 h.
Камелия Георгиева Динева CYT20036907197309/230515 йога учител 200 ч.

Kameliya Georgieva Dineva CYT20036907197309/230515 yoga teacher 200 h.

Rumyana Viktorova Pavlova-Mirtcheva CYT20036907197310/230515 yoga teacher 200 h.

Румяна Викторова Павлова-Мирчева CYT20036907197310/230515 йога учител 200 ч.

Станислава Георгиева Слънчева CYT20036907197311/230515 йога учител 200 ч.
Stanislava Georgieva Slantcheva CYT20036907197311/230515 yoga teacher 200 h.

Тиана Петрова Слънчева CYT20036907197312/230515 йога учител 200 ч.

Tiana Petrova Slancheva CYT20036907197312/230515 yoga teacher 200 h.

Ана Тодорова Койчева CYT20036907197313/230515 йога учител 200 ч.
Ana Todorova Koycheva CYT20036907197313/230515 yoga teacher 200 h.
Величка Димитрова Дукова CPT3003690719401/230515 Пилатес учител 300 ч.

Velichka Dimitrova Dukova CPT3003690719401/230515 Pilates teacher 300 h.

Стиляна Александрова Миндачкина CPT3003690719402/230515 Пилатес учител 300 ч.
 
Stilyana Aleksandrova Mindachkina CPT3003690719402/230515 Pilates teacher 300 h.

Десислава Емилова Георгиева CPT3003690719403/230515 Пилатес учител 300 ч.

Desislava Emilova Georgieva CPT3003690719403/230515 Pilates teacher 300 h.

Христина Живкова Дончева CPT2003690719404/230515 Пилатес учител 200 ч.

Hristina Zhivkova Doncheva CPT2003690719404/230515 Pilates teacher 200 h.

Добринка Сотирова Трайчева CPT2003690719405/230515 Пилатес учител 200 ч.

Dobrinka Sotirova Traycheva CPT2003690719405/230515 Pilates teacher 200 h.

Елеонора Валериева Беленска CPI3003690719406/230515 Пилатес инструктор 100 ч.
 Eleonora Valerieva Belenska CPI1003690719406/230515 Pilates instructor 100 h.
Стела Свиленова Христова CТI10036907195101/230515 Табата инструктор 100 ч. 
Stela Svilenova Hristova CТI10036907195101/230515 Tabata instructor 100 h.
Стела Свиленова Христова CDFI10036907195102/230515 Денсфит инструктор 100 ч. 
Stela Svilenova Hristova CDFI10036907195102/230515 Dancefit instructor 100 h.
Анна Володиева Христова CDFI10036907195103/230515C Денсфит инструктор 100 ч. 
Anna Volodieva Hristova CDFI10036907195103/230515 Dance fit instructor 100 h.
Корнелия Иванова Колева CTFY2003690719509/230515 учител йога за лице 200 ч.

Korneliya Ivanova Koleva CTFY2003690719509/230515 yoga face teacher 200 h.

Илиана Георгиева Ковачева CTFY2003690719510/230515 учител йога за лице 200 ч.
Iliana Georgieva Kovacheva CTFY2003690719510/230515 yoga face teacher 200 h.
Леа  Франк Перез CTFY2003690719511/230515 учител йога за лице 200 ч.
Lea Frank CTFY2003690719511/230515 yoga face teacher 200 h.
Сияна Валентинова Линова CTFY2003690719501/230515 учител йога за лице 200 ч.
Siyana Valentinova Linova CTFY2003690719501/230515 yoga face teacher 200 h.

Александра Александрова Величкова CTFY2003690719502/230515 учител йога за лице 200 ч.

