Завършили

Списък на завършили и/или актуализирали сертификат:

 

Ива Стефанова Накова CYCT1003690719528/191114 йога за деца 100 ч.
Iva Stefanova Nakova CYCT1003690719528/191114  yoga for children 100 h.

Теодора Василева Ек CYCT1003690719529/191114 йога за деца 100 ч.

Teodora Vasileva Eck CYCT1003690719529/191114  yoga for children 100 h.

Христина Петкова Христова CYCT1003690719530/191114 йога за деца 100 ч.

Hristina Petкova Hristova CYCT1003690719530/191114  yoga for children 100 h.

Веселина Руменова Мендел  CYCT1003690719531/191114 йога за деца 100 ч.

Veselina Rumenova Mendel CYCT1003690719531/191114  yoga for children 100 h.

Лиляна Кирилова Спасова CYCT1003690719532/191114 йога за деца 100 ч.

Lilyana Kirilova Spasova CYCT1003690719532/191114  yoga for children 100 h.

Теодора Тошкова Генчева CYCT1003690719533/191114 йога за деца 100 ч.

Teodora Toshkova Gencheva CYCT1003690719533/191114  yoga for children 100 h.

Стела Нгуен Кан  CYT2003690719549/191212  йога учител 200 ч.

Stela Nguen Kan  CYT2003690719549/191212 yoga teacher 200 h. 

Галина Тодоровна Тодорова CYT2003690719550/191212  йога учител 200 ч.
Galina Todorovna Todorova  CYT2003690719550/191212 yoga teacher 200 h. 
Паулина Цветанова Цветкова CBY803690719548/191212 Базисен йога курс 80 ч.

Paulina Tsvetanova Tsvetkova CBY803690719548/191212 Basic Yoga 80 h.

Теодора Атанасова Маринова CYT2003690719528/191212  йога учител 200 ч.

Teodora Atanasova Marinova CYT2003690719528/191212  yoga teacher 200 h.

Светла Добрева Димитрова CYT2003690719533/191212  йога учител 200 ч.

Svetla Dobreva Dimitrova CYT2003690719533/191212 yoga teacher 200 h. 

Виолета Борисова Манолова CYT2003690719535/191212  йога учител 200 ч.

Violeta Borisova Manolova  CYT2003690719535/191212 yoga teacher 200 h. 

Силвия Иванова Енева CYT2003690719529/191212 йога учител 200 h. 

Silviya Ivanova Eneva CYT2003690719529/191212 yoga teacher 200 h. 

Милена Маринова Личева-Първанова CYT2003690719530/191212 йога учител 200 ч.

Milena Marinova Licheva-Parvanova CYT2003690719530/191212 yoga teacher 200 h. 

Димитринка Любчова ИвановаCYT2003690719534/191212 йога учител 200ч.

Dimitrinka Lyubchova Ivanova CYT2003690719534/191212 yoga teacher 200 h. 

Ася Пламенова Петрова  CPI803690719537/191212 Пилатес инструктор 80 ч.

Asya Plamenova Petrova CPI803690719537/191212  Pilates instructor 80 h.

Лора Любомирова Димитрова CPI803690719539/191212 Пилатес инструктор 80 ч.

Lora Lyubomirova Dimitrova CPI803690719539/191212  Pilates instructor 80 h.

Мартина Владимирова Николова CPI803690719540/191212 Пилатес инструктор 80 ч.

Martina Vladimirova Nikolova CPI803690719540/191212  Pilates instructor 80 h.

Iliana Belcheva Kodzhabasheva CPT2003690719546/191212 Pilates teacher 200 h.

Илиана Белчева Коджабашева CPT2003690719546/191212  Пилатес учител 200 ч.

Теодора Атанасова Маринова CPT2003690719547/191212  Пилатес учител 200 ч.

Teodora Atanasova Marinova CPT2003690719547/191212 Pilates teacher 200 h.

Диана Светославова Хрусанова CPT2003690719543/191212 Пилатес учител 200 ч.

Diana Svetoslavova Hrusanova CPT2003690719543/191212 Pilates teacher 200 h.

Радомира Веселинова Янева   CPT2003690719542/191212 Пилатес учител 200 ч.

Radomira Veselinova Yaneva CPT2003690719542/191212 Pilates teacher 200 h.

Екатерина Георгиева CTI80369071910548/191212 Табата инструктор 80 ч.

