a

Завършили

Списък на завършили
и актуализирали сертификат

Вижте пълния списък

Станислава Веселинова Дайнова CYT200369071910199/230112 йога учител 200, актуализиран до 12.02.24, 8 години стаж.
Stanislava Veselinova Daynova CYT200369071910199/230112 yoga teacher 200, renewal up to 12.02.2024, 8 years experience.

Пепа Ангелова Тодорова CYT2003690719777/170516 йога учител 200, актуализиран до 21.05.24, 8 години стаж.
Pepa Angelova Todorova CYT2003690719777/170216 yoga teacher 200 h, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Богдана Димова Недева CYT2003690719776/170216 йога учител 200, актуализиран до 21.05.23, 8 години стаж.
Bogdana Dimova Nedeva CYT2003690719776/170216 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Ели Николаева Кунева CYT2003690719797/170216 йога учител 200, актуализиран до 21.05.23, 8 години стаж.
Eli Nikolaeva Kunеva CYT2003690719797/170210 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Велислава Иванова Латeва CYT2003690719788/170216 йога учител 200, актуализиран до 21.05.23, 8 години стаж.
Velislava Ivanova Lаteva CYT2003690719788/170216 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Марина Василева Лещарска CYT2003690719799/170216 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.24, 8 години стаж.
Marina Vesileva Leshtarska CYT2003690719799/170216 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Калина Петрова Александрова CYT2003690719711/170216 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.24, 6 години стаж.
Kalina Petrova Aleksandrova CYT2003690719711/170216 yoga teacher 200 h, renewal up to 21.05.2024, 6 years experience.
Неделя Георгиева Домусчиева CYT2003690719711/170216 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.24, 6 години стаж.
Nedelya Georgieva Domuschieva CYT2003690719711/170210 yoga teacher 200, renewal up to 21.05.2024, 8 years experience.
Анита Иванова Атанасова – Николова CYT2003690719550/200822 йога учител 200 ч, актуализиран до 20.08.24, 2 години стаж.
Anita Ivanova Atanasova – Nikolova CYT2003690719550/200822 yoga teacher 200 h, renewal up to 20.08.2023, 2 years experience.
Моника Ганчева Колева CYT200369071910323/170820 йога учител 200 ч, обновен до 20.12.2024, 3 години стаж.
Monika Gancheva Koleva CYT200369071910323/170820 yoga teacher 200 h, renewal up to 20.12.2023, 3 years experience.
Яблена Любчева Иванова CTBF2003690719278/190324 йога учител красиво лице 200 ч, актуализиран до 24.03.24, 4 години стаж.
Yablena Lyubcheva Ivanova CTBF2003690719278/190320 yoga teacher beautiful face 200 h, renewal up to 20.12.2023, 3 years experience.
Ивана Драгомирова Латева CTBF2003690719272/190319 йога учител красиво лице 200 ч, актуализиран до 24.03.24, 4 години стаж.
Ivana Dragomirova Lateva CTBF2003690719272/190320 yoga teacher beautiful face 200 h, renewal up to 20.03.2023, 3 years experience.
Бояна Петрова Зайкова CTBF2003690719261/200322 йога учител красиво лице 200 ч, актуализиран до 24.03.23, 3 години стаж.
Boyana Petrova Zaykova CTBF2003690719261/210324 yoga teacher beautiful face 200 h, renewal up to 21.03.2024, 3 years experience.
Мария Атанасова Стоичкова CPT2003690719572/200320 Пилатес учител 200 ч,
актуализиран до 24.03.23, 2 години стаж.
Mariа Atanasova Stoichkova CPT2003690719572/200320 Pilates teacher 200, renewal up to 24.03.2023, 2 years experience.
Анна Mонева Петрова CPT2003690719594/210320 Пилатес учител 200, актуализиран до 21.03.23, 2 година стаж.
Anna Моneva Petrova CPT2003690719594/210320 Pilates teacher 200 h,
renewal up to 24.03.2024, 3 years experience.
Христина Маринова Сабриева CPI803690719568/210518 Пилатес инструктор 80 ч.
Hristina Marinova Sabrieva CPI803690719568/210518 Pilates instructor 80 h.
Елица Георгиева Иванова CPI803690719569/210518 Пилатес инструктор 80 ч.
Elitsa Georgieva Ivanova CPI803690719569/210518 Pilates instructor 80 h.
Елена Илианова Маринова CPI803690719579/210518 Пилатес инструктор 200 ч, актуализиран до 21.05.24, 3 година стаж.
Elena Ilianova Marinova CPI803690719579/210518 Pilates instructor 200, renewal up to 24.03.2023, 2 years experience.
Илиана Иванова Тошева CPT2003690719585/210518 Пилатес инструктор 200 ч, актуализиран до 21.05.23, 2 година стаж.
Iliana Ivanova Tosheva CPT200 CPT2003690719585/210518 Pilates teacher 200, renewal up to 24.03.2024, 3 years experience.
Елиана Антонова Вучева CYT2003690719609/210518 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.23, 2 година стаж.
Eliana Antonova Vucheva CYT2003690719609/210518 yoga teacher 200, renewal up to 24.03.2023, 2 years experience.
Вера Владова Момчилова CYT2003690719611/210518 йога учител 200 ч, актуализиран до 21.05.23, 2 година стаж.
Vera Vladova Momchilova CYT2003690719611/210518 yoga teacher 200 h, renewal up to 24.03.2023, 2 years experience.
Антонин Валентинов Георгиев CTI1003690719580/211020 Табата инструктор 100 ч, актуализиран до 24.06.23, 2 година стаж.
Antonin Valentinov Georgiev CTI803690719580/ 211020 Tabata instructor 100 h.renewal up to 24.06.2023, 2 years experience.
София Нанкова Спасова CYT2003690719720/220625 йога учител 200 ч.
Sofiya Nankova Spasova CYT2003690719720/220625 yoga teacher 200 h.
Олга Яковлевна Ненова CYT2003690719721/220625 йога учител 200 ч.
Olga Yakovlevna Nenova CYT2003690719721/220625 yoga teacher 200 h.
Мартин Пламенов Панков CYT2003690719722/220625 йога учител 200 ч.
Martin Plamenov Pankov CYT2003690719722/220625 yoga teacher 200 h.
Добринка Борисова Петкова CYT2003690719723/220625 йога учител 200 ч.
Dobrinka Borisova Petkova CYT2003690719723/220625 yoga teacher 200 h.
Ралица Маринова Гаврилова CYT2003690719724/220625 йога учител 200 ч.
Ralitsa Marinova Gavrilova CYT2003690719724/220625 yoga teacher 200 h.
Теодора Александрова Аврамова CYT2003690719725/220625 йога учител 200 ч.
Teodora Aleksandrova Avramova CYT2003690719725/220625 yoga teacher 200 h.