Aleksandra Aleksandrova Velichkova CTFY2003690719502/230515 yoga face teacher 200 h.
Мирена Здравкова Димитрова CTFY2003690719503/230515 учител йога за лице 200 ч.
Mirena Zdravkova Dimitrovа CTFY2003690719503/230515 yoga face teacher 200 h.
Ева Огнянова Иванова CTFY2003690719504/230515 учител йога за лице 200 ч.
Eva Ognyanova Ivanova
CTFY2003690719504/230515 yoga face teacher 200 h.
Весела Тодорова Михайлова-Смади CTFY2003690719505/230515 учител йога за лице 200 ч.
Vesela Todorova Mihaylova  Smadi CTFY2003690719505/230515 yoga face teacher 200 h.
Васка Илиева                                                       Апостолова CTFY2003690719506/230515 учител йога за лице 200 ч.
Vaska Ilieva Apostolova CTFY2003690719506/230515 yoga face teacher 200 h.
Донна Спасова Тошева CTFY2003690719507/230515 учител йога за лице 200 ч.
Donna Spasova Tosheva CTFY2003690719507/230515 yoga face teacher 200 h.

Силвия Жекова Панайотова CTFY2003690719508/230515 учител йога за лице 200 ч.

Silviya Zhekova Panayotova CTFY2003690719508/230515 yoga face teacher 200 h.

Бисерка Здравкова Кузманова CTFY2003690719512/230515 учител йога за лице 200 ч.

Biserka Zdravkova Kuzmanova CTFY2003690719512/230515 yoga face teacher 200 h.
Маргарита Михаилова Михкова CTFY2003690719513/230515 учител йога за лице 200 ч.
Margarita Mihailova Mihkova CTFY2003690719513/230515 yoga face teacher 200 h.
----------------------------------
24.06.23
---------------------------------

CYT200

---------------------------------
 
Албена Димитрова Конова
CYT20036907197401/230624
Albena Dimitrova Konova CYT20036907197401/230624

Сабина Рубин Вълчева CYT20036907197402/230624

Sabina Rubin Valcheva CYT20036907197402/230624
Петрана Владимирова Енчева CYT20036907197403CYT20036907197403/230624
Petrana Vladimirova Encheva CYT20036907197403/230624

Елиза Иванова Палпурина CYT20036907197404/230624

Eliza Ivanova Palpurina CYT20036907197404/230624
Фани Стефанова Зафирова-Спасова CYT20036907197405/230624

Fannie Stefanova Zafirova-Spasova CYT20036907197405/230624

Силвия Иванова Гинчева CYT20036907197406/230624
Silvia Ivanova Gintcheva CYT20036907197406/230624
Сийка Александрова Монева CYT20036907197407/230624
Siyka Aleksandrova Moneva CYT20036907197407/230624

Мариета Петрова Гаванозова CYT20036907197408/230624

Marieta Petrova Gavanozova CYT20036907197408/230624
Йоана Димитрова Кичукова CYT20036907197409/230624
Yoana Dimitrova Kichukova CYT20036907197409/230624
Елизабет Ангелова Томова CYT20036907197410/230624

Elizabeth Angelova Tomova CYT20036907197410/230624

Гаврилка Гаврилова Кузова CYT20036907197411/230624
Gavrilka Gavrilova Kuzova CYT20036907197411/230624

Боян Кристианов Стоянов

CYT20036907197412/230624

Boyan Kristianov Stoyanov CYT20036907197412/230624

Деяна Василева Зоровска CYT20036907197413/230624

Deyana Vasileva Zorovska CYT20036907197413/230624

Саадет Ердуан Мехмед CYT20036907197414/230624

Saadet Erduan Mehmed
CYT20036907197414/230624

Людмил Валериев Веселинов CYT20036907197415/230624

Lyudmil Valeriev Veselinov
CYT20036907197415/230624

Ралица Бисерова Петрова

CYT20036907197416/230624

Ralitsa Biserova Petrova CYT20036907197416/230624

Емилия Петрова Ангелова CYT20036907197417/230624

Emiliya Petrova Angelova CYT20036907197417/230624
CPT300
Ася Златанова Драгошинова CPT3003690719501/230624 Пилатес преподавател 300 ч
Asya Zlatanova Dragoshinova CPT3003690719501/230624 Pilates teacher 300 h.

Виолета Атанасова Терзиева CPT3003690719502/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Violeta Atanasova Terzieva CPT3003690719502/230624Pilates teacher 300 h.
Александрина Иванова Касова CPT3003690719503/230624 Пилатес преподавател 300 ч
Aleksandrina Ivanova Kasova
CPT3003690719503/230624         Pilates teacher 300 h.
Деница Ленкова Никова CPT3003690719504/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Denitsa Lenkova Nikova

CPT3003690719504/230624 Pilates teacher 300 h.