Ekaterina Georgieva CTI80369071910548/191212 Тabata instructor 80 h. 

Димитринка Георгиева Стайкова CYT2003690719549/200121 йога учител 200 ч.
Dimitrinka Georgieva Staykova CYT2003690719549/200121 yoga teacher 200 h. 
Таня   Костадинова Стойнова CYT2003690719546/200221 йога учител 200 ч.

Tanya Kostadinova Stoynova    CYT2003690719546/200221 yoga teacher 200 h. 

Вили Йорданова Радева CYCT1003690719550/200221  йога за деца 100 ч.
Vili Yordanova Radeva CYCT1003690719550/200221 yoga for children 100 h.
Мирослава Димитрова Михова  CYT2003690719551/200221 йога учител 200 ч.

Miroslava Dimitrova Mihova  CYT2003690719551/200221 yoga teacher 200 h. 

Радост Кирилова Борисова CYCT1003690719557/200221  йога за деца 100 ч.
Radost Kirilova Borisova CYCT1003690719557/200221  yoga for children 100 h.
Таня Иванова Димова CYT2003690719526/200221 йога учител 200 ч.
Tanya Ivanova Dimova CYT2003690719526/200221   yoga teacher 200 h. 
Жанета Христова Богомилова CYT2003690719516/200221 йога учител 200 ч.
Zhaneta Hristova Bogomilova CYT2003690719516/200221   yoga teacher 200 h. 
Димитринка Любчова Иванова CYT3003690719572/200221 йога учител 300 ч.
Dimitrinka Lyubchova Ivanova CYT3003690719572/200221 yoga teacher 300 h. 

Силвана Симеонова Димова  CYT3003690719573/200221 йога учител 300 ч. 

Silvana Simeonova Dimova CYT3003690719573/200221 yoga teacher 300 h. 

Теодора Василева Ек   CYT3003690719574/200221 йога учител 300 ч.

Teodora Vasileva Eck  CYT3003690719574/200221 yoga teacher 300 h. 

Марина Христова Вълчанова  CYT3003690719575/200221 йога учител 300 ч.

Marina Hristova Valchanova  CYT3003690719575/200221 yoga teacher 300 h. 

Силвия Атанасова  Димитрова  CYT3003690719576/200221 йога учител 300 ч.

Silviya Atanasova Dimitrova  CYT3003690719576/200221 yoga teacher 300 h. 

Цветелина Валериева Еленкова  CYT3003690719577/200221 йога учител 300 ч.

 Tsvetelina Valerieva Elenkova  CYT3003690719577/200221 yoga teacher 300 h. 

Ася Атанасова  CYT3003690719540/200221 йога учител 300 ч.

Asya Atanasova CYT3003690719540/200221  yoga teacher 300 h. 

Димитринка Любчова Иванова CTI803690719578/200221 Табата инструктор 80 ч.

 Dimitrinka Lyubchova Ivanova CTI803690719578/200221 Тabata instructor 80 h.

 Ралица Стоилова Соколова CTI803690719579/200221 Табата инструктор 80 ч.

 Ralitsa Stoilova Sokolova CTI803690719579/200221 Тabata instructor 80 h.

Диана Светославова Хрусанова CTI803690719580/200221 Табата инструктор 80 ч.

Diana Svetoslavova Hrusanova CTI803690719580/200221 Тabata instructor 80 h.

Радомира Веселинова Янева  CTI803690719581/200221 Табата инструктор 80 ч.

Radomira Veselinova Yaneva CTI803690719581/200221 Тabata instructor 80 h.

Нели Валериева Христова CTI803690719577/200221 Табата инструктор 80 ч.

Neli Valerieva Hristova  CTI803690719577/200221  Тabata instructor 80 h.

Стела Николаева Колева CTI803690719562/200221  Табата инструктор 80 ч.

Stela Nikolaeva Koleva  CTI803690719562/200221  Тabata instructor 80 h.

Александра Александрова Манова CPI803690719565/200221   Пилатес инструктор 80 ч.

 Aleksandra Aleksandrova Manova CPI803690719564/200221  Pilates instructor   80 h.

Даяна Милчева Божкова CPI803690719563/200221  Пилатес инструктор 80 ч.

Daiana Miltcheva Bojkova CPI803690719563/200221  Pilates instructor   80 h.

Горица Стилиянова Василева CPI803690719562/200221  Пилатес инструктор 80 ч.