Милена Иванова Найденова CYT2003690719726/220625 йога учител 200 ч.
Milena Ivanova Naydenova CYT2003690719726/220625 yoga teacher 200 h.
Нели Росенова Илиева CYT2003690719727/220625 йога учител 200 ч.
Neli Rosenova Ilieva CYT2003690719727/220625 yoga teacher 200 h.
Елиза Трайкова Трайкова CYT2003690719728/220625 йога учител 200 ч.
Eliza Traykova Traykova CYT2003690719728/220625 yoga teacher 200 h.
Ваня Димитрова Ганева CYT2003690719729/220625 йога учител 200 ч.
Vanya Dimitrova Ganeva CYT2003690719729/220625 yoga teacher 200 h.
Светла Александрова Шпитцли CYT2003690719730/220625 йога учител 200 ч.
Svetla Alexandrova Spitzli CYT2003690719730/220625 yoga teacher 200 h.
Христина Станиславова Власова CYT2003690719731/220625 йога учител 200 ч.
Hristina Stanislavova Vlasova CYT2003690719731/220625 yoga teacher 200 h.
Олга Яковлевна Ненова CPT2003690719677/220625 Пилатес учител 200 ч.
Olga Yakovlevna Nenova CPT2003690719677/220625 Pilates teacher 200 h.
Кристина Иванова Божинова CPT2003690719678/220625 Пилатес учител 200 ч.
Kristina Ivanova Bozhinova CPT2003690719678/220625 Pilates teacher 200 h.
Петя Георгиева Пенева CPT2003690719679/220625 Пилатес учител 200 ч.
Petya Georgieva Peneva CPT2003690719679/220625 Pilates teacher 200 h.
Йоана Иванова Кръстева CPT2003690719680/220625 Пилатес учител 200 ч.
Yoana Ivanova Krasteva CPT2003690719680/220625 Pilates teacher 200 h.
Симона Симеонова Бурмова CPI803690719123/220625 Пилатес инструктор 80 ч.
Simona Simeonova Burmova CPI803690719123/220625 Pilates instructor 80 h.
Павлина Стефанова Караджова CYCT1003690719369/220625 инструктор йога деца 100 ч.
Pavlina Stefanova Karadzhova CYCT1003690719369/220625 yoga teacher children 100 h.
Нели Росенова Илиева CYCT1003690719370/220625 инструктор йога деца 100 ч.
Neli Rosenova Ilieva CYCT1003690719370/220625 yoga teacher children 100 h.
Десислава Росенова Бояджиева CYCT1003690719371/220625 инструктор йога деца 100 ч.
Desislava Rosenova Boyadzhieva CYCT1003690719371/220625 yoga teacher children 100 h.
Янка Стоименчова Янкова CYCT1003690719372/220625 инструктор йога деца 100 ч.
Yanka Stoimenchova Yankova CYCT1003690719372/220625 yoga teacher children 100 h.
Ванеса Николаева Балканова CYCT1003690719373/220625 инструктор йога деца 100 ч.
Vanesa Nikolaeva Balkanova CYCT1003690719373/220625 yoga teacher children 100 h.
Нина Захаринова Славчева CYCT1003690719374/220625 инструктор йога деца 100 ч.
Nina Zaharinova Slavcheva CYCT1003690719374/220625 yoga teacher children 100 h.
Нина Вескова Василева CYCT1003690719375/220625 инструктор йога деца 100 ч.
Nina Veskova Vasileva CYCT1003690719375/220625 yoga teacher children 100 h.
Ивона Юлиянова Стефанова CYCT1003690719376/220625 инструктор йога деца 100 ч.
Ivona Yuliyanova Stefanova CYCT1003690719376/220625 yoga teacher children 100 h.
Николина Иванова Мишкова CTI10036907195101/220625 Табата инструктор 100 ч.
Nikolina Ivanova Mishkova CTI10036907195101/220625 Tabata instructor 100 h.
Ресмие Меджнунова Кавлаклиева CTI10036907195102/220625 Табата инструктор 100 ч.
Resmie Medzhnunova Kavlaklieva CTI10036907195102/220625 Tabata instructor 100 h.
Елина Димитрова Петкова CTI10036907195103/220625 Табата инструктор 100 ч.
Еlina Dimitrova Petkova CTI10036907195103/220625 Tabata instructor 100 h.
Теодора Василева Благоева CTI10036907195104/220625. Табата инструктор 100 ч.
Teodora Vasileva Blagoeva CTI10036907195104/220625 Tabata instructor 100 h.
Грета Христова Йонкова CTI10036907195105/220625 Табата инструктор 100 ч.
Greta Hristova Yonkova. CTI10036907195105/220625 Tabata instructor 100 h.
Адриана Бисерова Узунова CTI10036907195106/220625. Табата инструктор 100 ч.
Adriana Biserova Uzunova CTI10036907195106/220625 Tabata instructor 100 h.
Маргарита Любомирова Габровска CTI10036907195107/220625 Табата инструктор 100 ч.
Margarita Lyubomirova Gabrovska CTI10036907195107/220625 Tabata instructor 100 h.
Ивана Руменова Граматикова CTI10036907195108/220625 Табата инструктор 100 ч.
Ivana Rumenova Gramatikova CTI10036907195108/220625 Tabata instructor 100 h.
Елина Димитрова Петкова CJD10036907195111/220625 Денсфит инструктор 100 ч
Еlina Dimitrova Petkova CDFI10036907195111/220625 Dance fit instructor 100 h
Ресмие Меджнунова Кавлаклиева CDFI10036907195112/220625 Денсфит инструктор 100 ч.
Resmie Medzhnunova Kavlaklieva CJD10036907195112/220625 Dance fit instructor 100 h
Николина Иванова Мишкова CJD10036907195113/220625 Денсфит инструктор 100 ч
Nikolina Ivanova Mishkova CJD10036907195113/220625 Dance fit instructor 100 h
Милена Димитрова Иванова CTBF2003690719311/220625 йога учител красиво лице 200 ч.
Milena Dimitrova Ivanova CTBF2003690719311/220625 yoga teacher beautiful face 200 h.
Marieta Veskova Lenkova CTBF2003690719312/220625 yoga teacher beautiful face 200 h.
Мариета Вескова Ленкова CTBF2003690719312/220625 йога учител красиво лице 200 ч.
Светослава Стойкова Иванова CTBF2003690719313/220625 йога учител красиво лице 200 ч.
Svetoslava Stoykova Ivanova CTBF2003690719313/220625 yoga teacher beautiful face 200 h.
Радост Кирилова Борисова CTBF2003690719314/220625 йога учител красиво лице 200 ч.
Radost Kirilova Borisova CTBF2003690719314/220625 yoga teacher beautiful face 200 h.
Тотка Атанасова Кохчиева CYT2003690719733/220701 йога учител 200 ч.
Tоtka Atanasova Kohchieva CYT2003690719733/220701 yoga teacher 200 h.
Исмигюл Салим Гюлистан CPT2003690719681/220701 Пилатес учител 200 ч.
Ismigyul Salim Gyulistan CPT2003690719681/220701 Pilates teacher 200 ч.
Милена Димитрова Иванова CYCT1003690719381/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Milena Dimitrova Ivanova CYCT1003690719381/220701 yoga teacher children 100 h.
Светлана Петрова Лазарова CYCT1003690719382/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Svetlana Petrova Lazarova CYCT1003690719382/220701 yoga teacher children 100 h.
Мария Любомирова Захариева CYCT1003690719383/220701 инструктор йога деца 100 ч.

