Завършили

Списък на завършили и/или актуализирали сертификат:

Росица Иванова Янева CYT200369071910200/170301,  Йога учител 200 ч. обновен до 01.03.2020

Rositsa Ivanova Yaneva CYT200369071910200/170301, Yoga teacher 200 h. renewal up  to 01.03.2020

 

Милена Хараламбиева Трайкова CYT200369071910201/150202, обновен до 02.09.20 Йога учител 200 ч

Milena Haralambieva Traikova CYT200369071910201/150202, renewal up to 02.09.20 Yoga teacher 200 h

Милена Хараламбиева Трайкова CYCT80369071910257/150923, обновен до 02.09.20 йога деца 80 ч

Milena Haralambieva Traikova CYCT80369071910257/150923, renewal up to 02.09.20 yoga for children 80 h

Теодора Тошкова Генчева CYT200369071910412/180801, Йога учител 200 ч. обновен до 01.08.2020

Teodora Toshkova Gencheva CYT200369071910412/180801, Yoga teacher 200 h. renewal up  to 01.08.2020

Светла Росенова Рускова CYT200369071910424/181111 Йога учител 200 ч.  обновен до 01.11.2020

Svetla Rosenova Ruskova CYT200369071910424/181111  Yoga teacher 200 h. renewal up  to 01.11.2020

Сияна Евгениева Янева  CYT200369071910443/190207 йога учител 200 ч.

Siyana Evgenieva Yaneva CYT200369071910443/190207 yoga teacher 200 h.

Любен Бойков Тончев CPI80369071910444/190207 пилатсе инструктор 80 ч.

Lyuben Boykov Tonchev CPI80369071910444/190207 pilates instructor 80 h.

Yanitsa Rosenova Stancheva CTI80369071910445/190218 табата инструктор 80 ч.

Яница Росенова Станчева CTI80369071910445/190218 tabata instructor 80 h.

Yanitsa Rosenova Stancheva CDFI80369071910446/190218 аеробика денсфит инструктор 80 ч.

Яница Росенова Станчева CDFI80369071910446/190218 aerobics dancefit instructor 80 h

Анна Гинчева Пейчева CYT200369071910447/190120 йога учител 200 ч.

Anna Gincheva Peytcheva CYT200369071910447/190120 yoga teacher 200 h.

Делина Пеева Мазнева CYT200369071910448/190120 йога учител 200 ч.

Delina Peeva Mazneva CYT200369071910448/190120 yoga teacher 200 h.

Теодора Василева Ек CYT200369071910449/190120 йога учител 200 ч.

Teodora Vasileva Eck CYT200369071910449/190120 yoga teacher 200 h.

Робърт Димитров Сюлев CTI80369071910450/190318 табата инструктор 80 ч.

Robart Dimitrov Syulev CTI80369071910450/190318 tabata instructor 80 h.

Петя Мирославова Недева CPI80369071910451/190318 Пилатес инструктор 80 ч.

Petya Miroslavova Nedeva CPI80369071910451/190318 Pilates instructor 80 h.

Сашка Атанасова Манолова CYT200369071910278/170301 йога учител 200 ч, обновен до 09.04.2020

Sashka Atanasova Manolova CYT200369071910278/170301 yoga teacher 200 h, renewal up to 09.04.2020 

Сашка Атанасова Манолова CYCT200369071910302/170418  йога за деца 80 ч, обновен до 09.04.2020

Sashka Atanasova Manolova CYCT200369071910302/170418 yoga for children 80h, renewal up to 09.04.2020 

Иван Викторович Слизов CYT200369071910452/190409 йога учител 200 ч.

Slizov Ivan Viktorovich CYT200369071910452/190409 yoga teacher 200 h.

Светла Росенова Рускова CYCT80369071910453/190409  йога за деца 80 ч.

Svetla Rosenova Ruskova CYCT80369071910453/190409 yoga for children 80 h.

Анджела Руменова Ангелова CDFI80369071910455/190409  денсфит инструктор 80 ч.

Andzhela Rumenova Angelova CDFI80369071910455/190409 dancefit instructor 80 h.

Ралица Дичева Дичева CYCT80369071910456/190409  йога за деца 80 ч.

Ralitsa Dicheva Dicheva CYCT80369071910456/190409 yoga for children 80 h.

Албена Петрова Пенева CPI80369071910457/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Albena Petrova Peneva CPI80369071910457/190420 Pilates instructor 80 h.

Ралица  Цончева Ковачева CPI80369071910458/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Raliza Tsoncheva Kovacheva CPI80369071910458/190420 Pilates instructor 80 h.

