Завършили

Списък на завършили и/или актуализирали сертификат:

 

Александра Мохамед Шихаде CPI803690719559/200427   Пилатес инструктор 80 ч.
Alexandra Mohamed Shihade CPI803690719559/200427  Pilates instructor   80 h.
Ванеса Радославова Захариева  CPI803690719560/200427  Пилатес инструктор 80 ч.
   
Vanesa Radoslavova Zaharieva CPI803690719560/200427  Pilates instructor   80 h.
Веселинка Младенова Цветкова CPI803690719561/200427   Пилатес инструктор 80 ч.
Veselinka Mladenova Tsvetkova  CPI803690719561/200427  Pilates instructor   80 h.
Ренета Цветанова Василева CYT2003690719533/200427 йога учител 200 ч.
Reneta Cvetanova Vasileva CYT2003690719533/200427 yoga teacher 200 h. 
Иван Владимиров Шопов CYT2003690719534/200427 йога учител 200 ч.
Ivan Vladimirov Shopov CYT2003690719534/200427 yoga teacher 200 h. 
Денка Димитрова Тенева CYT2003690719535/200427 йога учител 200 ч.
Denka Dimitrova Teneva CYT2003690719535/200427  yoga teacher 200 h. 
Анна Вячеславовна Новикова CYT2003690719536/200427 йога учител 200 ч.
Anna Viacheslavovna Novikova CYT2003690719536/200427 yoga teacher 200 h. 
Лада Валериевна Витюк CYT2003690719538/200427 йога учител 200 ч.

Lada Valerievna Vitiuk CYT2003690719538/200427 yoga teacher 200 h. 

Роза Ангелова Атанасова CYT2003690719537/200427 йога учител 200 ч.
Roza Angelova Atanasova CYT2003690719537/200427 yoga teacher 200 h. 
Йоанна Венциславова Начева CYT2003690719539/200427 йога учител 200 ч.
Yoanna Ventsislavova Nacheva CYT2003690719539/200427 yoga teacher 200 h. 
Диана Владимирова Димитрова  CPT2003690719550/200427  Пилатес учител 200 ч.
Diana Vladimirova Dimitrova CPT2003690719550/200427  Pilates teacher 200 h.
Капка Огнянова Цветанова CPT2003690719551/200427  Пилатес учител 200 ч.
Kapka Ognyanova Tsvetanova  CPT2003690719551/200427  Pilates teacher 200 h.
Диана Георгиева Минчева   CYCT1003690719260/ 200427   йога деца 100 ч. 
Diana Georgieva Mincheva   CYCT1003690719260/200427  yoga for children 100 h.

Йонка Чавдарова Славова CYT2003690719540/200427 йога учител 200 ч.

Yonka Chavdarova Slavova CYT2003690719540/200427 yoga teacher 200 h. 
Диана Владимирова Димитрова  CPT2003690719555/200608 йога учител 200 ч.
Diana Vladimirova Dimitrova CPT2003690719555/200608 yoga teacher 200 h. 
Женя Александрова Александрова  CYT2003690719541/200608 йога учител 200 ч.
Zhenya Aleksandrova Aleksandrova  CYT2003690719541/200608 yoga teacher 200 h. 
Елиза Любомирова Каркорова   CPT2003690719551/200608  Пилатес учител 200 ч.
Eliza Lyubomirova Karkorova   CPT2003690719551/200608 Pilates teacher 200 h.
Десислава Душкова Любенова  CPT2003690719552/200608  Пилатес учител 200 ч.
Desislava Dushkova Lyubenova  CPT2003690719552/200608 Pilates teacher 200 h.
Анастасия Петрова Узунова   CPT2003690719553/200608  Пилатес учител 200 ч.

Anastasia Petrova Uzunova   CPT2003690719553/200608 Pilates teacher 200 h.

Мирослава Иванова Кискинова  CTI803690719563/200608  Табата инструктор 80 ч.

Miroslava Ivanova Kiskinova    CTI803690719563/200608   Тabata instructor 80 h. 
Елица Любомирова Монова   CYCT1003690719261/200609   йога деца 100 ч.
 
