Завършили

Списък на завършили и/или актуализирали сертификат:

Boryana Ivanova Koleva  CYT200369071910312/170604 Yoga teacher 200 h, renewal up  to 05.06.2019

Боряна Иванова Колева  CYT200369071910312/170604 Йога учител 200 ч, обновен  до 05.06.2019

Kremena Doncheva Gerginova CPT2003690719103355/171130 Pilates teacher  200 h. renewal up  to 19.11.2019

Кремена Дончева Гергинова CPT200369071910355/171130 Пилатес учител  200 ч. обновен до 19.11.2019

Росица Иванова Янева CYT200369071910200/170301,  Йога учител 200 ч. обновен до 01.03.2020

Rositsa Ivanova Yaneva CYT200369071910200/170301, Yoga teacher 200 h. renewal up  to 01.03.2020

Елис Джахит Махмуд CPT200369071910293/170320, Пилатес  учител 200 ч. обновен до 20.03.2019

Elis Dzhahit Mahmud CPT200369071910293/170320,  Pilates teacher 200 h.  renewal up  to 20.03.2019

Силвана Симеонова Димова CYT200369071910382/180406, Йога учител 200 ч

Иванка Димитрова Илиева  CYT200369071910392/180325, Йога учител 200 ч

Ivanka Dimitrova Ilieva  CYT200369071910392/180325, Yoga teacher 200 h

Вера Веселинова Качулска  CYT200369071910393/180325, Йога учител 200 ч

Vera Veselinova Kachulska CYT200369071910393/180325, Yoga teacher 200 h

Анна Николова Кошничарова-ИвановаCPT200369071910395/180325 Пилатес  учител200

Anna Nikolova Koshnicharova-IvanovaCPT2003690719103395/180325, Pilates teacher 200

Петя Тодорова ПаневаCYT200369071910384/180620, Йога учител 200 ч

Petiya Todorova PanevaCYT200369071910384/180620, Yoga teacher 200 h

Мадлена Андреева ПетковаCPT200369071910385/180606, Пилатес  учител 200 ч.

Madlena Andreeva Petkova CPT2003690719103385/180606,Pilates teacher 200 h

Тиджан Ахмед Стоянова CYT200369071910386/180620, Йога учител 200 ч

Tidzhan Ahmed Stoyanova CYT200369071910386/180620, Yoga teacher 200 h

Таня Иванова Димова CYCT8000369071910399/180606, йога деца 80 ч

Tanya Ivanova Dimova CYCT80003690719399/180606, yoga for children 80 h

Моника Георгиева Георгиева  CYT200369071910400/180606, Йога учител 200 ч

Monika Giorgieva Georgieva  CYT200369071910400/180606, Yoga teacher 200 h

Виктория Динкова Иванова  CYCT8000369071910405/180611,  йога деца 80 ч                             

 Viktoria Dinkova Ivanova CYCT80003690719405/180611, yoga for children 80 h

Зарина Мирчева Микова CYCT8000369071910406/180620, йога деца 80 ч

Zarina Mircheva Mikova CYCT80003690719406/180620, yoga for children 80 h

Зарина Мирчева Микова CYT200369071910407/180620, Йога учител 200 ч

Zarina Mircheva Mikova CYT200369071910407/180620, Yoga teacher 200 h

Дарина Тодорова Цанева CYT200369071910408/180620, Йога учител 200 ч

Darina Todorova Tsaneva CYT200369071910408/180620, Yoga teacher 200 h

Кристиана Георгиева Бакалова CYT200369071910253/150801, обновен до 01.08.19 Йога учител 200 ч

Kristiana Georgieva Bakalova CYT200369071910253/150801 renewal  up to 01.08.19, Yoga teacher 200 h

Кристиана Георгиева Бакалова CYСT80369071910254/150801, обновен до 01.08.19, йога деца 80 ч

Kristiana Georgieva Bakalova CYСТ80369071910254/150801  renewal  up to 01.08.19,  yoga for children 80 h

Милена Хараламбиева Трайкова CYT200369071910201/150202, обновен до 02.09.19 Йога учител 200 ч

Milena Haralambieva Traikova CYT200369071910201/150202, renewal up to 02.09.19 Yoga teacher 200 h

Милена Хараламбиева Трайкова CYCT80369071910257/150923, обновен до 02.09.19 йога деца 80 ч

Milena Haralambieva Traikova CYCT80369071910257/150923, renewal up to 02.09.19 yoga for children 80 h