Надя Йолова Цветанова CPT3003690719505/230624 Пилатес преподавател 300 ч
Nadya Yolova Tsvetanova CPT3003690719505/230624Pilates teacher 300 h.

Елена Димитрова Иванова CPT3003690719506/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Elena Dimitrova Ivanova CPT3003690719506/230624  Pilates teacher 300 h.

Таня Стоянова Стоянова CPT3003690719507/230624  Пилатес преподавател 300 ч

Tanya Stoyanova Stoyanova CPT3003690719507/230624 Pilates teacher 300 h.

Силвия Любомирова Стойкова CPT3003690719508/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Silvia Lyubomirova Stoykova CPT3003690719508/230624   Pilates teacher 300 h.

Нежля Васфи Джелил CPT3003690719509/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Nezhlya Vasfi Dzhelil CPT3003690719509/230624 Pilates teacher 300 h.
Радостина Недялкова Неделчева CPT3003690719510/230624  Пилатес преподавател 300 ч
Radostina Nedyalkova Nedelcheva 
CPT3003690719510/230624  Pilates teacher 300 h.
Ванина Михайлова Иванова CPT3003690719511/230624 Пилатес преподавател 300 ч
Vanina Mihaylova Ivanova CPT3003690719511/230624 Pilates teacher 300 h.
CPT200
Соня Георгиева Господинова CPT200
Sonya Georgieva Gospodinova CPT200
Галина Панайотова Паневa CPT200
Galina Panayotova Paneva CPT200
Стела Русева Паличева CPT200
Stela Ruseva Palicheva CPT200
CYT500
Рита Кириловна Йотова CYT500 йога преподавател 500 ч

Rita Kirilovna Yotova CYT500  yoga teacher 500 h

Теодора Василева Ек CYT500 йога преподавател 500 ч

Teodora Vasileva Eck CYT500 yoga teacher 500 h

Цветелина Валериева Еленкова CYT500 йога преподавател 500 ч
Tsvetelina Valerieva Elenkova CYT500 yoga teacher 500 h
CYT300

Мариета Вескова Ленкова CYT300

Marieta Veskova Lenkova CYT300

Янка Димитрова Лолова CYT300

Yanka Dimitrova Lolova CYT300

Сияна Валентинова Линова CYT300

Siyana Valentinova Linova CYT300

Велиана Светославова Лобошка CYT300

Veliana Svetoslavova Loboshka CYT300

Ваня Димитрова Ганева CYT300

Vanya Dimitrova Ganeva CYT300

Елена Георгиева Такова-Танчева CYT300

Elena Georgieva Takova-Tancheva CYT300
CYT300 Vinyasa yoga
Анна Николова Василева CYT300 
Anna Nikolova Vasileva CYT300 

Мариета Вескова Ленкова CYT300 

Marieta Veskova Lenkova CYT300 

Вера Веселинова Качулска CYT300 

Vera Veselinova Kachulska CYT300 

Иванка Димитрова Илиева CYT300 

Ivanka Dimitrova Ilieva CYT300 

Мариана Николова Николова CYT300 
Mariana Nikolova Nikolova CYT300 
Стиляна Валентинова  Зенгилeкова-Бекриева CYT300 
Stiliana Valentinova Zenguilekova-Bekrieva 
CYT100 Face Yoga
Елена Атанасова Василева CYT100
Elena Atanasova Vasileva CYT100

Мая Павлова Георгиева CYT100

Maya Pavlova Georgieva CYT100

Ваня Емилова Баракова CYT100

Vanya Emilova Barakova CYT100

CYT100 Yoga children

Корнелия Иванова Колева CYT100
Korneliya Ivanova Koleva CYT100
Ася Златанова Драгошинова CYT100
Asya Zlatanova Dragoshinova CYT100