Elitsa Lyubomirova Monova CYCT1003690719261/200609   yoga for children 100 h.
Димитринка Любчова Иванова  CYCT1003690719262/200609   йога деца 100 ч. 
Dimitrinka Lyubchova Ivanova  CYCT1003690719262/200609   yoga for children 100 h.
Веселина Константинова Герова-Добрева CYCT1003690719263/200609 йога деца100ч. 
Veselina Konstantinova Gerova-Dobreva CYCT1003690719263/200609 yoga for children 100h.
––––––––––––––––––   –––––––––––-
Виолета Йорданова Макавеева CYCT1003690719263/200624   йога деца 100 ч. 
Violeta Yordanova Makaveeva CYCT1003690719263/200624   yoga for children 100 h.
Велина Петрова Рудов CYCT1003690719264/200624   йога деца 100 ч. 

Velina Petrova Rudow CYCT1003690719264/200624   yoga for children 100 h.

Петя Йорданова Йончева CYCT1003690719265/200624   йога деца 100 ч. 

Petya Yordanova Yoncheva CYCT1003690719265/200624   yoga for children 100 h. 
Расина Красимир Павлова CYT2003690719542/200624 йога учител 200 ч.
Rasina Krasimir Pavlova  CYT2003690719542/200624 yoga teacher 200 h. 

Мария Иванова Грозданова – Стоилова CYT2003690719547/200624 йога учител 200 ч.

Mariya Ivanova Grozdanova – Stoilova CYT2003690719547/200624 200624 yoga teacher 200 h. 

Нели Иванова Иванова CYT2003690719548/200624 йога учител 200 ч.

Neli Ivanova Ivanova CYT2003690719548/200624 200624 yoga teacher 200 h. 

Мая Богомилова Райчева CYT2003690719549/200624 йога учител 200 ч.
Maya Bogomilova Raycheva  CYT2003690719549/200624 200624 yoga teacher 200 h. 
Светла Добрева Димитрова CTBF2003690719265/200624  йога учител красиво лице 200 ч.

Svetla Dobreva Dimitrova CTBF2003690719265/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Ирина Николова Павлова CTBF2003690719266/200624  йога учител красиво лице 200 ч.

Irina Nikolova Pavlova CTBF2003690719266/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Мария Иванова Грозданова – Стоилова CTBF2003690719267/200624  йога учител красиво лице 200 ч.

Mariya Ivanova Grozdanova – Stoilova CTBF2003690719267/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Анна Василева Христова  CTBF2003690719267/200624  йога учител красиво лице 200 ч.

Anna Vasileva Hristova CTBF2003690719267/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Димитринка Любчова Иванова CTBF2003690719268/200624  йога учител красиво лице 200ч.
Dimitrinka Lyubchova Ivanova CTBF2003690719268/200624 yoga teacher beautiful face 200 h. 

Моника Василева Карабулева CTI803690719563/200624  Табата инструктор 80 ч.

Monica Vasileva Karabuleva CTI803690719563/200624   Тabata instructor 80 h. 

Стела Цветанова Миньовска CTI803690719564/200624  Табата инструктор 80 ч.

Stela Tsvetanova Minyovska  CTI803690719564/200624   Тabata instructor 80 h. 