Goritsa Stiliyanova Vasileva CPI803690719562/200221  Pilates instructor   80 h.

Нада  Барада  CPI803690719558/200221   Пилатес инструктор 80 ч.

Nada  Barada CPI803690719558/200221   Pilates instructor   80 h.

Лина Панайотова Ботева CPI803690719559/200221   Пилатес инструктор 80 ч.

Lina Panayotova Boteva  CPI803690719559/200221    Pilates instructor   80 h.

Мария Христова Андреева CPI803690719560/200221   Пилатес инструктор 80 ч.

Mariya Hristova Andreeva CPI803690719560/200221    Pilates instructor   80 h.

Борислава Божидарова Савчева CYT2003690719565/200221 йога учител 200 ч. 

Borislava Bozhidarova Savcheva CYT2003690719565/200221 yoga teacher 200 h. 

Красимира Костадинова Петрова CYT2003690719566/200221 йога учител 200 ч. 

Krasimira Kostadinova Petrova CYT2003690719566/200221 yoga teacher 200 h. 

Биляна Иванова Райкова CYT2003690719567/200221 йога учител 200 ч. 

Biliana Ivanova Raykova CYT2003690719567/200221 yoga teacher 200 h. 

Гергана Руменова Гюндурова CYT2003690719568/200221 йога учител 200 ч. 

Gergana Rumenova Gyundurova CYT2003690719568/200221 yoga teacher 200 h. 

Боряна Цветанова Ликова CYT2003690719569/200221 йога учител 200 ч. 

Boryana  Tsvetanova  Likova CYT2003690719569/200221 yoga teacher 200 h. 

Анна Василева Христова CYT200369071910345/171130 йога учител 200 ч, обновен до 30.11.2020

Anna Vasileva Hristova CYT200369071910345/171130 yoga teacher 200 h, renewal up to 30.11.2020

Нина Иванова Христова CYCT1003690719258/200221 йога деца 100 ч.

Nina Ivanova Hristova CYCT1003690719258/200221  yoga for children 100 h.

Нина Иванова Христова CYPT1003690719377/200221 йога бременни 100 ч.

Nina Ivanova Hristova CYPT1003690719377/200221   yoga pregnancy 100 h.

Елена Атанасова Василева CPT2003690719552/200221 Пилатес учител 200 ч.

Elena Atanasova Vasileva CPT2003690719552/200221 Pilates teacher 200 h.

Александра Евгениева Стефанова CPT2003690719554/200221 Пилатес учител 200 ч.

Aleksаndra Evgenieva Stefanova CPT2003690719554/200221 Pilates teacher 200 h.

 Мирослава Петрова Русинова CPT2003690719556/200221 Пилатес учител 200 ч.

 Miroslava Petrova Rusinova CPT2003690719556/200221 Pilates teacher 200 h.

 Мирослава Людмилова Борисова CPT2003690719557/200221 Пилатес учител 200 ч.

 Miroslava Lyudmilova Borisova CPT2003690719557/200221 Pilates teacher 200 h.

Дайана Красимирова Вакареева CPT2003690719553/200221 Пилатес учител 200 ч.

Dayana Krasimirova VakareevaCPT2003690719553/200221 Pilates teacher 200 h.

Antonina Kostadinova Mihaylova CPT2003690719549/200221  Pilates teacher 200 h.
Антонина Костадинова Михайлова CPT2003690719549/200221  Пилатес учител 200 ч.
Гергана Данаилова Вълчева CPI803690719538/191212   Пилатес инструктор 80 ч.
Gergana Danailova Valcheva CPI803690719538/191212  Pilates instructor   80 h.
Миглена Георгиева Георгиева CYCT1003690719259/200221  йога деца 100 ч. 
Miglena Georgieva Georgieva CYCT1003690719259/200221  yoga for children 100 h.
Христина Стефанова Иванова  CYT2003690719532/200221 йога учител 200 ч.
Hristina Stefanova Ivanova  CYT2003690719532/200221 yoga teacher 200 h. 
Нели Венциславова Джуркова YB803690719533/200221 базисен йога курс 80 ч. 
Neli Vencislavova Djurkova YB803690719533/200221 yoga basic course 80 h.
Александра Мохамед Шихаде CPI803690719559/200427   Пилатес инструктор 80 ч.
Alexandra Mohamed Shihade CPI803690719559/200427  Pilates instructor   80 h.
Ванеса Радославова Захариева  CPI803690719560/200427  Пилатес инструктор 80 ч.
   