Виолета Атанасова Терзиева CYT100

Violeta Atanasova Terzieva CYT100

Мария Константинова Цончева CYT100

Mariya Konstantinova Tsoncheva CYT100

Силвия Ивайлова Николова CYT100
Silviya Ivaylova Nikolova CYT100

Юлиана Руменова Събева CYT100

Yuliana Rumenova Sabeva CYT100

Елица Венелинова Грамадска CYT100

Elitza Venelinova Gramadska CYT100

Камелия Пламенова Гроздева CYT100
 
Kameliya Plamenova Grozdeva CYT100

Антония Петрова Христова CYT100

Antonia Petrova Hristova CYT100

Табата

Ивелина Даринова Димитрова CTI100
Ivelina Darinova Dimitrova CTI100 

Александра Александрова Нешкова CPI100

Aleksandra Aleksandrova Neshkova CPI100

Незабравка Йорданова Новакова CYT200
Nezabravka Yordanova Novakova CYT200
_______________________
20.10.23
_______________________
 
CYT100
Face yoga instructor
 

Янка Димитрова Лолова 

Yanka Dimitrova Lolova 

Кирилка Димитрова Кацарска

Kirilka Dimitrova Katsarska

Весела Бойкова Цекина

Vesela Boykova Tsekina

Добромира Стайкова Гаджева 
Dobromira Staykova Gadzheva

Василена Димитрова Стефанова

Vasilena Dimitrova Stefanova
 
CYT200
 
Моника Петрова-Николаева

Monika Petrova-Nikolaeva

Виктория Красимирова Якимова

Viktoria Krasimirova Yakimova

Павлина Иванова Гилмановска

Pavlina Ivanova Gilmanovska

Рита Диана Бюкки

Rita Diana Bükki

Ивана Светлозарова Христова

Ivana Svetlozarova Hristova

Цветина Атанасова Манова

Tsvetina Atanasova Manova

Пресияна Илиянова Николова

Presiyana Iliyanova Nikolova

Стоянка Дженкова Брусева

Stoyanka Dzhenkova Bruseva

Петя Димитрова Харизанова

Petya Dimitrova Harizanova

Виктория Светланова Стоименова

Viktoriya Svetlanova Stoimenova

Милена Димова Филева

Milena Dimova Fileva

Доротея Георгиева Панова

Doroteya Georgieva Panova

Снежана Михайлова Недялкова
Snezhana Mihaylova Nedyalkova
 
CYT300
 
Антония Адрианова Антонова
Antonia Adrianova Antonova

Мария Богомилова Георгиева-Николова 

Mariya Bogomilova Georgieva-Nikolova 
 
Йога инструктор
Женско здраве
CYT100
 
Албена Димитрова Конова
Albena Dimitrova Konova
Тоня Иванова Филипова
Tonya Ivanova Filipova

Петранка Маринова Масо

Petranka Marinova Masso 

Петя Димитрова Харизанова

Petya Dimitrova Harizanova

Гергана Стефанова Кръстева

Gergana Stefanova Krasteva

Корнелия Ванкова-Павлова

Korneliya Vankova-Pavlova
 
CPI100
 

Диляна Бойкова Дамянова 

Dilyana Boykova Damyanova

Яна Стоянова Костова

Yana Stoyanova Kostova

Петя Иванова Хаджистоянова 

Petya Ivanova Hadjistoyanova 

Ирена Ангелова Коева

Irena Angelova Koeva

Боряна Георгиева Янкова

Boryana Georgieva Yankova

Велислава Пламенова Великова

Velislava Plamenova Velikova

 
CPT200
 

Ирина Руменова Заркова-Цветанова

Irina Rumenova Zarkova-Tsvetanova

Светла Владимирова Добрева

Svetla Vladimirova Dobreva
Велислава Здравкова Живкова

Velislava Zdravkova Zhivkova

Йоанна Венциславова Начева
Yoanna Ventsislavova Nacheva
Виктория Тодорова Дундева
Viktoria Todorova Dundeva
Валентина Павлова Василева-Томова
Valentina Pavlova Vasileva-Tomova
 
CPT300
 
Цветелина Тодорова Димитрова
Tsvetelina Todorova Dimitrova
Станислава Викторова Грънчарова
Stanislava Viktorova Grancharova 