Марияна Бисерова Сюлемезова CTI803690719565/200624  Табата инструктор 80 ч.
Mariyana Biserova Syulemezova CTI803690719565/200624   Тabata instructor 80 h. 
Иглика Валериева Игнатова CTI803690719567/200624  Табата инструктор 80 ч.
Iglika Valerieva Ignatova CTI803690719567/200624   Тabata instructor 80 h. 
Надя Хайри Хамдан CTI803690719568/200624  Табата инструктор 80 ч.
Nadya Hayri Hamdan CTI803690719568/200624   Тabata instructor 80 h. 
Тереза Божидарова Якова CYPT1000369071910504/200624 йога бременни 100 ч. 
Tereza Bozhidarova Yakova CYPT1000369071910504/200624  yoga pregnancy 100 h.
Нели Иванова Иванова  CYPT1000369071910505/200624 йога бременни 100 ч. 
Neli Ivanova Ivanova CYPT1000369071910505/200624  yoga pregnancy 100 h.
Радост Кирилова Борисова CYPT1000369071910506/200624 йога бременни 100 ч. 
Radost Kirilova Borisova CYPT1000369071910506/200624  yoga pregnancy 100 h.
Димитринка Любчова Иванова CYPT1000369071910507/200624 йога бременни 100 ч. 
Dimitrinka Lyubchova Ivanova CYPT1000369071910507/200624  yoga pregnancy 100 h.
Наталия Валентинова Тодорова  CYPT1000369071910508/200624 йога бременни 100 ч. 
Nataliya Valentinova Todorova CYPT1000369071910508/200624  yoga pregnancy 100 h.
Елиза Любомирова Каркорова CYPT1000369071910509/200624 йога бременни 100 ч. 
Eliza Lyubomirova Karkorova CYPT1000369071910509/200624  yoga pregnancy 100 h.
Марина Петкова Лафчиева CYPT1000369071910510/200624 йога бременни 100 ч. 
Marina Petkova Lafchieva CYPT1000369071910510/200624  yoga pregnancy 100 h.
Ива Ивайлова Найденова CYPT1000369071910511/200824 йога бременни 100 ч.  
Iva Ivaylova Naydenova CYPT1000369071910511/200824  yoga pregnancy 100 h.
Анита Иванова Атанасова  CYT2003690719550/200824 йога учител 200 ч.
Anita Ivanova Atanasova CYT2003690719550/200824 yoga teacher 200 h. 
Соня Димитрова Терзиева CYT2003690719551/200824 йога учител 200 ч.
Sonya Dimitrova Terzieva CYT2003690719551/200824  yoga teacher 200 h. 
Ваня Жекова Сталева  CYT2003690719552/200824 йога учител 200 ч.
Vanya Zhekova Staleva CYT2003690719552/200824  yoga teacher 200 h. 
Лилия Илиева Златанова CYT2003690719553/200824 йога учител 200 ч.
Lilia Ilieva Zlatanova CYT2003690719553/200824 200824 yoga teacher 200 h. 
Вероника Тодорова Иванова CYT2003690719554/200824 йога учител 200 ч.
Veronika Todorova Ivanova CYT2003690719554/200824 yoga teacher 200 h. 
Цветанка Стефанова Бръндева CYT2003690719555/200824 йога учител 200 ч.
Tsvetanka Stefanova Brandeva CYT2003690719555/200824 yoga teacher 200 h.

Стефка Тодорова Димитрова  CYT2003690719556/200824 йога учител 200 ч.

Stefka Todorova Dimitrova  CYT2003690719556/200824 yoga teacher 200 h.

Алина Димчева Хорозова  CYT2003690719557/200824 йога учител 200 ч.

Alina Dimcheva Horozova CYT2003690719557/200824 yoga teacher 200 h.

Денка Димитрова Тенева  CPT2003690719552/200824  Пилатес учител 200 ч.
Denka Dimitrova Teneva CPT2003690719552/200824  Pilates teacher 200 h.
Сузана Алексеева Бойчева CPT2003690719553/200824  Пилатес учител 200 ч.
Suzana Alekseeva Boycheva CPT2003690719553/200824  Pilates teacher 200 h.
Галина Грудова Горова-Вълканова CYCT1003690719266/200824   йога деца 100 ч. 
Galina Grudova Gorova-Valkanova CYCT1003690719266/200824 yoga for children 100h.
Вяра Красимирова Екова CJDI803690719267/200824 аеробик инструктор джъмпфит/денсфит80 ч.
Vyara Krasimirova Ekova CJDI803690719267/200824 aerobic instructor jump fit/dance fit 80 h.
Диляна Кирилова Николова CYT2003690719558/201016  йога учител 200 ч.
Dilyana Kirilova Nikolova  CYT2003690719558/201016  yoga teacher 200 h.
Яблена Миткова Аргирова CYT2003690719559/201016    йога учител 200 ч.
Yablena Mitkova Argirova CYT2003690719559/201016  yoga teacher 200 h.
Михаела Любомирова Икономова CYT2003690719562/201016   йога учител 200 ч.
Michaela Lubomirova Iconomova CYT2003690719562/201016  yoga teacher 200 h.
Лора Любомирова Димитрова  CYT2003690719563/201016   йога учител 200 ч.

