Завършили

Списък на завършили и/или актуализирали сертификат:

Boryana Ivanova Koleva  CYT200369071910312/170604 Yoga teacher 200 h, renewal up  to 05.06.2019

Боряна Иванова Колева  CYT200369071910312/170604 Йога учител 200 ч, обновен  до 05.06.2019

Kremena Doncheva Gerginova CPT2003690719103355/171130 Pilates teacher  200 h. renewal up  to 19.11.2019

Кремена Дончева Гергинова CPT200369071910355/171130 Пилатес учител  200 ч. обновен до 19.11.2019

Росица Иванова Янева CYT200369071910200/170301,  Йога учител 200 ч. обновен до 01.03.2019

Rositsa Ivanova Yaneva CYT200369071910200/170301, Yoga teacher 200 h. renewal up  to 01.03.2019

Елис Джахит Махмуд CPT200369071910293/170320, Пилатес  учител 200 ч. обновен до 20.03.2019

Elis Dzhahit Mahmud CPT200369071910293/170320,  Pilates teacher 200 h.  renewal up  to 20.03.2019

Камелия Илиянова Илиева CPI503690719375/180308, Пилатес учител 200 ч

Kameliya Iliyanova Ilieva CPI503690719375/180308, Pilates teacher 200 h

Десислава Славова Русева  CPI50369071910376/180308, Пилатес учител 200 ч

Desislava Slavova Ruseva  CPI50369071910376/180308, Pilates teacher 200 h

Доротея Кънчева Димитрова CDFI50369071910377/180308, аеробика 50 ч

Doroteya Kancheva Dimitrova CDFI50369071910377/180308, aerobics 50 h

Мила Людмилова Димитрова CYCT8000369071910378/180323, йога деца 80 ч

Mila Lyudmilova Dimitrova CYCT80003690719378/180323, yoga children 80 h

Мила Людмилова Димитрова CYPT80369071910379/180323, йога бременни 80 ч

Mila Lyudmilova Dimitrova CYPT80369071910379/180323, yoga pregnancy 80 h

Стефка Вескова Стоянова  CYT200369071910381/180406, Йога учител 200 ч

Stefka  Veskova Stoyanova CYT200369071910381/180406, Yoga teacher 200 h

Силвана Симеонова Димова CYT200369071910382/180406, Йога учител 200 ч

Silvana Simeonova Dimova CYT200369071910382/180406, Yoga teacher 200 h

Бети Богданова Христова CYT200369071910383/180417, Йога учител 200 ч

Beti Bogdanova Hristova CYT200369071910383/180417 Yoga teacher 200 h

Ружа Петрова Янкова  CYT200369071910388/180325, Йога учител 200 ч

Ruzha Petrova Yankova  CYT200369071910388/180325, Yoga teacher 200 h

Гергана Стефанова Лесенска  CYT200369071910389/180325, Йога учител 200 ч

Gergana Stefanova Lesenska CYT200369071910389/180325, Yoga teacher 200 h

Лидия Тодорова Александрова CYT200369071910390/180325, Йога учител 200 ч

Lidiya Todorova Aleksandrova  CYT200369071910390/180325, Yoga teacher 200 h

Станислава Иванова Донева CYT200369071910391/180325, Йога учител 200 ч

Stanislava Ivanova Doneva  CYT200369071910391/180325, Yoga teacher 200 h

Иванка Димитрова Илиева  CYT200369071910392/180325, Йога учител 200 ч

Ivanka Dimitrova Ilieva  CYT200369071910392/180325, Yoga teacher 200 h

Вера Веселинова Качулска  CYT200369071910393/180325, Йога учител 200 ч

Vera Veselinova Kachulska CYT200369071910393/180325, Yoga teacher 200 h

Елисавета Ледиева Здравкова CPT200369071910394/180325, Пилатес  учител 200 ч.