Maria Lyubomirova Zaharieva CYCT1003690719383/220701 yoga teacher children 100 h.
Ася Цветанова Атанасова CYCT1003690719384/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Asya Tsvetanova Atanasova CYCT1003690719384/220701 yoga teacher children 100 h.
Ивелина Георгиева Ченгелиева CYCT1003690719385/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Ivelina Georgieva Chengelieva CYCT1003690719385/220701 yoga teacher children 100 h.
Тоня Василева Илиева CYCT1003690719386/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Tonya Vasileva Ilieva CYCT1003690719386/220701 yoga teacher children 100 h.
Росица Илиева Димова CYCT1003690719387/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Rositsa Ilieva Dimova CYCT1003690719387/220701 yoga teacher children 100 h.
Ивелина Валериева Погосян CYCT1003690719388/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Ivelina Valerieva Pogosyan CYCT1003690719388/220701 yoga teacher children 100 h.
Николина Димитрова Куртева CYCT1003690719389/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Nikolina Dimitrova Kurteva CYCT1003690719389/220701 yoga teacher children 100 h.
Янислава Петрова Димитрова CYCT1003690719390/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Yanislava Petrova Dimitrova CYCT1003690719390/220701 yoga teacher children 100 h.
Силвия Ангелова Найденова CYCT1003690719391/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Silvia Angelova Naydenova CYCT1003690719391/220701 yoga teacher children 100 h.
Ирена Тодорова Георгиева CYCT1003690719392/220701 инструктор йога деца 100 ч.
Irena Todorova Georgieva CYCT1003690719392/220701 yoga teacher children 100 h.
Милена Димитрова Иванова CYPT1003693729393/220701 инструктор йога по време на бременността 100 ч.
Milena Dimitrova Ivanova CYPT1003693729393/220701 instructor yoga during pregnancy 100 h.
Светлана Славчева Рашкова CYPT1003693729394/220701 инструктор йога по време на бременността 100 ч.
Svetlana Slavcheva Rashkova CYPT1003693729394/220701 instructor yoga during pregnancy 100 h.
Мариела Андреева Шопова CTI10036907195120/220701 Табата инструктор 100 ч.
Mariela Andreeva Shopova CTI10036907195120/220701 Tabata instructor 100 h.
Десислава Пламенова Иванова CTI10036907195121/220701 Табата инструктор 100 ч.
Desislava Plamenova Ivanova CTI10036907195121/220701 Tabata instructor 100 h.
Десислава Пламенова Иванова CDFI10036907195122/220701 Денсфит инструктор 100 ч.
Desislava Plamenova Ivanova CDFI10036907195122/220701 Densefit instructor 100 h.
Гергана Маринова Янева CYT2003690719755/220930 йога учител 200 ч.
Gergana Marinova Yaneva CYT2003690719755/220930 yoga teacher 200 h.
Виолета Мунир Рашид Ал Самара CYT2003690719756/220930 йога учител 200 ч.
Violeta Munir Rashid Al Samara CYT2003690719756/220930 yoga teacher 200 h.
Грациела Антонова Илиева CYT2003690719757/220930 йога учител 200 ч.
Gratsiela Antonova Ilieva CYT2003690719757/220930 yoga teacher 200 h.
Цветелина Михайлова-Борносузова CYT2003690719758/220930 йога учител 200 ч.
Tsvetelina Mihaylova-Bornosuzova CYT2003690719758/220930 yoga teacher 200 h.
Илиана Георгиева Ковачева CYT2003690719759/220930 йога учител 200 ч.
Iliana Georgieva Kovacheva CYT2003690719759/220930 yoga teacher 200 h.
Маринела Иванова Цанева CYT2003690719760/220930 йога учител 200 ч.
Marinela Ivanova Tsaneva CYT2003690719760/220930 yoga teacher 200 h.
Ана Цветанова Цанкова CYT2003690719761/220930 йога учител 200 ч.
Ana Tsvetanova Tsankova CYT2003690719761/220930 yoga teacher 200 h.
Яница Миленова Димитрова CYT2003690719762/220930 йога учител 200 ч.
Yanitsa Milenova Dimitrova CYT2003690719762/220930 yoga teacher 200 h.
Деница Георгиева Харбова CYT2003690719763/220930 йога учител 200 ч.
Denitsa Georgieva Harbova CYT2003690719763/220930 yoga teacher 200 h.
Анна Илинова Илинова CYT2003690719764/220930 йога учител 200 ч.
Anna Ilinova Ilinova CYT2003690719764/220930 yoga teacher 200 h.
Гала Николаева Пенкова CYT2003690719765/220930 йога учител 200 ч.
Gala Nikolaeva Penkova CYT2003690719765/220930 yoga teacher 200 h.
Стелиана Василева Василева CPT2003690719680/220930 Пилатес учител 200 ч.
Steliana Vasileva Vasileva CPT2003690719680/220930 Pilates teacher 200 h.
Наталия Александровна Гецова CPT2003690719681/220930 Пилатес учител 200 ч.
Natalya Alexandrovna Getsova CPT2003690719681/220930 Pilates teacher 200 h.
Станислава Георгиева Николова CPT2003690719682/220930 Пилатес учител 200
Stanislava Georgieva Nikolaeva CPT2003690719682/220930 Pilates teacher 200 h.
Людмила Станиславова Лазарова CPT2003690719683/220930 Пилатес учител 200 ч.
Lyudmila Stanislavova Lazarovа CPT2003690719683/220930 Pilates teacher 200 h.
Лилия Илианова Николова CPT2003690719684/220930 Пилатес учител 200 ч.
Lilia Ilianova Nikolova CPT2003690719684/220930 Pilates teacher 200 h.
Neli Boykova Marinkova CPT2003690719685/220930 Пилатес учител 200 ч.
Нели Бойкова Маринкова CPT2003690719685/220930 Pilates teacher 200 h.
Нели Петева Петева CPT2003690719685/220930 Пилатес учител 200 ч.
Neli Peteva Peteva CPT2003690719685/220930 Pilates teacher 200 h.
Теодора Христова Георгиева CPT2003690719686/220930 Пилатес учител 200 ч.
Teodora Hristova Georgieva CPT2003690719686/220930 Pilates teacher 200 h.
Ана-Мария Огнянова Драганова CPI1003690719686/220930 Пилатес иструктор 100 ч.
Ana-Maria Ognyanova Draganova CPI1003690719686/220930 Pilates instructor 100 h.
Силвия Владимирова Методиева CTFY2003690719690/220930 инструктор йога за лице 200 ч.
Silviya Vladimirova Metodieva CTFY2003690719690/220930 face yoga teacher 200 h.
Теодора Петьова Николова CTFY2003690719691/220930 инструктор йога за лице 200 ч.
Teodora Petyova Nikolova CTFY2003690719691/220930 face yoga teacher 200 h.
Мариана Николова Николова CYCT1003690719390/220930 инструктор йога деца 100 ч.
Mariana Nikolova Nikolova CYCT1003690719390/220930 yoga teacher children 100 h.
Кристина Симеонова Винчева CTI10036907195130/221016 Табата инструктор 100 ч.
Kristina Simeonova Vincheva CTI100369071951230/221016 Tabata instructor 100 h.
Кристиян Димитров Китов CTI10036907195131/221016 Табата инструктор 100 ч.
Kristiyan Dimitrov Kitov CTI10036907195131/221016 Tabata instructor 100 h.
Мария Георгиевна Андреева CTI10036907195132/221016 Табата инструктор 100 ч.
Maria Georgievna Andreeva CTI10036907195132/221016 Tabata instructor 100 h.
Наташа Петрова Лилова- Петрова CTI10036907195133/221016 Табата инструктор 100 ч.
Natasha Petrova Lilova-Petrova CTI10036907195133/221016 Tabata instructor 100 h.
Людмила Станиславова Лазарова CTI10036907195134/221016 Табата инструктор 100 ч.
Lyudmila Stanislavova Lazarova CTI10036907195134/221016 Tabata instructor 100 h.
Силвана Живкова Петрова CTI10036907195135/221016 Табата инструктор 100 ч.
Silvana Zhivkova Petrova CTI10036907195135/221016 Tabata instructor 100 h.
Ивета Димчова Колева CTI10036907195136/221016 Табата инструктор 100 ч.
Iveta Dimchova Koleva CTI10036907195136/221016 Tabata instructor 100 h.
Цвета Иванова Маркова CYT2003690719771/221025 йога учител 200 ч.
Tsveta Ivanova Markova CYT2003690719771/221025 yoga teacher 200 h.
Милена Димитрова Низамска CYT2003690719772/221025 йога учител 200 ч.
Milena Dimitrova Nizamska CYT2003690719772/221025 yoga teacher 200 h.
Даниела Антонова Лекушева CYT2003690719773/221025 йога учител 200 ч.
Daniela Antonova Lekusheva CYT2003690719773/221025 yoga teacher 200 h.
Александра Сашкова Лещарска CYT2003690719774/221025 йога учител 200 ч.
Alexandra Sashkova Leshtarska CYT2003690719774/221025 yoga teacher 200 h.
Антоанета Виденова Стефанова CYT2003690719775/221025 йога учител 200 ч.
Antoaneta Videnova Stefanova CYT2003690719775/221025 yoga teacher 200 h.
Татяна Жекова Никитова CPT2003690719690/221025 Пилатес учител 200 ч.
Tatyana Zhekova Nikitova CPT2003690719690/221025 Pilates teacher 200 h.
Здравка Иванова Петрова CYT2003690719781/230112 йога учител 200 ч.
Zdravka Ivanova Petrova CYT2003690719781/230112 yoga teacher 200 h.
Адриана Стоянова Косинкова CYT2003690719782/221205 йога учител 200 ч.
Adriana Stoyanova Kosinkova CYT2003690719782/221205 yoga teacher 200 h.
Мария Маринова Вачкова CYT2003690719783/221205 йога учител 200 ч.
Maria Marinova Vachkova CYT2003690719783/221205 yoga teacher 200 h.
Диана Пламенова Жекова CYT2003690719784/221205 йога учител 200 ч.
Diana Plamenova Zhekova CYT2003690719784/221205 yoga teacher 200 h.
Деляна Красимирова Лазарова CYT2003690719785/221205 йога учител 200 ч.
Delyana Krasimirova Lazarova CYT2003690719785/221205 yoga teacher 200 h.
Цветина Цветанова Караджова CYT2003690719786/221205 йога учител 200 ч.
Tsvetina Tsvetanova Karadzhova CYT2003690719786/221205 yoga teacher 200 h.
Маргарита Златкова Петкова CYT2003690719787/221205 йога учител 200 ч.
Margarita Zlatkova Petkova CYT2003690719787/221205 yoga teacher 200 h.
Вероника Ивайлова Иванова CYT2003690719788/221205 йога учител 200 ч.
Veronika Ivaylova Ivanova CYT2003690719788/221205 yoga teacher 200 h.
Анелия Йовкова Плачкова CYT2003690719789/221205 йога учител 200 ч.