Теодора Тошкова Генчева CYT200369071910412/180801, Йога учител 200 ч

Teodora Toshkova Gencheva CYT200369071910412/180801, Yoga teacher 200 h

Сема Йълмаз МехмедалиCYCT8000369071910409/180801   йога деца 80 ч

Sema Yalmaz Mehmedali CYCT80003690719409/180801 yoga for children 80 h

Катя Георгиева Начева CYT200369071910414/180822  Йога учител 200 ч

Katya  Nacheva CYT200369071910414/180822  Yoga teacher 200 h

Силвия Димова Милешкова CYCT8000369071910411/18080  йога деца 80 ч

Silviya Dimova Mileshkova CYCT80003690719411/1808088 yoga for children 80 h

Силвия Димова Милешкова CYT200369071910413/180801  Йога учител 200 ч

Silviya Dimova Mileshkova CYT200369071910413/180801  Yoga teacher 200 h

Силвия Димова Милешкова CPT200369071910415/180820   Пилатес учител 200 ч.

Silviya Dimova Mileshkova CPT2003690719103415/180820  Pilates teacher 200 h

Станислава Веселинова Дайнова CYT200369071910199/160212, обновен до 02.09.19  Йога учител 200 ч

 Stanislava Veselinova Daynova CYT200369071910199/160212 , renewal up to 02.09.19 Yoga teacher 200 h

Бети Богданова Христова CYT200369071910383/180417 Йога учител 200 ч

Beti Bogdanova Hristova CYT200369071910383/180417  Yoga teacher 200 h

Галина Георгиева Хуриетчиева CYT200369071910416/180803 Йога учител 200 ч

Galina Georgieva Hurietchieva CYT200369071910416/180803  Yoga teacher 200 h

Кристина Иванова Джорджилова-Алексиева CYT200369071910417/180803 Йога учител 200

Kristina Ivanova Djordjilova-Aleksieva CYT200369071910417/180803 Yoga teacher 200 h

Мария Велизарова Златарева CYT200369071910418/180803 Йога учител 200 ч

Maria Velizarova Zlatareva  CYT200369071910418/180803 Yoga teacher 200 h

Весела Христова Василева CYT200369071910419/180803  Йога учител 200 ч

Vesela Hristova Vassileva CYT200369071910419/180803 Yoga teacher 200 h

Анелия Пенева Узунова CYT200369071910420/180803 Йога учител 200 ч

Anelia Peneva Ouzounova  CYT200369071910420/180803 Yoga teacher 200 h

Емилия Миланова Якимова CPT200369071910421/180820 Пилатес учител 200 ч

Emiliya Milanova Yakimova  CPT2003690719103421/180820 Pilates teacher 200 h

Яна Невенчова Модева  CYCT8000369071910423/180830 Йога деца 80 ч

Yana Nevenchova Modeva  CYCT80003690719423/180830 Yoga children 80 h

Викториа Валентинова Недкова CYT200369071910321/170730Йога учител 200 ч, обновен до 01.08.19

Viktoria Valentinova Nedkova CYT200369071910321/170730 Yoga teacher 200 h, renewal up to 01.08.19

Милена Цонева Андонова CYCT80369071910268/181015 йога за деца 80 ч, обновен до 15.10.19

Milena Tsoneva Andonova CYCT80369071910268/181015  yoga for children 80 h,  renewal up to 15.10.19

Елена Никова Накова CYCT80369071910269/180111 йога за деца 80 ч.

Elena Nikova Nakova CYCT80369071910269/180111 yoga for children 80 h.

Мариета Здравкова Канаврова CYCT803690719102270/180111 йога за деца 80 ч.

Marieta Zdravkova Kanavrova CYCT80369071910270/180111 yoga for children 80 h.

Елис Джахит Махмуд  CYCT803690719102271/180111 йога за деца 80 ч.

Elis Dzhahit Mahmud CYCT80369071910271/180111 yoga for children 80 h.

Светла Росенова Рускова CYT200369071910424/181111 Йога учител 200 ч.

Svetla Rosenova Ruskova CYT200369071910424/181111  Yoga teacher 200 h.

Петя Михайлова Кръстанова CYPT80369071910425/181111, йога бременни 80 ч.

Petya Mihaylova Krastanova CYPT80369071910425/181111, yoga pregnancy 80 h.