Elisaveta Ledieva Zdravkova  CPT2003690719103394/180325, Pilates teacher 200 h

Анна Николова Кошничарова-ИвановаCPT200369071910395/180325 Пилатес  учител200

Anna Nikolova Koshnicharova-IvanovaCPT2003690719103395/180325, Pilates teacher 200

Милена Валериева Манолова CYT200369071910397/180325, Йога учител 200 ч

Milena Valerieva Manolova CYT200369071910397/180325, Yoga teacher 200 h

Надя Павлова Джантова CYCT8000369071910398/180411, йога деца 80 ч

Nadya  Pavlova Dzhantova CYCT80003690719398/180411, yoga for children 80 h

Петя Тодорова ПаневаCYT200369071910384/180620, Йога учител 200 ч

Petiya Todorova PanevaCYT200369071910384/180620, Yoga teacher 200 h

Мадлена Андреева ПетковаCPT200369071910385/180606, Пилатес  учител 200 ч.

Madlena Andreeva Petkova CPT2003690719103385/180606,Pilates teacher 200 h

Тиджан Ахмед Стоянова CYT200369071910386/180620, Йога учител 200 ч

Tidzhan Ahmed Stoyanova CYT200369071910386/180620, Yoga teacher 200 h

Таня Иванова Димова CYCT8000369071910399/180606, йога деца 80 ч

Tanya Ivanova Dimova CYCT80003690719399/180606, yoga for children 80 h

Моника Георгиева Георгиева  CYT200369071910400/180606, Йога учител 200 ч

Monika Giorgieva Georgieva  CYT200369071910400/180606, Yoga teacher 200 h

Виктория Динкова Иванова  CYCT8000369071910405/180611,  йога деца 80 ч                             

 Viktoria Dinkova Ivanova CYCT80003690719405/180611, yoga for children 80 h

Зарина Мирчева Микова CYCT8000369071910406/180620, йога деца 80 ч

Zarina Mircheva Mikova CYCT80003690719406/180620, yoga for children 80 h

Зарина Мирчева Микова CYT200369071910407/180620, Йога учител 200 ч

Zarina Mircheva Mikova CYT200369071910407/180620, Yoga teacher 200 h

Дарина Тодорова Цанева CYT200369071910408/180620, Йога учител 200 ч

Darina Todorova Tsaneva CYT200369071910408/180620, Yoga teacher 200 h

Кристиана Георгиева Бакалова CYT200369071910253/150801, обновен до 01.08.19 Йога учител 200 ч

Kristiana Georgieva Bakalova CYT200369071910253/150801 renewal  up to 01.08.19, Yoga teacher 200 h

Кристиана Георгиева Бакалова CYСT80369071910254/150801, обновен до 01.08.19, йога деца 80 ч

Kristiana Georgieva Bakalova CYСТ80369071910254/150801  renewal  up to 01.08.19,  yoga for children 80 h

Милена Хараламбиева Трайкова CYT200369071910201/150202, обновен до 02.09.19 Йога учител 200 ч

Milena Haralambieva Traikova CYT200369071910201/150202, renewal up to 02.09.19 Yoga teacher 200 h

Милена Хараламбиева Трайкова CYCT80369071910257/150923, обновен до 02.09.19 йога деца 80 ч

Milena Haralambieva Traikova CYCT80369071910257/150923, renewal up to 02.09.19 yoga for children 80 h

Теодора Тошкова Генчева CYT200369071910412/180801, Йога учител 200 ч

Teodora Toshkova Gencheva CYT200369071910412/180801, Yoga teacher 200 h

Сема Йълмаз МехмедалиCYCT8000369071910409/180801   йога деца 80 ч

Sema Yalmaz Mehmedali CYCT80003690719409/180801 yoga for children 80 h

Катя Георгиева Начева CYT200369071910414/180822  Йога учител 200 ч

Katya  Nacheva CYT200369071910414/180822  Yoga teacher 200 h

Силвия Димова Милешкова CYCT8000369071910411/18080  йога деца 80 ч

Silviya Dimova Mileshkova CYCT80003690719411/1808088 yoga for children 80 h

Силвия Димова Милешкова CYT200369071910413/180801  Йога учител 200 ч

Silviya Dimova Mileshkova CYT200369071910413/180801  Yoga teacher 200 h

Силвия Димова Милешкова CPT200369071910415/180820   Пилатес учител 200 ч.