Aneliya Yovkova Plachkova CYT2003690719789/221205 yoga teacher 200 h.
Полина Василева Василева CPT2003690719691/221205 Пилатес учител 200 ч.
Polina Vasileva Vasileva CPT2003690719691/221205 Pilates teacher 200 h.
Венелина Венелинова Петрова CPT2003690719692/221205 Пилатес учител 200 ч.
Venelina Venelinova Petrova CPT2003690719692/221205 Pilates teacher 200 h.
Вероника Ивайлова Иванова CPT2003690719693/221205 Пилатес учител 200 ч.
Veronika Ivaylova Ivanova CPT2003690719693/221205 Pilates teacher 200 h.
Милен Рафаилов Вълков CPI1003690719694/221205 Пилатес иструктор 100 ч.
Milen Rafailov Valkov CPI1003690719694/221205 Pilates instructor 100 h.
Ивелина Костадинова Георгиева CYCT1003690719395/221205 инструктор йога деца 100 ч.
Ivelina Kostadinova Georgieva CYCT1003690719395/221205 yoga teacher children 100 h.
Наташа Петрова Лилова- Петрова CDFI10036907195137/221205 Денсфит инструктор 100 ч.
Natasha Petrova Lilova-Petrova CDFI10036907195137/221205 Денсфит инструктор 100 ч.
Ивета Димчова Колева CDFI10036907195138/221205 Денсфит инструктор 100 ч.
Iveta Dimchova Koleva CDFI10036907195138/221205 Dance Fit instructor 100 h.
Людмила Станиславова Лазарова CDFI10036907195139/221205 Денсфит инструктор 100 ч.
Lyudmila Stanislavova Lazarova CDFI10036907195139/221205 Dance Fit instructor 100 h.
Десислава Бойкова Витанска CYCT1003690719400/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Desislava Boykova Vitanska CYCT1003690719400/230112 yoga teacher children 100 h.
Доника Бонева Иванова CYCT1003690719401/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Donika Boneva Ivanova CYCT1003690719401/230112 yoga teacher children 100 h.
Величка Петрова Моллова CYCT1003690719402/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Velichka Petrova Mollova CYCT1003690719402/230112 yoga teacher children 100 h.
Ина Петрова Николова CYCT1003690719403/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Ina Petrova Nikolova CYCT1003690719403/230112 yoga teacher children 100 h.
Дияна Илиева Илиева CYCT1003690719404/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Diyana Ilieva Ilieva CYCT1003690719404/230112 yoga teacher children 100 h.
Анелия Мирославова Лазарова CYCT1003690719405/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Anelia Miroslavova Lazarova CYCT1003690719405/230112 yoga teacher children 100 h.
Ваня Илианова Илиева CYCT1003690719406/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Vanya Ilianova Ilieva CYCT1003690719406/230112 yoga teacher children 100 h.
Евгения Любомирова Николова CYCT1003690719407/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Evgeniya Liubomirova Nikolova CYCT1003690719407/230112 yoga teacher children 100 h.
Габриела Евелинова Минчева CYCT1003690719400/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Gabriela Evelinova Mincheva CYCT1003690719400/230112 yoga teacher children 100 h.
Юлия Станимирова Петрова CYCT1003690719408/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Yulia Stanimirova Petrova CYCT1003690719408/230112 yoga teacher children 100 h.
Росица Димитрова Кралева CYCT1003690719409/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Rositsa Dimitrova Kraleva CYCT1003690719409/230112 yoga teacher children 100 h.
Радина Павлинова Манолова CYCT1003690719410/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Radina Pavlinova Manolova CYCT1003690719410/230112 yoga teacher children 100 h.
Натали Димитрова Димитрова CYCT1003690719411/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Natali Dimitrova Dimitrova CYCT1003690719411/230112 yoga teacher children 100 h.
Ралица Маринова Гаврилова CYCT1003690719412/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Ralitsa Marinova Gavrilova CYCT1003690719412/230112 yoga teacher children 100 h.
Милица Петкова Петкова CYCT1003690719413/230112 инструктор йога деца 100 ч.
Militsa Petkova Petkova CYCT1003690719413/230112 yoga teacher children 100 h.
11-03-23 йога
Христина Радостинова Дечева CYT2003690719791/230311 йога учител 200 ч.
Hristina Radostinova Decheva CYT2003690719791/230311 yoga teacher 200 h.
Нина Николова Георгиева CYT2003690719792/230311 йога учител 200 ч.
Nina Nikolova Georgieva CYT2003690719792/230311 yoga teacher 200 h.
Павла Ефтимова Вълчева CYT2003690719793/230311 йога учител 200 ч.
Pavla Eftimova Valcheva CYT2003690719793/230311 yoga teacher 200 h.
Марина Валентинова Николова CYT2003690719794/230311 йога учител 200 ч.
Marina Valentinova Nikolova CYT2003690719794/230311 yoga teacher 200 h.
Николета Пейчева Ганчева CYT2003690719795/230311 йога учител 200 ч.
Nikoleta Peycheva Gancheva CYT2003690719795/230311 yoga teacher 200 h.
Сияна-Мария Красимирова Петрова CYT2003690719796/230311 йога учител 200 ч.
Siyana-Maria Krasimirova Petrova CYT2003690719796/230311 yoga teacher 200 h.
Весела Панайотова Люцканова CYT2003690719797/230311 йога учител 200 ч.
Vesela Panayotova Lyutskanova CYT2003690719797/230311 yoga teacher 200 h.
Ивет-Нанси Георгиева Найденова CYT2003690719798/230311 йога учител 200 ч.
Ivet-Nansi Georgieva Naidenova CYT2003690719798/230311 yoga teacher 200 h.
Корнелия Иванова Колева CYT2003690719799/230311 йога учител 200 ч.