Vanesa Radoslavova Zaharieva CPI803690719560/200427  Pilates instructor   80 h.
Веселинка Младенова Цветкова CPI803690719561/200427   Пилатес инструктор 80 ч.
Veselinka Mladenova Tsvetkova  CPI803690719561/200427  Pilates instructor   80 h.
Ренета Цветанова Василева CYT2003690719533/200427 йога учител 200 ч.
Reneta Cvetanova Vasileva CYT2003690719533/200427 yoga teacher 200 h. 
Иван Владимиров Шопов CYT2003690719534/200427 йога учител 200 ч.
Ivan Vladimirov Shopov CYT2003690719534/200427 yoga teacher 200 h. 
Денка Димитрова Тенева CYT2003690719535/200427 йога учител 200 ч.
Denka Dimitrova Teneva CYT2003690719535/200427  yoga teacher 200 h. 
Анна Вячеславовна Новикова CYT2003690719536/200427 йога учител 200 ч.
Anna Viacheslavovna Novikova CYT2003690719536/200427 yoga teacher 200 h. 
Лада Валериевна Витюк CYT2003690719538/200427 йога учител 200 ч.

Lada Valerievna Vitiuk CYT2003690719538/200427 yoga teacher 200 h. 

Роза Ангелова Атанасова CYT2003690719537/200427 йога учител 200 ч.
Roza Angelova Atanasova CYT2003690719537/200427 yoga teacher 200 h. 
Йоанна Венциславова Начева CYT2003690719539/200427 йога учител 200 ч.
Yoanna Ventsislavova Nacheva CYT2003690719539/200427 yoga teacher 200 h. 
Диана Владимирова Димитрова  CPT2003690719550/200427  Пилатес учител 200 ч.
Diana Vladimirova Dimitrova CPT2003690719550/200427  Pilates teacher 200 h.
Капка Огнянова Цветанова CPT2003690719551/200427  Пилатес учител 200 ч.
Kapka Ognyanova Tsvetanova  CPT2003690719551/200427  Pilates teacher 200 h.
Диана Георгиева Минчева   CYCT1003690719260/ 200427   йога деца 100 ч. 
Diana Georgieva Mincheva   CYCT1003690719260/200427  yoga for children 100 h.

Йонка Чавдарова Славова CYT2003690719540/200427 йога учител 200 ч.

Yonka Chavdarova Slavova CYT2003690719540/200427 yoga teacher 200 h. 
Диана Владимирова Димитрова  CPT2003690719555/200608 йога учител 200 ч.
Diana Vladimirova Dimitrova CPT2003690719555/200608 yoga teacher 200 h. 
Женя Александрова Александрова  CYT2003690719541/200608 йога учител 200 ч.
Zhenya Aleksandrova Aleksandrova  CYT2003690719541/200608 yoga teacher 200 h. 
Елиза Любомирова Каркорова   CPT2003690719551/200608  Пилатес учител 200 ч.
Eliza Lyubomirova Karkorova   CPT2003690719551/200608 Pilates teacher 200 h.
Десислава Душкова Любенова  CPT2003690719552/200608  Пилатес учител 200 ч.
Desislava Dushkova Lyubenova  CPT2003690719552/200608 Pilates teacher 200 h.
Анастасия Петрова Узунова   CPT2003690719553/200608  Пилатес учител 200 ч.

Anastasia Petrova Uzunova   CPT2003690719553/200608 Pilates teacher 200 h.

Мирослава Иванова Кискинова  CTI803690719563/200608  Табата инструктор 80 ч.

Miroslava Ivanova Kiskinova    CTI803690719563/200608   Тabata instructor 80 h. 
Елица Любомирова Монова   CYCT1003690719261/200609   йога деца 100 ч.
 
Elitsa Lyubomirova Monova CYCT1003690719261/200609   yoga for children 100 h.
Димитринка Любчова Иванова  CYCT1003690719262/200609   йога деца 100 ч. 
Dimitrinka Lyubchova Ivanova  CYCT1003690719262/200609   yoga for children 100 h.
Веселина Константинова Герова-Добрева CYCT1003690719263/200609 йога деца100ч. 
Veselina Konstantinova Gerova-Dobreva CYCT1003690719263/200609 yoga for children 100h.
––––––––––––––––––   –––––––––––-
Виолета Йорданова Макавеева CYCT1003690719263/200624   йога деца 100 ч. 
Violeta Yordanova Makaveeva CYCT1003690719263/200624   yoga for children 100 h.
Велина Петрова Рудов CYCT1003690719264/200624   йога деца 100 ч. 