Silviya Dimova Mileshkova CPT2003690719103415/180820  Pilates teacher 200 h

Станислава Веселинова Дайнова CYT200369071910199/160212, обновен до 02.09.19  Йога учител 200 ч

 Stanislava Veselinova Daynova CYT200369071910199/160212 , renewal up to 02.09.19 Yoga teacher 200 h

Бети Богданова Христова CYT200369071910383/180417 Йога учител 200 ч

Beti Bogdanova Hristova CYT200369071910383/180417  Yoga teacher 200 h

Галина Георгиева Хуриетчиева CYT200369071910416/180803 Йога учител 200 ч

Galina Georgieva Hurietchieva CYT200369071910416/180803  Yoga teacher 200 h

Кристина Иванова Джорджилова-Алексиева CYT200369071910417/180803 Йога учител 200

Kristina Ivanova Djordjilova-Aleksieva CYT200369071910417/180803 Yoga teacher 200 h

Мария Велизарова Златарева CYT200369071910418/180803 Йога учител 200 ч

Maria Velizarova Zlatareva  CYT200369071910418/180803 Yoga teacher 200 h

Весела Христова Василева CYT200369071910419/180803  Йога учител 200 ч

Vesela Hristova Vassileva CYT200369071910419/180803 Yoga teacher 200 h

Анелия Пенева Узунова CYT200369071910420/180803 Йога учител 200 ч

Anelia Peneva Ouzounova  CYT200369071910420/180803 Yoga teacher 200 h

Емилия Миланова Якимова CPT200369071910421/180820 Пилатес учител 200 ч

Emiliya Milanova Yakimova  CPT2003690719103421/180820 Pilates teacher 200 h

Яна Невенчова Модева  CYCT8000369071910423/180830 Йога деца 80 ч

Yana Nevenchova Modeva  CYCT80003690719423/180830 Yoga children 80 h

Викториа Валентинова Недкова CYT200369071910321/170730Йога учител 200 ч, обновен до 01.08.19

Viktoria Valentinova Nedkova CYT200369071910321/170730 Yoga teacher 200 h, renewal up to 01.08.19

Милена Цонева Андонова CYCT80369071910268/181015 йога за деца 80 ч, обновен до 15.10.19

Milena Tsoneva Andonova CYCT80369071910268/181015  yoga for children 80 h,  renewal up to 15.10.19

Елена Никова Накова CYCT80369071910269/180111 йога за деца 80 ч.

Elena Nikova Nakova CYCT80369071910269/180111 yoga for children 80 h.

Мариета Здравкова Канаврова CYCT803690719102270/180111 йога за деца 80 ч.

Marieta Zdravkova Kanavrova CYCT80369071910270/180111 yoga for children 80 h.

Елис Джахит Махмуд  CYCT803690719102271/180111 йога за деца 80 ч.

Elis Dzhahit Mahmud CYCT80369071910271/180111 yoga for children 80 h.

Светла Росенова Рускова CYT200369071910424/181111 Йога учител 200 ч.

Svetla Rosenova Ruskova CYT200369071910424/181111  Yoga teacher 200 h.

Петя Михайлова Кръстанова CYPT80369071910425/181111, йога бременни 80 ч.

Petya Mihaylova Krastanova CYPT80369071910425/181111, yoga pregnancy 80 h.

Мария Велизарова Златарева CYT80369071910426/181121 Йога деца 80 ч.

Maria Velizarova Zlatareva  CYT80369071910426/181121 Yoga children 80 h.

Йоанна Дачева Дачева  CYPT80369071910427/181121 йога бременни 80 ч.

Yoana Dacheva Dacheva  CYPT80369071910427/181121  yoga pregnancy 80 h.

Йоанна Дачева Дачева  BasicY80369071910428/181121 basic 80 h.

Yoana Dacheva Dacheva  BasicY80369071910428/181121 базисен 80 ч.