Lora Lyubomirova Dimitrova  CYT2003690719563/201016  yoga teacher 200 h.

Gergana Ivanova Kaleva  CYT2003690719564/201016   йога учител 200 ч.
Гергана Иванова Калева CYT2003690719564/201016  yoga teacher 200 h.
Мария Радкова Младенова CYT2003690719568/201016   йога учител 200 ч.
Mariya Radkova Mladenova CYT2003690719568/201016  yoga teacher 200 h.
Анна Руменова Русинова CYT2003690719569/201016   йога учител 200 ч.
Anna Rumenova Rusinova CYT2003690719569/201016  yoga teacher 200 h.
Хатидже Ридван Юсуф  CYT2003690719570/201016   йога учител 200 ч.
Hatidzhe Ridvan Yusuf  CYT2003690719570/201016  yoga teacher 200 h.
Стоянка Иванова Ганева CРT2003690719571/201016   Пилатес учител 200 ч.
Stoyanka Ivanova Ganeva CРT2003690719571/201016  Pilates teacher 200 h.
Росица Емилова Георгиева CРT2003690719560/201016   Пилатес учител 200 ч.
Rositsa Emilova Georgieva  CРT2003690719560/201016  Pilates teacher 200 h.
Кристина Кирилова Чернева  CРT2003690719561/201016  Пилатес учител 200 ч.
Kristina Kirilova Cherneva CРT2003690719561/201016  Pilates teacher 200 h.
Грета Стелиянова Георгиева CРT2003690719564/201016  Пилатес учител 200 ч.
Greta Steliyanova Georgieva CРT2003690719564/201016   Pilates teacher 200 h.
Росица Борисова Златева CРT2003690719565/201016  Пилатес учител 200 ч.
Rositsa Borisova Zlateva CРT2003690719565/201016  Pilates teacher 200 h.
Мария Стоева Колева CРT2003690719566/201016  Пилатес учител 200 ч.
Maria Stoeva Koleva CРT2003690719566/201016  Pilates teacher 200 h.
Диана Владимирова Димитрова  CYT3003690719562/201016    йога учител 300 ч.
Diana Vladimirova Dimitrova CYT3003690719562/201016  yoga teacher 300 h. 
Neli Ivanova Ivanova CYT3003690719563/201016   йога учител 300 ч.
Нели Иванова Иванова CYT3003690719563/201016  yoga teacher 300 h. 
Мария Иванова Грозданова – Стоилова CYT3003690719573/201016   йога учител 300 ч.

Mariya Ivanova Grozdanova – Stoilova  CYT3003690719573/201016  yoga teacher 300 h. 

Димитринка Василева Кръстева CYT3003690719575/201016   йога учител 300 ч.