Velina Petrova Rudow CYCT1003690719264/200624   yoga for children 100 h.

Петя Йорданова Йончева CYCT1003690719265/200624   йога деца 100 ч. 

Petya Yordanova Yoncheva CYCT1003690719265/200624   yoga for children 100 h. 
–––––––––––––
Расина Красимир Павлова CYT2003690719542/200624 йога учител 200 ч.
Rasina Krasimir Pavlova  CYT2003690719542/200624 yoga teacher 200 h. 

Мария Иванова Грозданова – Стоилова CYT2003690719547/200624 йога учител 200 ч.

Mariya Ivanova Grozdanova – Stoilova CYT2003690719547/200624 200624 yoga teacher 200 h. 

Нели Иванова Иванова CYT2003690719548/200624 йога учител 200 ч.

Neli Ivanova Ivanova CYT2003690719548/200624 200624 yoga teacher 200 h. 

Мая Богомилова Райчева CYT2003690719549/200624 йога учител 200 ч.
Maya Bogomilova Raycheva  CYT2003690719549/200624 200624 yoga teacher 200 h. 
––––––––––––
Светла Добрева Димитрова CTBF2003690719265/200624  йога учител красиво лице 200 ч.

Svetla Dobreva Dimitrova CTBF2003690719265/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Ирина Николова Павлова CTBF2003690719266/200624  йога учител красиво лице 200 ч.

Irina Nikolova Pavlova CTBF2003690719266/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Мария Иванова Грозданова – Стоилова CTBF2003690719267/200624  йога учител красиво лице 200 ч.

Mariya Ivanova Grozdanova – Stoilova CTBF2003690719267/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Анна Василева Христова  CTBF2003690719267/200624  йога учител красиво лице 200 ч.

Anna Vasileva Hristova CTBF2003690719267/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Димитринка Любчова Иванова CTBF2003690719268/200624  йога учител красиво лице 200 ч.
Dimitrinka Lyubchova Ivanova CTBF2003690719268/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

––––––––––––––––-

Моника Василева Карабулева CTI803690719563/200624  Табата инструктор 80 ч.

Monica Vasileva Karabuleva CTI803690719563/200624   Тabata instructor 80 h. 

Стела Цветанова Миньовска CTI803690719564/200624  Табата инструктор 80 ч.

Stela Tsvetanova Minyovska  CTI803690719564/200624   Тabata instructor 80 h. 