Ема Кирилова Факелова

Ema Kirilova Fakelova

Деспина Димитрова Балабанова

Despina Dimitrova Balabanova

Таня Тодорова Тодорова

Tanya Todorova Todorova

Биляна Антонова Катмърова

Bilyana Antonova Katmarova

Елена Ениславова Янева

Elena Enislavova Yaneva

Петя Димитрова Харизанова

Petya Dimitrova Harizanova

Нели Красимирова Костадинова–Иванова

Neli Krasimirova Kostadinova-Ivanova

Траяна Димчева Тодорова

Trayana Dimcheva Todorova

Теодора Новакова Новакова

Teodora Novakova Novakova 

Доротея Събева Георгиева

Doroteya Sabeva Georgieva

Елица Василева Павлова
Elitsa Vasileva Pavlova 

_____________________

09.11.23

____________________

CYT200
 
Моника Ганчева Колева
Monika Gancheva Koleva

Велко Кирилов Миндев

Velko Kirilov Mindev
 
 
CYT100
 
Инструктор Йога з а деца и подрастващи
 
Янка Георгиева Чакова
Yanka Georgieva Chakova
Цветелина Тодорова Димитрова
Tsvetelina Todorova Dimitrova
Олга Любенова Петрова  Olga Lyubenova Petrova

Катя Костадинова Найкова Katya Kostadinova Naykova

Велина Калинова Ясенова,
Velina Kalinova Yasenova
Надежда Стоянова Стоянова

Nadezhda Stoyanova Stoyanova

Надежда Николова Добриянова
Nadezhda Nikolovа Dobriyanova
Светла Минкова Стоянова

Svetla Minkova Stoyanova

Зорница Дианова Антонова

Zornitsa Dianova Antonova

Галина Неделчева Атанасова
Galina Nedelcheva Atanasova
Елисавета Георгиева Пумпалова
Elisaveta Georgieva Pumpalova
Маргарита Михайлова Пондалова
Margarita Mihaylova Pondalovа
Деница Савкова Груева Deintsa Savkova Grueva
Десислава Костадинова Иванова  
Desislava Kostadinova Ivanova

Елица Пенкова Стоянова         Elitsa Penkova Stoyanova

Петя Орлинова Бонинска
Petya Orlinova Boninska

Виктория Красимирова Якимова

Viktoria Krasimirova Yakimovа

Гергана Димитрова Митова
Gergana Dimitrova Mitovа
Диана Венелинова Куртева

Diana Venelinova Kurteva

Олга Георгиева Карамфилова - Белева
Olga Georgieva Karamfilova - Beleva
 
CPI100
 
Пилатес инструктор 100 ч
 

Петя Динкова Иванова

Petya Dinkova Ivanova

Анета Василева Петрова
Aneta Vasileva Petrova
Сандра Красимирова Ангелова
Sandra Krasimirova Angelova
Сребрина Георгиева Петрова
Srebrina Georgeva Petrova
Катрин Тони Христова

Catherine Tony Christoff

Мария Петрова Ангелова
Maria Petrova Angelova

Надя Цанкова Семова

Nadya Tsankova Semova
Kатерина Томиславова Дончева
Katerina Tomislavova Doncheva
 
Табата инструктор
 
Деница Николаева Колева

Denitsa Nikolaeva Koleva

Кристина Борислaвова Константинова,
Kristina Borislavova Konstantinova
Андреа Димитрова Рачева
Andrea Dimitrova Racheva
Ирина Сашева Попова - Иванова
Irina Sasheva Popova - Ivanova
 