Dimitrinka Vasileva Krasteva CYT3003690719575/201016  yoga teacher 300 h. 
Димитринка Василева Кръстева CYT2003690719576/201125 йога учител 200 ч.
Dimitrinka Vasileva Krasteva CYT2003690719576/201125 yoga teacher 200 h. 
Юлита Едмонд Агопян CYT2003690719578/201125   йога учител 200 ч.
Yulita Edmond Agopyan CYT2003690719578/201125 yoga teacher 200 h. 
Вероника Николаева Зоркова- Апостолова CРT2003690719569/201125 Пилатес учител 200 ч.
Veronika Nikolaeva Zorkova-Apostolova CРT2003690719569/201125 Pilates teacher 200 h.
Михаела Петкова Грозева CРT2003690719570/201125 Пилатес учител 200 ч.
Mihaela Petkova Grozeva CРT2003690719570/201125 Pilates teacher 200 h.
Антония Милкова Добрева CРT2003690719571/201125 Пилатес учител 200 ч.
Antonia Milkova Dobreva CРT2003690719571/201125 Pilates teacher 200 h.
Борислав Марианов Борисов CTI803690719578/201125  Табата инструктор 80 ч.
Borislav Marianov Borisov CTI8036907195778/201125   Тabata instructor 80 h. 
Нели Иванова Иванова CTBF2003690719271/201125  йога учител красиво лице 200 ч.
Neli Ivanova Ivanova CTBF2003690719271/201125 yoga teacher beautiful face 200 h. 
Бойка Ангелова Пашкулева BasicYC803690719275/201125  без право на преподаване.
Boyka Angelova Pashkuleva BasicYC803690719275/201125 no teaching rights.
Иванка Александрова Титикова BasicYC803690719275/201125 без право на преподаване.
Ivanka Aleksandrova Titikova BasicYC803690719275/201125  no teaching rights.
Христиана Росенова Христова  CYT2003690719581/201221 йога учител 200 ч.
Hristiana Rosenova Hristova  CYT2003690719581/201221 yoga teacher 200 h.
Полина Георгиева Георгиева CYT2003690719581/201221 йога учител 200 ч.
Polina Georgieva Georgieva CYT2003690719581/201221yoga teacher 200 h. 
Яна Анатолиева Георгиева CYT2003690719582/201221 йога учител 200 ч.
Yana Anatolieva Georgieva CYT2003690719582/201221 yoga teacher 200 h. 
Татяна Минкова Колева CYT2003690719582/ 201221 йога учител 200 ч.
Tatyana Minkova Koleva CYT2003690719582/201221 yoga teacher 200 h. 
Мария Бандевска CYT2003690719583/201221 йога учител 200 ч.
Maria Bandevska CYT2003690719583/201221 yoga teacher 200 h. 
Моника Ганчева Колева CYT200369071910323/170818 йога учител 200 ч, обновен до 20.12.2021
Monika Gancheva Koleva  CYT200369071910323/170818 yoga teacher 200 h, renewal up to 20.12.2021
Нели Иванова Иванова CYCT1003690719269/210111   инструктор йога деца 100 ч. 
Neli Ivanova Ivanova CYCT1003690719269/210111  yoga teacher children 100 h.
Елена Атанасова Василева CYCT1003690719270/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Elena Atanasova Vasileva CYCT1003690719270/210111 yoga teacher children 100 h.
Цвета Иванова Маркова CYCT1003690719271/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Tsveta Ivanova Markova CYCT1003690719271/210111 yoga teacher children 100 h.
Denitsa Georgieva Savova CYCT1003690719272/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Деница Георгиева Савова CYCT1003690719272/210111 yoga teacher children 100 h.
 Магбуле Васфи Папазова CYCT1003690719273/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Magbule Vasfi Papazova CYCT1003690719273/210111 yoga teacher children 100 h.
Николина Димитрова Йоцова CYCT10036907192714/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Nikolina Dimitrova Yotsova CYCT10036907192714/210111 yoga teacher children 100 h.
Мануела Найденова Александрова CYCT1003690719275/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Manuela Naydenova Aleksandrova CYCT1003690719275/210111 yoga teacher children 100 h.
Калинка Петрова Костова  CYCT1003690719276/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Kalinka Petrova Kostova CYCT1003690719276/210111 yoga teacher children 100 h.
Петя Недялкова Митева CYCT1003690719277/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Petya Nedyalkova Miteva CYCT1003690719277/210111 yoga teacher children 100 h.
Кристина Василева Гугова CYCT1003690719278/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Christina Vassileva Gugova CYCT1003690719278/210111 yoga teacher children 100 h.
Мирослава Димитрова Михова CYCT1003690719279/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Miroslava Dimitrova Mihova  CYCT1003690719279/210111 yoga teacher children 100 h.
Нели Георгиева Димитрова-Бурмайстер CYCT1003690719280/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Neli Georgieva Dimitrova-Burmeiste CYCT1003690719280/210111 yoga teacher children 100 h.
Вергиния Георгиева Чакърова  CYCT1003690719281/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Verginiya Georgieva Chakarova  CYCT1003690719281/210111 yoga teacher children 100 h.
Боряна Йонкова Койнарска  CYCT1003690719282/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Boryana Yonkova Koynarska CYCT1003690719282/210111 yoga teacher children 100 h.
Елена Христова Христова CYCT1003690719283/210111 инструктор йога деца 100 ч. 
Elena Hristova Hristova CYCT1003690719283/210111 yoga teacher children 100 h.
Ивелина Христова Николова CTI803690719579/210111  Табата инструктор 80 ч.
Ivelina Hristova Nikolova   CTI803690719579/210111   Тabata instructor 80 h. 
Боряна Здравкова Колева CTI803690719580/210111  Табата инструктор 80 ч.
Boryana Zdravkova Koleva CTI803690719580/210111   Тabata instructor 80 h. 