Теодора Милкова Иванова  CYPT80369071910429/181121 йога бременни 80 ч.

Teodora  Milkova Ivanova  CYPT80369071910429/181121  yoga pregnancy 80 h.

Надежда Георгиева Генчева CTI80369071910442/181212  табата инструктор 80 ч.

Nadezhda Georgieva Gencheva CTI80369071910442/181212  tabata instructor 80 h.

Мария Захариева Кирова CTI80369071910443/181212  табата инструктор 80 ч.

Mariya Zaharieva Kirova  CTI80369071910443/181212  tabata instructor 80 h.

Тара Нирдош Чатурведи  CYT200369071910430/181221 йога учител 200 ч.

Tara Nirdosh Chaturvedi  CYT200369071910430/181221 yoga teacher 200 h.

Симона Томова Грошевска  CYT200369071910431/181221 йога учител 200 ч.

Simona Tomova Groshevska  CYT200369071910431/181221 yoga teacher 200 h.

Катя Николова Биберова  CYT200369071910432/181221 йога учител 200 ч.

Katya Nikolova Biberova CYT200369071910432/181221 yoga teacher 200 h.

Мария Алексеева Първанова CYT200369071910433/181221 йога учител 200 ч.

Mariya Alekseeva Parvanova CYT200369071910433/181221 yoga teacher 200 h.

Катя Петрова Петрова CYT200369071910434/181221 йога учител 200 ч.

Katya Petrova Petrova CYT200369071910434/181221 yoga teacher 200 h.

 Диляна Милушева Кръстева CYT200369071910437/181221 йога учител 200 ч.

Dilyana Milusheva Krasteva CYT200369071910437/181221  yoga teacher 200 h.

Анастасия Валентинова Баблакова   CYT200369071910429/181228 йога учител 200 ч.

Anastasia Valentinova  Bablakova   CYT200369071910429/181228 yoga teacher 200 h.

Анна Василева Христова CYT200369071910345/171130  йога учител 200 ч, обновен до 30.11.19

Anna Vasileva Hristova CYT200369071910345/171130  yoga teacher 200 h, renewal up  to 30.11.2019

Алис Мариова Пачаръзова CYT200369071910440/190121  йога учител 200 ч.

Alis Mariova Pacharazova  CYT200369071910440/190121  yoga teacher 200 h.

СтелаВеселиноваХристова CYT200369071910441/190121  йога учител 200 ч.

Stela Veselinova Hristova CYT200369071910441/190121  yoga teacher 200 h.

Калина Николова Ралева  CYT200369071910442/190121 йога учител 200 ч.

Kalina Nikolova Raleva    CYT200369071910442/190121 yoga teacher 200 h.

Сияна Евгениева Янева  CYT200369071910443/190207 йога учител 200 ч.

Siyana Evgenieva Yaneva CYT200369071910443/190207 yoga teacher 200 h.

Любен Бойков Тончев CPI80369071910444/190207 пилатсе инструктор 80 ч.

Lyuben Boykov Tonchev CPI80369071910444/190207 pilates instructor 80 h.

Yanitsa Rosenova Stancheva CTI80369071910445/190218 табата инструктор 80 ч.

Яница Росенова Станчева CTI80369071910445/190218 tabata instructor 80 h.

Yanitsa Rosenova Stancheva CDFI80369071910446/190218 аеробика денсфит инструктор 80 ч.

Яница Росенова Станчева CDFI 80369071910446/190218 aerobics dancefit instructor 80 h

Анна Гинчева Пейчева CYT200369071910447/190120 йога учител 200 ч.

Anna Gincheva Peytcheva CYT200369071910447/190120 yoga teacher 200 h.

Делина Пеева Мазнева CYT200369071910448/190120 йога учител 200 ч.

 Delina Peeva Mazneva CYT200369071910448/190120 yoga teacher 200 h.

Теодора Василева Ек CYT200369071910449/190120 йога учител 200 ч.

 Teodora Vasileva Eck CYT200369071910449/190120 yoga teacher 200 h.