-------------------------------------
Февруари 2024
 
CTI100 Табата инструктор
 
Селин Севгин Кадир
Selin Sevgin Kadir

Елена Томова Томова

Elena Tomova Tomova 
 
CDFI100 Денсфит инструктор
 
Селин Севгин Кадир
Selin Sevgin Kadir
 
CIFY100 Инструктор Йога за лице
 
 
Иванка Йорданова Велева-Палейкова

Ivanka Yordanova Veleva-Paleykova

Десислава Георгиева Пунчева

Desislava Georgieva Puncheva

Галина Неделчева Атанасова
Galina Nedelcheva Atanasova
Мира Любенова Славчева

Mira  Lyubenova  Slavcheva

Вероника Николаева Димитрова 
Veronika Nikolaeva Dimitrova

Мария Тошкова Феодорова 

Maria Toshkova Feodorova
Невена Нанкова Трифонова

Nevena Nankova Trifonova

Александра Александрова Георгиева
Alexandra Alexandrova Georgieva
 
СРI100 Пилатес инструктор  100
 
Александра Мохамед Шихаде 
Alexandra Mohamed Shihade
 
CYT200
Йога преподавател 200
 
Фирдес Юксел Зекерие

Firdes Yuksel Zekerie

Росица Живкова Чолакова    

Rositsa Zhivkova Cholakova

Кристина Илиянова Венкова

Kristina Iliyanova Venkova

Галина Неделчева Атанасова
Galina Nedelcheva Atanasova
 
CYT300 Йога преподавател  300
 
Ева Тинчева Петрова
Eva Tincheva Petrova

Борислава Евгениева Сотирова

Borislava Evgenieva Sotirova
Леа Франк Перез

Lea Frank Perez

Мария Валентинова Мандулова
Mariya Valentinova Mandulova
Евелин Евгениева Петрова
Evelin Evgenieva Petrova

Виолета Драгомирова Цветкова

Violeta Dragomirova Tsvetkova

Ина Христова

Ina Christova

Наталия Любомирова Николова
Natalia Lyubomirova Nikolova

Анна Петьова Лицова

Anna Petyova Litsova

Зора Светлинова Накова-Васева
Zora Svetlinova Nakova-Vaseva

Моника Венелинова Колева

Monika Venelinova Koleva

Виолета Чанкова Илиева
Violeta Chankova Ilieva

Миглена Деянова Шаварова
Miglena Deyanova Shavarova
Александра Иванова Караганска
Aleksandra Ivanova
Karaganska
Елица Пенкова Стоянова

Elitsa Penkova Stoyanova

Глория Миленова Маринова
Gloriya Milenova Marinova

Симона Николаева Начева

Simona Nikolaeva Nacheva

Ангелина Нанкова Иванова

Angelina Nankova Ivanova

Наталия Георгиева Недялкова
Nataliya Georgieva Nedjalkova

Мартина Методиева Йорданова

Martina Metodieva Yordanova
Ивана Велин Колева
Ivana Velin Koleva
Александра Александрова Георгиева
Alexandra Alexandrova Georgieva

Ева Огнянова Иванова

Eva Ognyanova Ivanova

Ивелина Желязкова Филипова

Ivelina Zhelyazkova Filipova

Алексина Янакиева Иванова

Aleksina Yanakieva Ivanova

Люба Радославова Стефанова

Lyuba Radoslavova Stefanova
Веселина Спасова Стойкова
Veselina Spasova Stoikova
 

CPT200 Пилатес инструктор 200

 

Петя Вескова Топузова

Petya Veskova Topuzova

Реа Гаяна Галамбош

Galambos Rea Gajana

Севим Шемседин Хасан
Sevim Shemsedin Hasan
Тамара Селимова Асанова - Феодорова

Tamara Selimova Asanova - Feodorova

 
CPT300 Пилатес инструктор 300
 
 
Валентина Йорданова Мавлова
Valentina Yordanova Mavlova

Ангелина Панайотова Станчева

Angelina Panayotova Stancheva

Надежда Стефанова Кирилова
 Nadezhda Stefanova Kirilova

Андреана Венциславова Атанасова 

Andreana Ventsislavova Atanasova
Радостина Петрова Джонова
Radostina Petrova Dzhonova

Антония Йорданова Александрова

Antonia Yordanova Alexandrova
Полина Боянова Стойчовска
Polina Boyanova Stoychovska
Александра Георгиева Стоянова

Alexandra Georgieva Stoyanova

Аделина Олег Йорданова
Adelina Oleg Yordanova
Вероника Вангелова Панкова
Veronika Vangelova Pankovа
Надежда Иванова

Василева

Nadezhda Ivanova Vasileva 
 

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com