Мария Велизарова Златарева CYT80369071910426/181121 Йога деца 80 ч.

Maria Velizarova Zlatareva  CYT80369071910426/181121 Yoga children 80 h.

Йоанна Дачева Дачева  CYPT80369071910427/181121 йога бременни 80 ч.

Yoana Dacheva Dacheva  CYPT80369071910427/181121  yoga pregnancy 80 h.

Йоанна Дачева Дачева  BasicY80369071910428/181121 basic 80 h.

Yoana Dacheva Dacheva  BasicY80369071910428/181121 базисен 80 ч.

Теодора Милкова Иванова  CYPT80369071910429/181121 йога бременни 80 ч.

Teodora  Milkova Ivanova  CYPT80369071910429/181121  yoga pregnancy 80 h.

Надежда Георгиева Генчева CTI80369071910442/181212  табата инструктор 80 ч.

Nadezhda Georgieva Gencheva CTI80369071910442/181212  tabata instructor 80 h.

Мария Захариева Кирова CTI80369071910443/181212  табата инструктор 80 ч.

Mariya Zaharieva Kirova  CTI80369071910443/181212  tabata instructor 80 h.

Тара Нирдош Чатурведи  CYT200369071910430/181221 йога учител 200 ч.

Tara Nirdosh Chaturvedi  CYT200369071910430/181221 yoga teacher 200 h.

Симона Томова Грошевска  CYT200369071910431/181221 йога учител 200 ч.

Simona Tomova Groshevska  CYT200369071910431/181221 yoga teacher 200 h.

Катя Николова Биберова  CYT200369071910432/181221 йога учител 200 ч.

Katya Nikolova Biberova CYT200369071910432/181221 yoga teacher 200 h.

Симона Томова Грошевска  CYCT80369071910454/190409  йога за деца 80 ч.

Simona Tomova Groshevska  CYCT80369071910454/190409  yoga for children 80 h.

Мария Алексеева Първанова CYT200369071910433/181221 йога учител 200 ч.

Mariya Alekseeva Parvanova CYT200369071910433/181221 yoga teacher 200 h.

Катя Петрова Петрова CYT200369071910434/181221 йога учител 200 ч.

Katya Petrova Petrova CYT200369071910434/181221 yoga teacher 200 h.

Диляна Милушева Кръстева CYT200369071910437/181221 йога учител 200 ч.

Dilyana Milusheva Krasteva CYT200369071910437/181221  yoga teacher 200 h.

Анастасия Валентинова Баблакова   CYT200369071910429/181228 йога учител 200 ч.

Anastasia Valentinova  Bablakova   CYT200369071910429/181228 yoga teacher 200 h.

Анна Василева Христова CYT200369071910345/171130  йога учител 200 ч, обновен до 30.11.19

Anna Vasileva Hristova CYT200369071910345/171130  yoga teacher 200 h, renewal up  to 30.11.2019

Алис Мариова Пачаръзова CYT200369071910440/190121  йога учител 200 ч.

Alis Mariova Pacharazova  CYT200369071910440/190121  yoga teacher 200 h.

СтелаВеселиноваХристова CYT200369071910441/190121  йога учител 200 ч.

Stela Veselinova Hristova CYT200369071910441/190121  yoga teacher 200 h.

Калина Николова Ралева  CYT200369071910442/190121 йога учител 200 ч.

Kalina Nikolova Raleva    CYT200369071910442/190121 yoga teacher 200 h.

Сияна Евгениева Янева  CYT200369071910443/190207 йога учител 200 ч.

Siyana Evgenieva Yaneva CYT200369071910443/190207 yoga teacher 200 h.

Любен Бойков Тончев CPI80369071910444/190207 пилатсе инструктор 80 ч.

Lyuben Boykov Tonchev CPI80369071910444/190207 pilates instructor 80 h.

Yanitsa Rosenova Stancheva CTI80369071910445/190218 табата инструктор 80 ч.

Яница Росенова Станчева CTI80369071910445/190218 tabata instructor 80 h.

Yanitsa Rosenova Stancheva CDFI80369071910446/190218 аеробика денсфит инструктор 80 ч.

Яница Росенова Станчева CDFI80369071910446/190218 aerobics dancefit instructor 80 h

Анна Гинчева Пейчева CYT200369071910447/190120 йога учител 200 ч.

Anna Gincheva Peytcheva CYT200369071910447/190120 yoga teacher 200 h.