Korneliya Ivanova Koleva CYT2003690719799/230311 yoga teacher 200 h.
Вергиния Иванова Иванова CYT20036907197100/230311 йога учител 200 ч.
Verginia Ivanova Ivanova CYT20036907197100/230311 yoga teacher 200 h.
Даниела Пламенова Стойнева CYT20036907197101/230311 йога учител 200 ч.
Daniela Plamenova Stoyneva CYT20036907197101/230311 yoga teacher 200 h.
Петя Иванова Гавраилова CYT20036907197102/230311 йога учител 200 ч.
Petya Ivanova Gavrailova CYT20036907197102/230311 yoga teacher 200 h.
Ралица Венелинова Первазова CYT20036907197103/230311 йога учител 200 ч.
Ralitsa Venelinova Pervazova CYT20036907197103/230311 yoga teacher 200 h.
Василена Тодорова Георгиева CYT20036907197104/230311 йога учител 200 ч.
Vasilena Todorova Georgieva CYT20036907197104/230311 yoga teacher 200 h.
Янка Георгиева Чакова CYT20036907197106/230311 йога учител 200 ч.
Yanka Georgieva Chakova CYT20036907197106/230311 yoga teacher 200 h.
Василиса Генчева Божинова CYT20036907197107/230311 йога учител 200 ч.
Vasilisa Gencheva Bozhinova CYT20036907197107/230311 yoga teacher 200 h.
Таня Иванова Шмит CYT20036907197108/230311 йога учител 200 ч.
Tanya Ivanova Schmitt CYT20036907197108/230311 yoga teacher 200 h.
Валерия Махновска CYT20036907197109/230311 йога учител 200 ч.
Valeriia Makhnovska CYT20036907197109/230311 yoga teacher 200 h.
Калина Цветомирова Кръстева CYT20036907197110/230311 йога учител 200 ч.
Kalina Tsvetomirova Krasteva CYT20036907197110/230311 yoga teacher 200 h.
Лорета Леди Митова CYT20036907197111/230311 йога учител 200 ч.
Loreta Ledi Mitova CYT20036907197111/230311 yoga teacher 200 h.
Елена Георгиева Такова-Танчева CYT20036907197112/230311 йога учител 200 ч.
Elena Georgieva Takova-Tancheva CYT20036907197112/230311 yoga teacher 200 h.
Янка Димитрова Лолова CYT20036907197113/230311 йога учител 200 ч.
Yanka Dimitrova Lolova CYT20036907197113/230311 yoga teacher 200 h.
Димитрийка Михайлова Златанова CYT20036907197114/230311 йога учител 200 ч.
Dimitriyka Mihaylova Zlatanova CYT20036907197114/230311 yoga teacher h.
Анастасия Сотирова Янчева CYT20036907197115/230311 йога учител 200 ч.
Anastasiya Sotirova Yancheva CYT20036907197115/230311 yoga teacher h.
Деляна Николова Иванова CYT20036907197116/230311 йога учител 200 ч.