Марияна Бисерова Сюлемезова CTI803690719565/200624  Табата инструктор 80 ч.
Mariyana Biserova Syulemezova CTI803690719565/200624   Тabata instructor 80 h. 
Иглика Валериева Игнатова CTI803690719567/200624  Табата инструктор 80 ч.
Iglika Valerieva Ignatova CTI803690719567/200624   Тabata instructor 80 h. 
Надя Хайри Хамдан CTI803690719568/200624  Табата инструктор 80 ч.
Nadya Hayri Hamdan CTI803690719568/200624   Тabata instructor 80 h. 
––––––––––––––––––––––––––––
Тереза Божидарова Якова CYPT1000369071910504/200624 йога бременни 100 ч. 
Tereza Bozhidarova Yakova CYPT1000369071910504/200624  yoga pregnancy 100 h.
Нели Иванова Иванова  CYPT1000369071910505/200624 йога бременни 100 ч. 
Neli Ivanova Ivanova CYPT1000369071910505/200624  yoga pregnancy 100 h.
Радост Кирилова Борисова CYPT1000369071910506/200624 йога бременни 100 ч. 
Radost Kirilova Borisova CYPT1000369071910506/200624  yoga pregnancy 100 h.
Димитринка Любчова Иванова CYPT1000369071910507/200624 йога бременни 100 ч. 
Dimitrinka Lyubchova Ivanova CYPT1000369071910507/200624  yoga pregnancy 100 h.
Наталия Валентинова Тодорова  CYPT1000369071910508/200624 йога бременни 100 ч. 
Nataliya Valentinova Todorova CYPT1000369071910508/200624  yoga pregnancy 100 h.
Елиза Любомирова Каркорова CYPT1000369071910509/200624 йога бременни 100 ч. 
Eliza Lyubomirova Karkorova CYPT1000369071910509/200624  yoga pregnancy 100 h.
Марина Петкова Лафчиева CYPT1000369071910510/200624 йога бременни 100 ч. 
Marina Petkova Lafchieva CYPT1000369071910510/200624  yoga pregnancy 100 h.
––––––––––––––-
Ива Ивайлова Найденова CYPT1000369071910511/200824 йога бременни 100 ч.  
Iva Ivaylova Naydenova CYPT1000369071910511/200824  yoga pregnancy 100 h.
Анита Иванова Атанасова  CYT2003690719550/200824 йога учител 200 ч.
Anita Ivanova Atanasova CYT2003690719550/200824 yoga teacher 200 h. 
Соня Димитрова Терзиева CYT2003690719551/200824 йога учител 200 ч.
Sonya Dimitrova Terzieva CYT2003690719551/200824  yoga teacher 200 h. 
Ваня Жекова Сталева  CYT2003690719552/200824 йога учител 200 ч.
Vanya Zhekova Staleva CYT2003690719552/200824  yoga teacher 200 h. 
Лилия Илиева Златанова CYT2003690719553/200824 йога учител 200 ч.
Lilia Ilieva Zlatanova CYT2003690719553/200824 200824 yoga teacher 200 h. 
Вероника Тодорова Иванова CYT2003690719554/200824 йога учител 200 ч.
Veronika Todorova Ivanova CYT2003690719554/200824 yoga teacher 200 h. 
Цветанка Стефанова Бръндева CYT2003690719555/200824 йога учител 200 ч.
Tsvetanka Stefanova Brandeva CYT2003690719555/200824 yoga teacher 200 h.

Стефка Тодорова Димитрова  CYT2003690719556/200824 йога учител 200 ч.

Stefka Todorova Dimitrova  CYT2003690719556/200824 yoga teacher 200 h.

Алина Димчева Хорозова  CYT2003690719557/200824 йога учител 200 ч.

Alina Dimcheva Horozova CYT2003690719557/200824 yoga teacher 200 h.

Денка Димитрова Тенева  CPT2003690719552/200824  Пилатес учител 200 ч.
Denka Dimitrova Teneva CPT2003690719552/200824  Pilates teacher 200 h.
Сузана Алексеева Бойчева CPT2003690719553/200824  Пилатес учител 200 ч.
Suzana Alekseeva Boycheva CPT2003690719553/200824  Pilates teacher 200 h.
Галина Грудова Горова-Вълканова CYCT1003690719266/200824   йога деца 100 ч. 
Galina Grudova Gorova-Valkanova CYCT1003690719266/200824 yoga for children 100h.
Вяра Красимирова Екова CJDI803690719267/200824 аеробик инструктор джъмпфит/денсфит80 ч.
Vyara Krasimirova Ekova CJDI803690719267/200824 aerobic instructor jump fit/dance fit 80 h.
Диляна Кирилова Николова CYT2003690719558/201016  йога учител 200 ч.
Dilyana Kirilova Nikolova  CYT2003690719558/201016  yoga teacher 200 h.
Яблена Миткова Аргирова CYT2003690719559/201016    йога учител 200 ч.
Yablena Mitkova Argirova CYT2003690719559/201016  yoga teacher 200 h.
Михаела Любомирова Икономова CYT2003690719562/201016   йога учител 200 ч.
Michaela Lubomirova Iconomova CYT2003690719562/201016  yoga teacher 200 h.
Лора Любомирова Димитрова  CYT2003690719563/201016   йога учител 200 ч.

Lora Lyubomirova Dimitrova  CYT2003690719563/201016  yoga teacher 200 h.