Делина Пеева Мазнева CYT200369071910448/190120 йога учител 200 ч.

Delina Peeva Mazneva CYT200369071910448/190120 yoga teacher 200 h.

Теодора Василева Ек CYT200369071910449/190120 йога учител 200 ч.

Teodora Vasileva Eck CYT200369071910449/190120 yoga teacher 200 h.

Робърт Димитров Сюлев CTI80369071910450/190318 табата инструктор 80 ч.

Robart Dimitrov Syulev CTI80369071910450/190318 tabata instructor 80 h.

Петя Мирославова Недева CPI80369071910451/190318 Пилатес инструктор 80 ч.

Petya Miroslavova Nedeva CPI80369071910451/190318 Pilates instructor 80 h.

Сашка Атанасова Манолова CYT200369071910278/170301 йога учител 200 ч, обновен до 09.04.2020

Sashka Atanasova Manolova CYT200369071910278/170301 yoga teacher 200 h, renewal up to 09.04.2020 

Сашка Атанасова Манолова CYCT200369071910302/170418  йога за деца 80 ч, обновен до 09.04.2020

Sashka Atanasova Manolova CYCT200369071910302/170418 yoga for children 80h, renewal up to 09.04.2020 

Иван Викторович Слизов CYT200369071910452/190409 йога учител 200 ч.

Slizov Ivan Viktorovich CYT200369071910452/190409 yoga teacher 200 h.

Светла Росенова Рускова CYCT80369071910453/190409  йога за деца 80 ч.

Svetla Rosenova Ruskova CYCT80369071910453/190409 yoga for children 80 h.

Анжела Руменова Ангелова CDFI80369071910455/190409  денсфит инструктор 80 ч.

Andzhela Rumenova Angelova CDFI80369071910455/190409 dancefit instructor 80 h.

Ралица Дичева Дичева CYCT80369071910456/190409  йога за деца 80 ч.

Ralitsa Dicheva Dicheva CYCT80369071910456/190409 yoga for children 80 h.

Албена Петрова Пенева CPI80369071910457/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Albena Petrova Peneva CPI80369071910457/190420 Pilates instructor 80 h.

Ралица  Ценчева Ковачева CPI80369071910458/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Raliza Tsoncheva Kovacheva CPI80369071910458/190420 Pilates instructor 80 h.

Мая Христова Пашова CPI80369071910459/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Maya Hristova Pashova CPI80369071910459/190420 Pilates instructor 80 h.

Емилия Лъчезарова Жегова CPI80369071910460/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Emiliya Lachezarova Zhegova CPI80369071910460/190420 Pilates instructor 80 h.

Нина Бойкова Стоянова-Нанкова CPI80369071910461/190420  Пилатес инструктор 80 ч.

Nina Boykova Stoyanova-Nankova CPI80369071910461/190420 Pilates instructor 80 h.

Благовеста Сашова Кирилова CYT200369071910462/190420 йога учител 200 ч.

Blagovesta Sashova Kirilova CYT200369071910462/190420  yoga teacher 200 h.

Теодора Тошкова Генчева CPT200369071910463/190420  Пилатес учител 200 ч.

Teodora Toshkova Gencheva CPT200369071910463/180420  Pilates teacher 200 h.

Лилия Дончева Тренчева CTBF200369071910464/180420 преподавател красиво лице 200 ч.

Liliya Doncheva Trencheva  CTBF200369071910464/180420 beauty&face teacher 200 h.

Мариана Павлова Павлова CTBF200369071910465/180420 преподавател красиво лице 200 ч.

Мариана Павлова Павлова CTBF200369071910465/180420 beauty&face teacher 200 h.

Дара Веселинова Якимова CTBF200369071910466/180420 преподавател красиво лице 200 ч.

Dara Veselinova Yakimova CTBF200369071910466/180420 beauty&face teacher 200 h.

Петя Митова Кръстева CTBF200369071910467/180420 преподавател красиво лице 200 ч.

Petya Mitova Krasteva CTBF200369071910467/180420 beauty&face teacher 200 h.

Маруся Иванова Далийска CTBF200369071910468/180420 преподавател красиво лице 200 

Marusya Ivanova Daliyska  CTBF200369071910468/180420 beauty&face teacher 200 h.

Ивелина Нинова Колева CTBF200369071910468/180420 преподавател красиво лице 200 

Ivelina Ninova Koleva  CTBF200369071910468/180420 beauty&face teacher 200 h.