Виолета Петрова Велчева  CTI803690719582/210111  Табата инструктор 80 ч.

Violeta Petrova Velcheva CTI803690719582/210111   Тabata instructor 80 h. 
Синтия Руменова Славова CРT2003690719577/210111 Pilates teacher 200 h.
Sintiya Rumenova Slavova  CРT2003690719577/210111  Пилатес учител 200 ч.
Детелина Любомирова Василева CPI803690719566/210111  Пилатес инструктор 80 ч.
Detelina Lyubomirova Vasileva   CPI803690719566/210111  Pilates instructor  80 h.
Анна Николова Василева CYT2003690719586/210111  йога учител 200 ч.
Anna Nikolova Vasileva CYT2003690719586/210111  yoga teacher 200 h. 
Симона Ангелу Гоцис  CYT2003690719585/210111  йога учител 200 ч.
Simona Angelu Gotsis   CYT2003690719585/210111  yoga teacher 200 h. 
–––––––––––––-06.02.––––
Радмила Николаева Петрова CYT2003690719586/210206 йога учител 200 ч.
Radmila Nikolaeva Petrova CYT2003690719586/210206 yoga teacher 200 h. 
Константина Станиславова Станкова CYT2003690719587/210206 йога учител 200 ч.
Konstantina Stanislavova Stankova CYT2003690719587/210206 yoga teacher 200 h. 
Славена Петрова Бозовайска CYT2003690719588/210206 йога учител 200 ч.
Slavena Petrova Bozovayska CYT2003690719588/210206 yoga teacher 200 h. 
Магбуле Васфи Папазова CYT2003690719589/210206 йога учител 200 ч.
Magbule Vasfi Papazova CYT2003690719589/210206 yoga teacher 200 h. 
Екатерина Людмилова Цолова CYT2003690719590/210206 йога учител 200 ч.

Ekaterina Lyudmilova Tsolova CYT2003690719590/210206 yoga teacher 200 h.

Айли Халилова Ибрямова CYT2003690719591/210206 йога учител 200 ч.

Ayli Halilova Ibryamova CYT2003690719591/210206 yoga teacher 200 h.

Валерия Костадинова Кленова CYT2003690719592/210206 йога учител 200 ч.

Valeriya Kostadinova Klenova CYT2003690719592/210206 yoga teacher 200 h.

Стиляна Валентинова Зенгилекова-Бекриева CYT2003690719593/210206 йога учител 200 ч.