Мая Христова Пашова CPI80369071910459/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Maya Hristova Pashova CPI80369071910459/190420 Pilates instructor 80 h.

Емилия Лъчезарова Жегова CPI80369071910460/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Emiliya Lachezarova Zhegova CPI80369071910460/190420 Pilates instructor 80 h.

Нина Бойкова Стоянова-Нанкова CPI80369071910461/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Nina Boykova Stoyanova-Nankova CPI80369071910461/190420 Pilates instructor 80 h.

Благовеста Сашова Кирилова CYT200369071910462/190420 йога учител 200 ч.

Blagovesta Sashova Kirilova CYT200369071910462/190420  yoga teacher 200 h.

Теодора Тошкова Генчева CPT200369071910463/190420  Пилатес учител 200 ч.

Teodora Toshkova Gencheva CPT200369071910463/190420  Pilates teacher 200 h.

Лилия Дончева Тренчева CTBF200369071910464/190420 преподавател красиво лице 200 ч.

Liliya Doncheva Trencheva  CTBF200369071910464/190420 beauty&face teacher 200 h.

Мариана Павлова Павлова CTBF200369071910465/190420 преподавател красиво лице 200 ч.

Мариана Павлова Павлова CTBF200369071910465/190420 beauty&face teacher 200 h.

Дара Веселинова Якимова CTBF200369071910466/190420 преподавател красиво лице 200 ч.

Dara Veselinova Yakimova CTBF200369071910466/190420 beauty&face teacher 200 h.

Петя Митова Кръстева CTBF200369071910467/190420 преподавател красиво лице 200 ч.

Petya Mitova Krasteva CTBF200369071910467/190420 beauty&face teacher 200 h.

Маруся Иванова Далийска CTBF200369071910468/190420 преподавател красиво лице 200 

Marusya Ivanova Daliyska  CTBF200369071910468/190420 beauty&face teacher 200 h.

Ивелина Нинова Колева CTBF200369071910469/190420 преподавател красиво лице 200 

Ivelina Ninova Koleva  CTBF200369071910469/190420 beauty&face teacher 200 h.

Силвана Симеонова Димова CYCT80369071910470/190503 йога за деца 80 ч.

Silvana Simeonova Dimova CYCT80369071910470/190503 yoga for children 80 h.

Кремена Костова Георгиева CDFI80369071910471/190503 аеробика денсфит инструктор 80 ч.

Kremena Kostova Georgieva CDFI80369071910471/190503  aerobics dancefit instructor 80 h.

Огняна Огнянова Райнова  CPT200369071910472/190503  Пилатес учител 200 ч.

Ogniana Ognianova Rainova CPT200369071910472/190503 Pilates teacher 200 h.

Радослава Дойчева Милушева CYT200369071910473/190503 йога учител 200 ч.

Radoslava Doycheva Milusheva CYT200369071910473/190503  yoga teacher 200 h.

Веселина Йорданова Лалева CYT200369071910474/190513 йога учител 200 ч.

Veselina Yordanova Laleva  CYT200369071910474/190513  yoga teacher 200 h.

Илина Йорданова Стоянова CYCT80369071910475/190513 йога за деца 80 ч.

Ilina Yordanova Stoyanova CYCT80369071910475/190513 yoga for children 80 h.

Камелия Николаева Иванова CYCT80369071910476/190513 йога за деца 80 ч.

Kameliya Nikolaeva Ivanova CYCT80369071910476/190513 yoga for children 80 h.

Людмила Дмитриевна Ивахненко CYCT80369071910477/190513 йога за деца 80 ч.

Liudmila Dmitrievna Ivakhnienko CYCT80369071910477/190513 yoga for children 80 h.

Людмила Дмитриевна Ивахненко CPI80369071910478/190513 Пилатес инструктор 80 ч.

Liudmila Dmitrievna Ivakhnienko CPI80369071910478/190513 Pilates instructor 80 h.

Мария Паскалева Паскалева CYT200369071910479/190620   йога учител 200 ч.  

Mariya Paskaleva Paskaleva   CYT200369071910479/190620    yoga teacher 200 h.

Красимир Георгиев Янчев   CYT200369071910480/190620   йога учител 200 ч.

Krasimir Georgiev Yanchev  CYT200369071910480/190620  yoga teacher 200 h.

Denitsa Pepieva Petrovska  CPT200369071910481/190620  Пилатес учител 200 ч.