Delyana Nikolova Ivanova CYT20036907197116/230311 yoga teacher h.
Ваня Николова Дончева CPT3003690719121/230311 Пилатес учител 300 ч.

Vanya Nikolova Doncheva CPT3003690719121/230311 Pilates teacher 300 h.

Жанина Станиславова Янева CPT3003690719122/230311 Пилатес учител 300 ч.

Zhanina Stanislavova Yaneva CPT3003690719122/230311 Pilates teacher 300 h.

Василена Бориславова Кокилева CPT2003690719123/230311 Пилатес учител 200 ч.
Vasilena Borislavova Kokileva CPT2003690719123/230311 Pilates teacher 200 h.
Теодора Димитрова Костадинова CPT2003690719124/230311 Пилатес учител 200 ч.
Teodora Dimitrova Kostadinova CPT2003690719124/230311 Pilates teacher 200 h.
Златина Иванова Ангелова CPT2003690719125/230311 Пилатес учител 200 ч.
Zlatina Ivanova Angelova CPT2003690719125/230311 Pilates teacher 200 h.
Габриела Димитрова Димитрова CPT2003690719126/230311 Пилатес учител 200 ч.
Gabriela Dimitrova Dimitrova CPT2003690719126/230311 Pilates teacher 200 h.
Доротея Андреева Белорешка CPT2003690719127/230311 Пилатес учител 200 ч.
Doroteya Andreeva Beloreshka CPT2003690719127/230311 Pilates teacher 200 h.
Станислава Миткова Кирова CPT2003690719128/230311 Пилатес учител 200 ч.
Stanislava Mitkova Kirova CPT2003690719128/230311 Pilates teacher 200 h.
Мария Славова Калинчева CPI10036907196129/230311 Пилатес инструктор 100 ч.
Maria Slavova Kalincheva CPI10036907196129/230311 Pilates instructor 100 h.
Кристин Мари Стоянова CPI10036907196130/230311Пилатес инструктор 100 ч.
Christine Marie Stoyanova CPI10036907196130/230311 Pilates instructor 100 h.

Соня Петрова Христова CYCT1003690719501/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Sonya Petrova Hristova CYCT1003690719501/230515 yoga teacher children 100 h.

Таня Иванова Шмит CYCT1003690719502/230515 инструктор йога деца 100 ч.
Tanya Ivanova Schmitt CYCT1003690719502/230515 yoga teacher children 100 h.

Галина Емилова Ламбева CYCT1003690719503/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Galina Emilova Lambeva CYCT1003690719503/230515 yoga teacher children 100 h.
Татяна Цветанова Каменова CYCT1003690719504/230515 инструктор йога деца 100 ч.
Tatyana Tsvetanova Kamenova CYCT1003690719504/230515 yoga teacher children 100 h.

Вяра Христова Михова CYCT1003690719505/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Vyara Hristova MihovaCYCT1003690719505/230515 yoga teacher children 100 h.

Славена Петрова Бозовайска CYCT1003690719506/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Slavena Petrova Bozovayska CYCT1003690719506/230515 yoga teacher children 100 h.
Ива Пламенова Вачкова CYCT1003690719507/230515 инструктор йога деца 100 ч.
Iva Plamenova Vachkova CYCT1003690719507/230515 yoga teacher children 100 h.

Дима Петрова Ганчева CYCT1003690719508/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Dima Petrova Gancheva CYCT1003690719508/230515 yoga teacher children 100 h.
Нина Тодорова Александрова CYCT1003690719509/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Nina Todorova Alexandrova CYCT1003690719509/230515 yoga teacher children 100 h.

Златина Славчева Тошева CYCT1003690719510/230515 инструктор йога деца 100 ч.
Zlatina Slavcheva Tosheva CYCT1003690719510/230515 yoga teacher children 100 h.

Тотка Атанасова Кохчиева CYCT1003690719511/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Totka Atanasova Kohchieva CYCT1003690719511/230515 yoga teacher children 100 h.

Антоанета Аспарухова Десподова - Брандл CYCT1003690719512/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Antoaneta Asparuhova Despodova - Brandl CYCT1003690719512/230515 yoga teacher children 100 h.

Саадет Ердуан Мехмед CYCT1003690719513/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Saadet Erduan Mehmed CYCT1003690719513/230515 yoga teacher children 100 h.
Катя Михайлова Плачкова

CYCT1003690719514/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Katya Mihaylova Plachkova CYCT1003690719514/230515 yoga teacher children 100 h

Мая Димова Ангелова CYCT1003690719515/230515 инструктор йога деца 100 ч.

Maya Dimova Angelova CYCT1003690719515/230515 yoga teacher children 100 h

Ивелина Николаева Иванова CYT20036907197301/230515 йога учител 200 ч.

Ivelina Nikolaeva Ivanova CYT20036907197301/230515 yoga teacher 200 h.

Анелия Стефанова Стоянова CYT20036907197302/230515 йога учител 200 ч.

Aneliya Stefanova Stoyanova CYT20036907197302/230515 yoga teacher 200 h.

Спаска Тодорова Смиленова CYT20036907197303/230515 йога учител 200 ч.

Spaska Todorova Smilenova CYT20036907197303/230515 yoga teacher 200 h.

Алица Каменова Димитрова CYT20036907197304/230515 йога учител 200 ч.
Alica Kamenova Dimitrova CYT20036907197304/230515 yoga teacher 200 h.

Катя Георгиева Николова CYT20036907197305/230515 йога учител 200 ч.

Katya Georgieva Nikolova CYT20036907197305/230515 yoga teacher 200 h.
Симона Цветанова Борисова CYT20036907197306/230515 йога учител 200 ч.
Simona Tsvetanova Borisova CYT20036907197306/230515 yoga teacher 200 h.

Дима Петрова Ганчева CYT20036907197307/230515 йога учител 200 ч.

Dima Petrova Gancheva CYT20036907197307/230515 yoga teacher 200 h.

Весела Руменова Димитрова CYT20036907197308/230515 йога учител 200 ч.
Vesela Rumenova Dimitrova CYT20036907197308/230515 yoga teacher 200 h.
Камелия Георгиева Динева CYT20036907197309/230515 йога учител 200 ч.

Kameliya Georgieva Dineva CYT20036907197309/230515 yoga teacher 200 h.