Stiliana Valentinova Zenguilekova-Bekrieva CYT2003690719593/210206 yoga teacher 200 h.
Кристина Василева Гугова CYT2003690719594/210206 йога учител 200 ч.
Christina Vassileva Gugovа CYT2003690719594/210206 yoga teacher 200 h.
Мирослава Бойкова Бърдарова CYT2003690719595/210206 йога учител 200 ч.
Miroslava Boykova Bardarova CYT2003690719595/210206 yoga teacher 200 h.
Живка Станкова Тодорова CYT2003690719596/210206 йога учител 200 ч.
Zhivka Stankova Todorova CYT2003690719596/210206 yoga teacher 200 h.
Николета Георгиева Беличева CYT2003690719598/210206 йога учител 200 ч.
Nikoleta Georgieva Belicheva CYT2003690719598/210206 yoga teacher 200 h.
Деница Станимирова Студенкова CYT2003690719600/210206 йога учител 200 ч.
Denitsa Stanimirova Studenkova  CYT2003690719600/210206 yoga teacher 200 h.
Марина Пламенова Врачева CYT2003690719601/210206 йога учител 200 ч.
Marina Plamenova Vracheva CYT2003690719601/210206 yoga teacher 200 h.
Елена Згурова Кулева CYT2003690719602/210206 йога учител 200 ч.
Elena Zgurova Kuleva CYT2003690719602/210206 yoga teacher 200 h.
Нина Василева Серафимова CYT2003690719603/210206 йога учител 200 ч. 
Nina Vasileva Serafimova  CYT2003690719603/210206 yoga teacher 200 h.
Десислава Георгиева Стойчева CYT2003690719605/210206 йога учител 200 ч. 
Desislava Georgieva Stoycheva CYT2003690719605/210206 yoga teacher 200 h.
Юлияна Юлиянова Христова CYT2003690719604/210206 йога учител 200 ч. 
Yuliyana Yuliyanova Hristova CYT2003690719604/210206yoga teacher 200 h.
Стефка Стефанова Гуглева CYT2003690719606/210206 йога учител 200 ч. 
Stefka Stefanova Gugleva CYT2003690719606/210206 yoga teacher 200 h.
––
Петя Данчова Василева CРT2003690719579/210206  Пилатес учител 200 ч.
Petya Danchova Vasileva CРT2003690719579/210206 Pilates teacher 200 h.
Диана Тошкова Радулова CРT2003690719580/210206 Пилатес учител 200 ч.
Diana Toshkova Radulova CРT2003690719580/210206 Pilates teacher 200 h.
Моника Василева Карабулева CРT2003690719578/210206 Пилатес учител 200 ч.
Monica Vasileva Karabuleva CРT2003690719578/210206 Pilates teacher 200 h.
Вергиния Венциславова Истаткова CPT2003690719581/210206 Пилатес учител 200 ч.
Verginiya Ventsislavova Istatkova CPT2003690719581/210206 Pilates teacher 200 h.
Иванка Найденова Богдева CPT2003690719582/210206 Пилатес учител 200 ч.
Ivanka Naydenova Bogdeva CPT2003690719582/210206 Pilates teacher 200 h.
………………………………………….
Яница Любчева Илиева CTBF2003690719268/210324 йога учител красиво лице 200 ч./210326 
Yanica Lyubcheva Ilieva CTBF2003690719268/210324  yoga teacher beautiful face 200 h. 
Петя Иванова Ненова CTBF2003690719269/210324  йога учител красиво лице 200 ч.
Petya Ivanova Nenova CTBF2003690719269/210324 yoga teacher beautiful face 200 h. 
Елена Згурова Кулева CTBF2003690719270/210324  йога учител красиво лице 200 ч.
Elena Zgurova Kuleva CTBF2003690719270/210324 yoga teacher beautiful face 200 h. 
Биляна Здравкова Каменова CTBF2003690719271/210324  йога учител красиво лице 200 ч.
Bilyana Zdravkova Kamenova CTBF2003690719271/210324 yoga teacher beautiful face 200 h. 
Мариела Атанасова Спандониева CPT2003690719582/210324 Пилатес учител 200 ч. 
Mariela Atanasova Spandonieva CPT2003690719582/210324 Pilates teacher 200 h.
Анна Николова Василева CPT2003690719583/210324 Пилатес учител 200 ч.
Anna Nikolova Vasileva CPT2003690719583/210324 Pilates teacher 200 h.