Деница Пепиева Петровска  CPT200369071910481/190620  Pilates teacher 200 h.

Красимира Колева Кънчева CTBF200369071910482/190620 преподавател красиво лице 200 ч.

Krasimira Koleva Kancheva  CTBF200369071910482/190620 beauty&face teacher 200 h.

Красимир Светославов Стоименов CYT200369071910483/190620   йога учител 200 ч.

Krassimir   Stoimenov  CYT200369071910483/190620    yoga teacher   200 h.

Петя Недялкова Митева CYPT80369071910484/190620 йога бременни 80 ч.

Petya Nedyalkova Miteva  CYPT80369071910484/190620  yoga pregnancy 80 h.

Цветелина Валериева Еленкова CYT200369071910485/190620 йога учител 200 ч.

Tsvetelina Valerieva Elenkova CYT200369071910485/190620  yoga teacher 200 h.

Донка Георгиева Гатевска  CYT200369071910486/190620 йога учител 200 ч.

Donka Georgieva Gatevska CYT200369071910486/190620  yoga teacher 200 h.

Галина Николаева Генова CYCT80369071910488/190620 йога за деца 80 ч.

Galina Nikolaeva Genova   CYCT80369071910488/190620  yoga for children 80 h.

Гергана Георгиева Василева CPT200369071910372/180128  Пилатес учител 200 ч, обновен до 28.01.2020 

Gergana Georgieva Vasileva CPT200369071910372/180128 Pilates teacher 200 h. renewal up  to 28.01.2020

Людмила Пенчева Йорданова  CPI80369071910489/190620 Пилатес инструктор 80 ч.

Lyudmila Pencheva Yordanova  CPI80369071910489/190620 Pilates instructor 80 h.

Силвия Красимирова Симеонова CYT200369071910490/190620 йога учител 200 ч.

Silviya Krasimirova Simeonova    CYT200369071910490/190620   yoga teacher 200 h.

Галина Георгиева Пенова  CYT200369071910491/190620 йога учител 200 ч.

Galina Georgieva Penova CYT200369071910491/190620 yoga teacher 200 h.

Ина Вескова Илиева CPI80369071910492/190620 Пилатес инструктор 80 ч.

Ina Veskova Ilieva CPI80369071910492/190620 Pilates instructor 80 h. 

Сема Йълмаз Мехмедали CYT200369071910493/190620  йога учител 200 ч.

Sema Yalmaz Mehmedali CYT2003690719493/190620 yoga teacher 200 h.

Ana Hristova Ivanova CYT200369071910494/190620  йога учител 200 ч.

Ана Христова Иванова CYT2003690719494/190620 yoga teacher 200 h.

Дарина Атанасова Башлиева CYT2003690719495//190620 йога учител 200 ч.

Darina Atanasova Bashlieva CYT2003690719495/190620 yoga teacher 200 h.

Албена Йончева Кръстева CYT2003690719496/190620 йога учител 200 ч.

Albena Yoncheva Krasteva CYT2003690719496/190620 yoga teacher 200 h.

Надя Валериева Обретенова CYT2003690719498/190620 йога учител 200 ч.

Nadya Valerieva Obretenova CYT2003690719498/190620 yoga teacher 200 h.

Мая Иванова Бонева CPT2003690719450/190620 Пилатес учител 200 ч.

Maya Ivanova Boneva CPT2003690719450/190620 Pilates teacher 200 h.

Моника Емилова Златарева CYT2003690719451/190620 йога учител 200 ч.

Monika Emilova Zlatareva CYT2003690719451/190620 yoga teacher 200 h.

Десислава Васкова Христова CPI80369071910452/190620 Пилатес инструктор 80 ч.

Desislava Vaskova Hristova CPI80369071910452/190620 Pilates instructor 80 h. 

Йоана Павлова Сапунджиева-Братанова CYT2003690719453/190620 йога учител 200 ч.

Yoana Pavlova Sapundzhieva-Bratanova CYT2003690719453/190620 yoga teacher 200 h.  

Надя Павлова Джантова CYT2003690719337/170730 йога учител 200 ч, обновен до 10.07.2020 

Nadya Pavlova Dzhantova CYT2003690719337/170730 yoga teacher 200 h, renewal up  to 10.07.2020

Надя Павлова Джантова CYCT80369071910398/180411 йога за деца 80 ч, обновен до 10.07.2020 

Nadya Pavlova Dzhantova CYCT80369071910398/180411  yoga for children 80 h, renewal up  to 10.07.2020

Надя Павлова Джантова CYPT80369071910504/190801 йога бременни 80 ч.