Gergana Ivanova Kaleva  CYT2003690719564/201016   йога учител 200 ч.
Гергана Иванова Калева CYT2003690719564/201016  yoga teacher 200 h.
Мария Радкова Младенова CYT2003690719568/201016   йога учител 200 ч.
Mariya Radkova Mladenova CYT2003690719568/201016  yoga teacher 200 h.
Анна Руменова Русинова CYT2003690719569/201016   йога учител 200 ч.
Anna Rumenova Rusinova CYT2003690719569/201016  yoga teacher 200 h.
Хатидже Ридван Юсуф  CYT2003690719570/201016   йога учител 200 ч.
Hatidzhe Ridvan Yusuf  CYT2003690719570/201016  yoga teacher 200 h.
Стоянка Иванова Ганева CРT2003690719571/201016   Пилатес учител 200 ч.
Stoyanka Ivanova Ganeva CРT2003690719571/201016  Pilates teacher 200 h.
Росица Емилова Георгиева CРT2003690719560/201016   Пилатес учител 200 ч.
Rositsa Emilova Georgieva  CРT2003690719560/201016  Pilates teacher 200 h.
Кристина Кирилова Чернева  CРT2003690719561/201016  Пилатес учител 200 ч.
Kristina Kirilova Cherneva CРT2003690719561/201016  Pilates teacher 200 h.
Грета Стелиянова Георгиева CРT2003690719564/201016  Пилатес учител 200 ч.
Greta Steliyanova Georgieva CРT2003690719564/201016   Pilates teacher 200 h.
Росица Борисова Златева CРT2003690719565/201016  Пилатес учител 200 ч.
Rositsa Borisova Zlateva CРT2003690719565/201016  Pilates teacher 200 h.
Мария Стоева Колева CРT2003690719566/201016  Пилатес учител 200 ч.
Maria Stoeva Koleva CРT2003690719566/201016  Pilates teacher 200 h.
Диана Владимирова Димитрова  CYT3003690719562/201016    йога учител 300 ч.
Diana Vladimirova Dimitrova CYT3003690719562/201016  yoga teacher 300 h. 
Neli Ivanova Ivanova CYT3003690719563/201016   йога учител 300 ч.
Нели Иванова Иванова CYT3003690719563/201016  yoga teacher 300 h. 
Мария Иванова Грозданова – Стоилова CYT3003690719573/201016   йога учител 300 ч.

Mariya Ivanova Grozdanova – Stoilova  CYT3003690719573/201016  yoga teacher 300 h. 

Димитринка Василева Кръстева CYT3003690719575/201016   йога учител 300 ч.