Rumyana Viktorova Pavlova-Mirtcheva CYT20036907197310/230515 yoga teacher 200 h.

Румяна Викторова Павлова-Мирчева CYT20036907197310/230515 йога учител 200 ч.

Станислава Георгиева Слънчева CYT20036907197311/230515 йога учител 200 ч.
Stanislava Georgieva Slantcheva CYT20036907197311/230515 yoga teacher 200 h.

Тиана Петрова Слънчева CYT20036907197312/230515 йога учител 200 ч.

Tiana Petrova Slancheva CYT20036907197312/230515 yoga teacher 200 h.

Ана Тодорова Койчева CYT20036907197313/230515 йога учител 200 ч.
Ana Todorova Koycheva CYT20036907197313/230515 yoga teacher 200 h.
Величка Димитрова Дукова CPT3003690719401/230515 Пилатес учител 300 ч.

Velichka Dimitrova Dukova CPT3003690719401/230515 Pilates teacher 300 h.

Стиляна Александрова Миндачкина CPT3003690719402/230515 Пилатес учител 300 ч.
 
Stilyana Aleksandrova Mindachkina CPT3003690719402/230515 Pilates teacher 300 h.

Десислава Емилова Георгиева CPT3003690719403/230515 Пилатес учител 300 ч.

Desislava Emilova Georgieva CPT3003690719403/230515 Pilates teacher 300 h.

Христина Живкова Дончева CPT2003690719404/230515 Пилатес учител 200 ч.

Hristina Zhivkova Doncheva CPT2003690719404/230515 Pilates teacher 200 h.

Добринка Сотирова Трайчева CPT2003690719405/230515 Пилатес учител 200 ч.

Dobrinka Sotirova Traycheva CPT2003690719405/230515 Pilates teacher 200 h.

Елеонора Валериева Беленска CPI3003690719406/230515 Пилатес инструктор 100 ч.
 Eleonora Valerieva Belenska CPI1003690719406/230515 Pilates instructor 100 h.
Стела Свиленова Христова CТI10036907195101/230515 Табата инструктор 100 ч. 
Stela Svilenova Hristova CТI10036907195101/230515 Tabata instructor 100 h.
Стела Свиленова Христова CDFI10036907195102/230515 Денсфит инструктор 100 ч. 
Stela Svilenova Hristova CDFI10036907195102/230515 Dancefit instructor 100 h.
Анна Володиева Христова CDFI10036907195103/230515C Денсфит инструктор 100 ч. 
Anna Volodieva Hristova CDFI10036907195103/230515 Dance fit instructor 100 h.
Корнелия Иванова Колева CTFY2003690719509/230515 учител йога за лице 200 ч.

Korneliya Ivanova Koleva CTFY2003690719509/230515 yoga face teacher 200 h.

Илиана Георгиева Ковачева CTFY2003690719510/230515 учител йога за лице 200 ч.
Iliana Georgieva Kovacheva CTFY2003690719510/230515 yoga face teacher 200 h.
Леа  Франк Перез CTFY2003690719511/230515 учител йога за лице 200 ч.
Lea Frank CTFY2003690719511/230515 yoga face teacher 200 h.
Сияна Валентинова Линова CTFY2003690719501/230515 учител йога за лице 200 ч.
Siyana Valentinova Linova CTFY2003690719501/230515 yoga face teacher 200 h.

Александра Александрова Величкова CTFY2003690719502/230515 учител йога за лице 200 ч.

Aleksandra Aleksandrova Velichkova CTFY2003690719502/230515 yoga face teacher 200 h.
Мирена Здравкова Димитрова CTFY2003690719503/230515 учител йога за лице 200 ч.
Mirena Zdravkova Dimitrovа CTFY2003690719503/230515 yoga face teacher 200 h.
Ева Огнянова Иванова CTFY2003690719504/230515 учител йога за лице 200 ч.
Eva Ognyanova Ivanova
CTFY2003690719504/230515 yoga face teacher 200 h.
Весела Тодорова Михайлова-Смади CTFY2003690719505/230515 учител йога за лице 200 ч.
Vesela Todorova Mihaylova  Smadi CTFY2003690719505/230515 yoga face teacher 200 h.
Васка Илиева                                                       Апостолова CTFY2003690719506/230515 учител йога за лице 200 ч.
Vaska Ilieva Apostolova CTFY2003690719506/230515 yoga face teacher 200 h.
Донна Спасова Тошева CTFY2003690719507/230515 учител йога за лице 200 ч.
Donna Spasova Tosheva CTFY2003690719507/230515 yoga face teacher 200 h.

Силвия Жекова Панайотова CTFY2003690719508/230515 учител йога за лице 200 ч.

Silviya Zhekova Panayotova CTFY2003690719508/230515 yoga face teacher 200 h.

Бисерка Здравкова Кузманова CTFY2003690719512/230515 учител йога за лице 200 ч.

Biserka Zdravkova Kuzmanova CTFY2003690719512/230515 yoga face teacher 200 h.
Маргарита Михаилова Михкова CTFY2003690719513/230515 учител йога за лице 200 ч.
Margarita Mihailova Mihkova CTFY2003690719513/230515 yoga face teacher 200 h.
----------------------------------
24.06.23
---------------------------------

CYT200

---------------------------------
 
Албена Димитрова Конова
CYT20036907197401/230624
Albena Dimitrova Konova CYT20036907197401/230624

Сабина Рубин Вълчева CYT20036907197402/230624

Sabina Rubin Valcheva CYT20036907197402/230624
Петрана Владимирова Енчева CYT20036907197403CYT20036907197403/230624
Petrana Vladimirova Encheva CYT20036907197403/230624

Елиза Иванова Палпурина CYT20036907197404/230624

Eliza Ivanova Palpurina CYT20036907197404/230624
Фани Стефанова Зафирова-Спасова CYT20036907197405/230624

Fannie Stefanova Zafirova-Spasova CYT20036907197405/230624

Силвия Иванова Гинчева CYT20036907197406/230624
Silvia Ivanova Gintcheva CYT20036907197406/230624
Сийка Александрова Монева CYT20036907197407/230624
Siyka Aleksandrova Moneva CYT20036907197407/230624

Мариета Петрова Гаванозова CYT20036907197408/230624

Marieta Petrova Gavanozova CYT20036907197408/230624
Йоана Димитрова Кичукова CYT20036907197409/230624
Yoana Dimitrova Kichukova CYT20036907197409/230624
Елизабет Ангелова Томова CYT20036907197410/230624

Elizabeth Angelova Tomova CYT20036907197410/230624

Гаврилка Гаврилова Кузова CYT20036907197411/230624
Gavrilka Gavrilova Kuzova CYT20036907197411/230624

Боян Кристианов Стоянов

CYT20036907197412/230624

Boyan Kristianov Stoyanov CYT20036907197412/230624

Деяна Василева Зоровска CYT20036907197413/230624

Deyana Vasileva Zorovska CYT20036907197413/230624

Саадет Ердуан Мехмед CYT20036907197414/230624

Saadet Erduan Mehmed
CYT20036907197414/230624

Людмил Валериев Веселинов CYT20036907197415/230624

Lyudmil Valeriev Veselinov
CYT20036907197415/230624

Ралица Бисерова Петрова

CYT20036907197416/230624

Ralitsa Biserova Petrova CYT20036907197416/230624

Емилия Петрова Ангелова CYT20036907197417/230624

Emiliya Petrova Angelova CYT20036907197417/230624

----------------------------------

CPT300
 
Ася Златанова Драгошинова CPT3003690719501/230624 Пилатес преподавател 300 ч
Asya Zlatanova Dragoshinova CPT3003690719501/230624 Pilates teacher 300 h.