Nadya Pavlova Dzhantova CYPT80369071910504/190801  yoga pregnancy 80 h.

Диана Стоименова Илиева CYCT80369071910505/190801 йога за деца 80 ч.

Diana Stoimenova Ilieva CYCT80369071910505/190801  yoga for children 80 h.

Петя Иванова Стоянова CPT2003690719506/190801  Пилатес учител 200 ч.

Petya Ivanova Stoyanova CPT2003690719506/190801  Pilates teacher 200 h.

Вероника Павлова Петрова CPI80369071910507/190801 Пилатес инструктор 80 ч.

Veronika Pavlova Petrova CPI80369071910507/190801 Pilates instructor 80 h.

Зюлфие Мехмедова Сагбил CYT2003690719509/190831 йога учител 200 ч.

Zyulfie Mehmedova Sagbil CYT2003690719509/190831 yoga teacher 200 h.

Олга Анатолийивна Стефанова CYT2003690719509/190831 йога учител 200 ч.

Оlga Anatoliyivna Stefanova CYT2003690719509/190831 yoga teacher 200 h.

Маргарита Йорданова Даскалова CYT2003690719510/190831 йога учител 200 ч.

Margarita Yordanova Daskalova CYT2003690719510/190831 yoga teacher 200 h.

Димитринка Любчова Иванова CPT2003690719511/190831  Пилатес учител 200 ч.

Dimitrinka Lyubchova Ivanova  CPT2003690719506/190831  Pilates teacher 200 h.

Любка Димитрова Болярска CBY803690719511/190831 Базисен йога курс 80 ч.

Lyubka Dimitrova Bolyarska CBY803690719511/190831 Basic yoga coursе 80 h.

Магдалена Юриева Секулова CYT2003690719512/190923  йога учител 200 ч.

Magdalena Yurieva Sekulova CYT2003690719512/190923  yoga teacher 200 h.

Цветанка Чавдарова Георгиева CPI803690719515/190923 Пилатес инструктор 80 ч.

Tsvetanka Chavdarova Georgieva CPI803690719515/190923 Pilates instructor 80 h.

Боряна Димитрова Улбрихт CPI803690719516/190923 Пилатес инструктор 80 ч.

Boryana Dimitrova Ulbricht CPI803690719516/190923 Pilates instructor 80 h.

Светлана Тодорова Лазарова CYCT803690719518/190831 йога за деца 80 ч.

Svetlana Todorova Lazarova CYCT803690719518/190831  yoga for children 80 h.

Величка Асенова Иванова CPI803690719519/190831 Пилатес инструктор 80 ч.

Velichka Asenova Ivanova CPI803690719519/190831  Pilates instructor 80 h.

Петя Тодорова Панева  CYT2003690719384/180620 йога учител 200 ч, обновен до 20.06.2020

Petya Todorova Paneva  CYT2003690719384/180620 yoga teacher 200 h, renewal up  to 20.06.2020

Лора Павлинова Ковачева CYT2003690719520/190923  йога учител 200 ч.

Lora Pavlinova Kovacheva CYT2003690719520/190923  yoga teacher 200 h.

Ивет Петкова Шумкова CTI803690719521/190923 табата инструктор 80 ч.
Ivet Petkova Shumkova CTI803690719521/190923 tabata instructor 80 h.
Тереза Божидарова Якова CYT2003690719522/190923  йога учител 200 ч.
Tereza Bozhidarova Yakova CYT2003690719522/190923  yoga teacher 200 h.
Мила Людмилова Димитрова CYT2003690719523/190923  йога учител 200 ч.
Mila Lyudmilova Dimitrova CYT2003690719523/190923 yoga teacher 200 h.
Мила Людмилова Димитрова CYCT1003690719524/190923 йога за деца 100 ч.
Mila Lyudmilova Dimitrova CYCT1003690719524/190923  yoga for children 100 h.
Мила Людмилова Димитрова CYPT1003690719525/190923  йога бременни 100 ч.
Mila Lyudmilova Dimitrova CYPT1003690719525/190923  yoga pregnancy 100 h.
Виолета Петрова Ивановска CPI803690719526/190923  Пилатес инструктор 80 ч.
Violeta Petrova Ivanovska CPI803690719526/190923 Pilates instructor 80 h.
Силвия Атанасова Пеева CYT2003690719527/190923  йога учител 200 ч.
Silviya Atanasova Peeva CYT2003690719527/190923 yoga teacher 200 h.
Ива Стефанова Накова CYCT1003690719528/191114 йога за деца 100 ч.
Iva Stefanova Nakova CYCT1003690719528/191114  yoga for children 100 h.