Dimitrinka Vasileva Krasteva CYT3003690719575/201016  yoga teacher 300 h. 
Димитринка Василева Кръстева CYT2003690719576/201125 йога учител 200 ч.
Dimitrinka Vasileva Krasteva CYT2003690719576/201125 yoga teacher 200 h. 
Юлита Едмонд Агопян CYT2003690719578/201125   йога учител 200 ч.
Yulita Edmond Agopyan CYT2003690719578/201125 yoga teacher 200 h. 
Вероника Николаева Зоркова- Апостолова CРT2003690719569/201125 Пилатес учител 200 ч.
Veronika Nikolaeva Zorkova-Apostolova CРT2003690719569/201125 Pilates teacher 200 h.
Михаела Петкова Грозева CРT2003690719570/201125 Пилатес учител 200 ч.
Mihaela Petkova Grozeva CРT2003690719570/201125 Pilates teacher 200 h.
Антония Милкова Добрева CРT2003690719571/201125 Пилатес учител 200 ч.
Antonia Milkova Dobreva CРT2003690719571/201125 Pilates teacher 200 h.
Борислав Марианов Борисов CTI803690719578/201125  Табата инструктор 80 ч.
Borislav Marianov Borisov CTI8036907195778/201125   Тabata instructor 80 h. 
Нели Иванова Иванова CTBF2003690719271/201125  йога учител красиво лице 200 ч.
Neli Ivanova Ivanova CTBF2003690719271/201125 yoga teacher beautiful face 200 h. 
Бойка Ангелова Пашкулева BasicYC803690719275/201125  без право на преподаване.
Boyka Angelova Pashkuleva BasicYC803690719275/201125 no teaching rights.
Иванка Александрова Титикова BasicYC803690719275/201125 без право на преподаване.
Ivanka Aleksandrova Titikova BasicYC803690719275/201125  no teaching rights.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
22.12.2020
Христиана Росенова Христова  CYT2003690719581/201221 йога учител 200 ч.
Hristiana Rosenova Hristova  CYT2003690719581/201221 yoga teacher 200 h.
Полина Георгиева Георгиева CYT2003690719581/201221 йога учител 200 ч.
Polina Georgieva Georgieva CYT2003690719581/201221yoga teacher 200 h. 
Яна Анатолиева Георгиева CYT2003690719582/201221 йога учител 200 ч.
Yana Anatolieva Georgieva CYT2003690719582/201221 yoga teacher 200 h. 
Татяна Минкова Колева CYT2003690719582/ 201221 йога учител 200 ч.
Tatyana Minkova Koleva CYT2003690719582/201221 yoga teacher 200 h. 
Мария Бандевска CYT2003690719583/201221 йога учител 200 ч.
Maria Bandevska CYT2003690719583/201221 yoga teacher 200 h. 
Моника Ганчева Колева CYT200369071910323/170818 йога учител 200 ч, обновен до 20.12.2021
Monika Gancheva Koleva  CYT200369071910323/170818 yoga teacher 200 h, renewal up to 20.12.2021
––––––––––––––––––––––––11.01.2021-––––––––––––––
Нели Иванова Иванова CYCT1003690719269/210111   инструктор йога деца 100 ч. 
Neli Ivanova Ivanova CYCT1003690719269/210111  yoga teacher children 100 h.
Елена Атанасова Василева CYCT1003690719270/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Elena Atanasova Vasileva CYCT1003690719270/210111 yoga teacher children 100 h.
Цвета Иванова Маркова CYCT1003690719271/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Tsveta Ivanova Markova CYCT1003690719271/210111 yoga teacher children 100 h.
Denitsa Georgieva Savova CYCT1003690719272/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Деница Георгиева Савова CYCT1003690719272/210111 yoga teacher children 100 h.
 Магбуле Васфи Папазова CYCT1003690719273/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Magbule Vasfi Papazova CYCT1003690719273/210111 yoga teacher children 100 h.
Николина Димитрова Йоцова CYCT10036907192714/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Nikolina Dimitrova Yotsova CYCT1003690719274/210111 yoga teacher children 100 h.
Мануела Найденова Александрова CYCT1003690719275/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Manuela Naydenova Aleksandrova CYCT1003690719275/210111 yoga teacher children 100 h.
Калинка Петрова Костова  CYCT1003690719276/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Kalinka Petrova Kostova CYCT1003690719276/210111 yoga teacher children 100 h.
Петя Недялкова Митева CYCT1003690719277/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Petya Nedyalkova Miteva CYCT1003690719277/210111 yoga teacher children 100 h.
Кристина Василева Гугова CYCT1003690719278/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Christina Vassileva Gugova CYCT1003690719278/210111 yoga teacher children 100 h.
Мирослава Димитрова Михова CYCT1003690719279/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Miroslava Dimitrova Mihova  CYCT1003690719279/210111 yoga teacher children 100 h.
Нели Георгиева Димитрова-Бурмайстер CYCT1003690719280/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Neli Georgieva Dimitrova-Burmeister CYCT1003690719280/210111 yoga teacher children 100 h.
Вергиния Георгиева Чакърова  CYCT1003690719281/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Verginiya Georgieva Chakarova  CYCT1003690719281/210111 yoga teacher children 100 h.
Боряна Йонкова Койнарска  CYCT1003690719282/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Boryana Yonkova Koynarska CYCT1003690719282/210111 yoga teacher children 100 h.
Ивелина Христова Николова CTI803690719579/210111  Табата инструктор 80 ч.
Ivelina Hristova Nikolova   CTI803690719579/210111   Тabata instructor 80 h. 
Боряна Здравкова Колева CTI803690719580/210111  Табата инструктор 80 ч.
Boryana Zdravkova Koleva CTI803690719580/210111   Тabata instructor 80 h. 

Виолета Петрова Велчева  CTI803690719582/210111  Табата инструктор 80 ч.

Violeta Petrova Velcheva CTI803690719582/210111   Тabata instructor 80 h. 
Синтия Руменова Славова CРT2003690719577/210111 Pilates teacher 200 h.
Sintiya Rumenova Slavova  CРT2003690719577/210111  Пилатес учител 200 ч.
Детелина Любомирова Василева CPI803690719566/210111  Пилатес инструктор 80 ч.
Detelina Lyubomirova Vasileva   CPI803690719566/210111  Pilates instructor  80 h.
Анна Николова Василева CYT2003690719586/210111  йога учител 200 ч.
Anna Nikolova Vasileva CYT2003690719586/210111  yoga teacher 200 h. 
Симона Ангелу Гоцис  CYT2003690719585/210111  йога учител 200 ч.
Simona Angelu Gotsis   CYT2003690719585/210111  yoga teacher 200 h.