Виолета Атанасова Терзиева CPT3003690719502/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Violeta Atanasova Terzieva CPT3003690719502/230624Pilates teacher 300 h.
Александрина Иванова Касова CPT3003690719503/230624 Пилатес преподавател 300 ч
Aleksandrina Ivanova Kasova
CPT3003690719503/230624         Pilates teacher 300 h.
Деница Ленкова Никова CPT3003690719504/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Denitsa Lenkova Nikova

CPT3003690719504/230624 Pilates teacher 300 h.

Надя Йолова Цветанова CPT3003690719505/230624 Пилатес преподавател 300 ч
Nadya Yolova Tsvetanova CPT3003690719505/230624Pilates teacher 300 h.

Елена Димитрова Иванова CPT3003690719506/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Elena Dimitrova Ivanova CPT3003690719506/230624  Pilates teacher 300 h.

Таня Стоянова Стоянова CPT3003690719507/230624  Пилатес преподавател 300 ч

Tanya Stoyanova Stoyanova CPT3003690719507/230624 Pilates teacher 300 h.

Силвия Любомирова Стойкова CPT3003690719508/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Silvia Lyubomirova Stoykova CPT3003690719508/230624   Pilates teacher 300 h.

Нежля Васфи Джелил CPT3003690719509/230624 Пилатес преподавател 300 ч

Nezhlya Vasfi Dzhelil CPT3003690719509/230624 Pilates teacher 300 h.
Радостина Недялкова Неделчева CPT3003690719510/230624  Пилатес преподавател 300 ч
Radostina Nedyalkova Nedelcheva 
CPT3003690719510/230624  Pilates teacher 300 h.
Ванина Михайлова Иванова CPT3003690719511/230624 Пилатес преподавател 300 ч
Vanina Mihaylova Ivanova CPT3003690719511/230624 Pilates teacher 300 h.

-----------------------------------

CPT200
 
Соня Георгиева Господинова CPT200
Sonya Georgieva Gospodinova CPT200
Галина Панайотова Паневa CPT200
Galina Panayotova Paneva CPT200
Стела Русева Паличева CPT200
Stela Ruseva Palicheva CPT200
----------------------------------
CYT500
 
Рита Кириловна Йотова CYT500 йога преподавател 500 ч

Rita Kirilovna Yotova CYT500  yoga teacher 500 h

Теодора Василева Ек CYT500 йога преподавател 500 ч

Teodora Vasileva Eck CYT500 yoga teacher 500 h

Цветелина Валериева Еленкова CYT500 йога преподавател 500 ч
Tsvetelina Valerieva Elenkova CYT500 yoga teacher 500 h
__________________
CYT300
 

Мариета Вескова Ленкова CYT300

Marieta Veskova Lenkova CYT300

Янка Димитрова Лолова CYT300

Yanka Dimitrova Lolova CYT300

Сияна Валентинова Линова CYT300

Siyana Valentinova Linova CYT300

Велиана Светославова Лобошка CYT300

Veliana Svetoslavova Loboshka CYT300

Ваня Димитрова Ганева CYT300

Vanya Dimitrova Ganeva CYT300

Елена Георгиева Такова-Танчева CYT300

Elena Georgieva Takova-Tancheva CYT300
____________________
CYT300 Vinyasa yoga
 
Анна Николова Василева CYT300 
Anna Nikolova Vasileva CYT300 

Мариета Вескова Ленкова CYT300 

Marieta Veskova Lenkova CYT300 

Вера Веселинова Качулска CYT300 

Vera Veselinova Kachulska CYT300 

Иванка Димитрова Илиева CYT300 

Ivanka Dimitrova Ilieva CYT300 

Мариана Николова Николова CYT300 
Mariana Nikolova Nikolova CYT300 
Стиляна Валентинова  Зенгилeкова-Бекриева CYT300 
Stiliana Valentinova Zenguilekova-Bekrieva CYT300 

 

---------------------------------
CYT100 Face Yoga
 
Елена Атанасова Василева CYT100
Elena Atanasova Vasileva CYT100

Мая Павлова Георгиева CYT100

Maya Pavlova Georgieva CYT100

Ваня Емилова Баракова CYT100

Vanya Emilova Barakova CYT100
--------------------------------

CYT100 Yoga children

 
Корнелия Иванова Колева CYT100
Korneliya Ivanova Koleva CYT100
Ася Златанова Драгошинова CYT100
Asya Zlatanova Dragoshinova CYT100

Виолета Атанасова Терзиева CYT100

Violeta Atanasova Terzieva CYT100

Мария Константинова Цончева CYT100

Mariya Konstantinova Tsoncheva CYT100

Силвия Ивайлова Николова CYT100
Silviya Ivaylova Nikolova CYT100

Юлиана Руменова Събева CYT100

Yuliana Rumenova Sabeva CYT100

Елица Венелинова Грамадска CYT100

Elitza Venelinova Gramadska CYT100

Камелия Пламенова Гроздева CYT100
 
Kameliya Plamenova Grozdeva CYT100

Антония Петрова Христова CYT100

Antonia Petrova Hristova CYT100
----------------------------------
 

Табата

Ивелина Даринова Димитрова CTI100
Ivelina Darinova Dimitrova CTI100 
 

Александра Александрова Нешкова CPI100

Aleksandra Aleksandrova Neshkova CPI100
Незабравка Йорданова Новакова CYT200
Nezabravka Yordanova Novakova CYT200
 

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tab Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Организация за обучаване на преподаватели и инструктори на световно ниво, в съответствие със съвременните постижения на водещи институти и университети по йога от една страна и спорта за здраве.

Йога студио Lotos4ever

София, кв Мусагеница, ул. Въртопо, бл 104, вх Б, партер

+359 888922075
lotos4ever@gmail.com