Теодора Василева Ек CYCT1003690719529/191114 йога за деца 100 ч.

Teodora Vasileva Eck CYCT1003690719529/191114  yoga for children 100 h.

Христина Петкова Христова CYCT1003690719530/191114 йога за деца 100 ч.

Hristina Petкova Hristova CYCT1003690719530/191114  yoga for children 100 h.

Веселина Руменова Мендел  CYCT1003690719531/191114 йога за деца 100 ч.

Veselina Rumenova Mendel CYCT1003690719531/191114  yoga for children 100 h.

Лиляна Кирилова Спасова CYCT1003690719532/191114 йога за деца 100 ч.

Lilyana Kirilova Spasova CYCT1003690719532/191114  yoga for children 100 h.

Теодора Тошкова Генчева CYCT1003690719533/191114 йога за деца 100 ч.

Teodora Toshkova Gencheva CYCT1003690719533/191114  yoga for children 100 h.

Стела Нгуен Кан  CYT2003690719549/191212  йога учител 200 ч.

Stela Nguen Kan  CYT2003690719549/191212 yoga teacher 200 h. 

Галина Тодоровна Тодорова CYT2003690719550/191212  йога учител 200 ч.
Galina Todorovna Todorova  CYT2003690719550/191212 yoga teacher 200 h. 
Паулина Цветанова Цветкова CBY803690719548/191212 Базисен йога курс 80 ч.

Paulina Tsvetanova Tsvetkova CBY803690719548/191212 Basic Yoga 80 h.

Теодора Атанасова Маринова CYT2003690719528/191212  йога учител 200 ч.

Teodora Atanasova Marinova CYT2003690719528/191212  yoga teacher 200 h.

Светла Добрева Димитрова CYT2003690719533/191212 йога учител 200 ч.

Svetla Dobreva Dimitrova CYT2003690719533/191212 yoga teacher 200 h. 

Виолета Борисова Манолова CYT2003690719535/191212  йога учител 200 ч.

Violeta Borisova Manolova  CYT2003690719535/191212 yoga teacher 200 h. 

Силвия Иванова Енева CYT2003690719529/191212 йога учител 200 h. 

Silviya Ivanova Eneva CYT2003690719529/191212 yoga teacher 200 h. 

Милена Маринова Личева-Първанова CYT2003690719530/191212  йога учител 200 ч.

Milena Marinova Licheva-Parvanova CYT2003690719530/191212 yoga teacher 200 h. 

Димитринка Любчова ИвановаCYT2003690719534/191212 йога учител 200ч.

Dimitrinka Lyubchova Ivanova CYT2003690719534/191212 yoga teacher 200 h. 

Ася Пламенова Петрова  CPI803690719537/191212 Пилатес инструктор 80 ч.

Asya Plamenova Petrova CPI803690719537/191212  Pilates instructor 80 h.

Лора Любомирова Димитрова CPI803690719539/191212 Пилатес инструктор 80 ч.

Lora Lyubomirova Dimitrova CPI803690719539/191212  Pilates instructor 80 h.

Мартина Владимирова Николова CPI803690719540/191212 Пилатес инструктор 80 ч.

Martina Vladimirova Nikolova CPI803690719540/191212  Pilates instructor 80 h.

Iliana Belcheva Kodzhabasheva CPT2003690719546/191212 Pilates teacher 200 h.

Илиана Белчева Коджабашева CPT2003690719546/191212  Пилатес учител 200 ч.

Теодора Атанасова Маринова CPT2003690719547/191212  Пилатес учител 200 ч.

Teodora Atanasova Marinova CPT2003690719547/191212 Pilates teacher 200 h.

Екатерина Георгиева CTI80369071910548/191212 Табата инструктор 80 ч.

Ekaterina Georgieva CTI80369071910548/191212 Тabata instructor 80 h.

––

Димитринка Георгиева Стайкова CYT2003690719549/200121 йога учител 200 ч.
Dimitrinka Georgieva Staykova CYT2003690719549/200121 yoga teacher 200 h. 
Вили Йорданова Радева CYCT1003690719550/200121  йога за деца 100 ч.
Vili Yordanova Radeva CYCT1003690719550/200121 yoga for children 100 h.

Мирослава Димитрова Михова  CYT2003690719551/200121 йога учител 200 ч.

Miroslava Dimitrova Mihova  CYT2003690719551/200121 yoga teacher 200 h.